« Najít podobné dokumenty

Obec Lesná (okres Třebíč) - Vyhláška a zpráva o uplatňování ÚP Lesná

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lesná (okres Třebíč).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vyhláška a zpráva o uplatňování ÚP Lesná
M stský ú ad Moravské Bud jovice
Odbor výstavby a územního plánování
<br> nám.Míru 31,676 02 Moravské Bud jovice
<br>
<br> VE EJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
Po izovatel Územního plánu Lesná <,>
podle ustanovení § 47,zák.<.> 183/2006 Sb <.>,stavební zákon,v platném zn ní oznamuje
<br>
<br> ZAHÁJENÍ PROJEDNÁVÁNÍ ZPRÁVY O UPLAT OVÁNÍ
ÚZEMNÍHO PLÁNU LESNÁ
<br> (dále jen zpráva)
<br>
I <.>
Do 15 dn ode dne doru ení (§ 25 zák.<.> 500/2004 Sb <.>,správní ád,v platném zn ní)
návrhu zprávy m že každý uplatnit u po izovatele písemné p ipomínky.K pozd ji
uplatn ným p ipomínkám se nep ihlíží <.>
<br> II <.>
Do 30 dn od obdržení zprávy mohou dot ené orgány a krajský ú ad jako nad ízený orgán
územního plánování uplatnit u po izovatele vyjád ení <.>
V téže lh t m že uplatnit krajský ú ad jako p íslušný ú ad u po izovatele stanovisko <,>
sousední obce mohou uplatnit podn ty <.>
Nejpozd ji 7 dní p ed uplynutím této lh ty doru í p íslušný orgán ochrany p írody
po izovateli a p íslušnému ú adu stanovisko podle § 45i zákona o ochran p írody a krajiny <.>
K pozd ji uplatn ným vyjád ením a podn t m se nep ihlíží <.>
<br>
III <.>
Návrh zprávy je p ístupný ode dne vyv šení této vyhlášky na internetových stránkách M sta
Moravské Bud jovice www.mbudejovice.cz - ú ední deska a obce Lesná www.obec-
lesna.com - ú ední deska <.>
<br> IV <.>
Písemné p ipomínky budou uplatn ny ve stanovených lh tách na adrese M stský ú ad
Moravské Bud jovice,odbor výstavby a ÚP,nám.Míru 31,676 02 Moravské Bud jovice <.>
<br>
V <.>
Tato vyhláška se považuje za doru enou 15 dnem po jejím vyv šení <.>
<br> V Moravských Bud jovicích dne 30.9.2015
<br>
<br>
XXXXXXXX XXXXX v.r.„otisk ú edního razítka“
po izovatel
<br>
<br> Vyv šeno zákonným zp sobem 30.9.2015 razítko,podpis…………………….……… <.>
do 31.10.2015
<br>
S ato dne: ……………… razítko,podpis…………………………….<.> <.>
<br>
<br>
<br> 1
<br> M stský ú ad Moravské Bud jovice
Odbor výstavby a územního plánování
<br> nám.Míru 36,676 02 Moravské Bud jovice
<br> --------------------------------...

Načteno

edesky.cz/d/2180231

Meta

Územní plánování   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Lesná (okres Třebíč)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz