« Najít podobné dokumenty

Obec Lodín - Závěrečný účet obce Lodín za rok 2017 (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lodín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Závěrečný účet obce Lodín za rok 2017.pdf [2,19 MB]
Obec Lodín IČ: 00269051
<br> rv
<br> Závěrečný ucet obce za rok 2017
<br> (5 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění platných předpisů)
<br> 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2017 (údaje jsou v tis.Kč)
<br> % plnění k Schválený Rozpočtová Upravený Plnění k upravenému rozpočet opatření rozpočet 31.12.2017 rozpočtu Třída 1 - Daňové příjmy 23 226,50 1 637,50 24 864,00 24 837,80 99,89 Třída 2 - Nedaňově příjmy 1 151,50 1 919,69 3 071,19 2 994,84 97,51 Třída 3 - Kapitálové příjmy 300,00 -90,00 210,00 192,29 91,57 Třída 4 - Přijaté dotace 75,60 72,47 148,07 148,07 100,00 Příjmy celkem 24 753,60 3 539,66 28 293,26 28 173,00 99,57 Třída 5 - Běžné výdaje 14 930,23 938,95 15 869,18 10 711,60 67,50 Třída 6 - Kapitálové výdaje 9 823,37 -899,35 8 924,02 6 358,91 71 „26 \[ý_daje celkem 24 753,60 39,60 24 793,20 17 070,51 68,85 Saldo: Příjmy - výdaje 0,00 3 500,06 3 500,06 11 102,49 Třída 8 - financování 0,00 -3 500,06 -3 500,06 -11 102,49 Přijaté úvěry a půjčky 0,00 0,00 0,00 0,00 Splátky úvěrů 0,00 Financování celkem 0,00 -3 500,06 -3 500,06 -11 102,49
<br> Údaje o plnění rozpočtu příjmů,výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladbyjsou k nahlédnutí na obecním úřadu u účetní v úředních hodinách a na elektronické úřední desce (výkaz FlN 2-12,rozbor čerpání příjmů a výdajů)
<br> Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané uplatnit písemně nebo ústně ode dne vyvěšení do 08.06.2018 <.>
<br> Součástí ZÚ jsou i výkazy příspěvkové organizace zřízené obcí Lodín (rozvaha,výkaz zisku a ztrát a příloha) <.>
<br> 2) Stavy na běžných účtech k 31.12.2017
<br> Účet- název Zůstatek k 31.12 <.>
<br> 231 30 - BÚ čs ze 741 961,40 231 32 - BÚ ČNB 391 655,02 Celkem 27133 015,42
<br> 3) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtúm
<br> veřejné úrovně
<br> Dotace do rozpočtu obce za rok 2017 činily celkem 148 067,00 Kč.Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2017 je zpr...

Načteno

edesky.cz/d/2172962

Meta

Pronájem   Rozpočet   Prodej   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lodín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz