« Najít podobné dokumenty

Obec Lesná (okres Třebíč) - Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lesná (okres Třebíč).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje
tel.: 564 602 125,fax: 564 602 421,e-mail: posta@kr-vysocina.cz,internet: www.kr-vysocina.cz
IČO: 70890749,ID datové schránky: ksab3eu
<br> KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor sekretariátu hejtmana
Žižkova 57,587 33 Jihlava,Česká republika
<br>
Určeno:
ke zveřejnění na úředních deskách všech měst a obcí v Kraji Vysočina
<br>
<br> P o z v á n k a
V Jihlavě dne 11.11.2016
<br>
v souladu s § 39 odst.1 zákona č.129/2000 Sb <.>,o krajích <,>
<br>
s v o l á v á m
<br> zasedání zastupitelstva kraje č.7/2016,které se bude konat dne 22.11.2016
v 10:00 hod.v sídle Kraje Vysočina,kongresovém sále,Žižkova 57,Jihlava <.>
<br> Navržený program jednání:
1.Zahájení,připomínky k zápisu ze zasedání č.6/2016
2.Zpráva o činnosti rady kraje
3.Informace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje
4.Stanovení důležitých termínů na rok 2017
5.Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany -
návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS.Dodatky č.1
ke stávajícím smlouvám - prodloužení termínu
6.Náhrada výdělku
7.Návrh na provedení rozpočtového opatření - vrácení zápůjček Nemocnicí Jihlava <,>
příspěvkovou organizací,poskytnutých na úhradu přenesené daňové povinnosti a na
pořízení bezobslužného parkovacího systému
8.Kontokorentní úvěr pro Nemocnici Havlíčkův Brod,příspěvkovou organizaci,s ručením
Kraje Vysočina
9.Informace o uložení a úhradě odvodu za porušení rozpočtové kázně
10.Darování pozemků v k.ú.a obci Bořetice
11.Předání nemovitostí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny,příspěvkové
organizaci
12.Majetkoprávní vypořádání pozemků po dokončení stavby II/150 Havlíčkův Brod -
Okrouhlice
13.Změna usnesení č.0450/05/2016/ZK
14.Darování pozemků v k.ú.Jihlava a k.ú.Horní Kosov a obci Jihlava
15.Majetkoprávní příprava pro akci II/406 Telč - hr.kraje
16.Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina
17.Předání nemovitostí k ho...

Načteno

edesky.cz/d/2180225

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Lesná (okres Třebíč)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz