« Najít podobné dokumenty

Obec Lesná (okres Třebíč) - Oznámení o výběrovém řízení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lesná (okres Třebíč).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o výběrovém řízení
Ill |||||||||||||||||||lll|||l||||ll||||||||||||||||||lll|||l|||ll|||
<br> 6975/BJIIZD15-BJIM Č.j„t UZSVM/BJl/7241l2015—BJIM
<br> Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Uzemní pracoviště Brno,Příkop 11,604 47 Brno
<br> OZNÁMENÍ
<br> o výběrovém řízení čis.BJI13212015 a jeho podmínkách na zjištění zájemce o koupi nemovitých věcí v katastrálním území Lesná u Želetavy
<br> Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,jemuž podle 5 9 zákona č.219/2000 Sb <.>,o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZMS"),přísluší hospodařit s níže uvedeným majetkem,podle ust.% 21 a násl.vyhlášky Ministerstva financí č.62/2001 Sb <.>,o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu,ve znění pozdějších předpisů,po splnění všech zákonných podminek <,>
<br> vyhlašuje dne 26.srpna 2015
<br> výběrové řízení (dále též „VŘ") na prodej da'le uvedeného majetku ve vlastnictví České republiky <.>
<br> č|.1 Prodávaný majetek Pozemky - stavební parc.č.6,o výměře 972 m2,druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří,Součástí je stavba: Lesná,č.p.6,bydlení Stavba stojí na pozemku p.č.: St.6,- pozemková parc.č.47911,o výměře 462 m2,druh pozemku zahrada,způsob ochrany zemědělský půdní fond,' pozemková parc.č.481,o výměře 272 m2,druh pozemku zahrada,způsob ochrany zemědělský půdní fond <,>
<br> - pozemková parc.č.483,o výměře 46 m2,druh pozemku zahrada,způsob ochrany zemědělský půdní fond
<br> v k.ú.Lesná u Želetavy,obec Lesná,vedené u Katastrálního úřadu pro Vysočinu,Katastrální pracoviště Moravské Budějovice a zapsané na LV č.60000 <,>
<br> se všemi dalšími součástmi a s příslušenstvím,které tvoří zejména vedlejší stavby - stodola,kolna,chlívek,stáj,studna a trvalé porosty <.>
<br> Podmínkou převodu je převzetí movitého majetku,nacházejícího se vdomě — soubor starého nábytku,šatstva,prádla,obuvi,vše staré,opotřebované,bezcenné <.>
<br> Čl.2 Popis prodávaného majetku
<br> Stavba Lesná,č.p.6 - rodinný...

Načteno

edesky.cz/d/2180227

Meta

Prodej   EIA   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Lesná (okres Třebíč)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz