« Najít podobné dokumenty

Obec Lesná (okres Třebíč) - Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lesná (okres Třebíč).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
e-an
<br> Oznémeni 0 pferu§eni dodévky elektrické energie
<br> Z dfivodu pla’novanjrch praci na zafl'zeni distribuém’ soustavy - rekonstrukci,oprav,fidribonch
a revizm’ch praci - bude pferu§ena dodévka elektrické energie:
<br> Dne 22.09.2015 0d 07:30 do 15:30
<br> Obec (Iést obce
W m
<br> Zeletava Zeletava
<br> Zeletava Bitovénky
<br> Vypnutzi oblast: ”Bitovénkyw,Zeletava pouze Exist sm.B1’tovénky viz
pf‘iloiené situace
<br> Spoleénost E.ON Distribuce,a.s.jako provozovatel distribuéni soustavy je k provedeni tohoto
nezbytne’ho kroku oprévnéna na zékladé ustanoveni § 25 odst.(3) pismcno c) bod 5 Zékona é.458/2000
Sb.ve zném' pozdéj§ich pfedpisfi (energeticky zékon).Zédéme odbératele el.energie 0 pochopeni pro
toto nezbytne’ omezem’ <.>
Upozoménl':
V dobé pferuéem’ dodévky elektfiny je nutné z dfivodu bezpeénosti povaiovat energetické zafi'zenl’ za
zafizem’ pod napétim <.>
<br> Pfipadne’ pouZitl' Vlastnl'ho néhradnl’ho zdroje v dobé pferuéem’ dodévky elektfiny je nutne’ pfedern VZdy
<br> projednat se spoleénosti E.ON Ceské republika,s.r.o <.>
<br> Pro pf'ipadné da1§i informace volejte E.ON Zékaznickou linku 840 111 333 nebo navétivte
www.eon.cz,kde v éésti Vénované distribuci najdete da1§i infomace 0 pferu§eni dodévek elektfiny <,>
nebo pouiijte pfimo adresu http://p0rtal.eon.cz/cs/otg/ <.>
<br> Dékujeme Vém za pochopem' <.>
<br> E.ON Distribuce,a.s <.>

Načteno

edesky.cz/d/2180230

Meta

Výpadek elektřiny  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Lesná (okres Třebíč)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz