« Najít podobné dokumenty

Obec Lodín - Zápis ze 40. zasedání ZO ze dne 27. 6. 2018 (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lodín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis č. 40 z 27.6.2018.docx [0,02 MB]

Zápis ze 40.zasedání zastupitelstva obce dne 27.6.2018
<br>
<br> Zasedání byli přítomni členové zastupitelstva obce (dále jen ZO),viz prezenční listina.Pan Korbel omluven,zasedání byla přizvána účetní OÚ p.XXXX XXXXXXXX <.>
<br> Návrh programu:
<br> X.Zahájení – schválení programu zasedání <.>
2.Návrh a schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu <.>
3.Kontrola usnesení ze 39.zasedání ZO <.>
4.Schválení závěrečného účtu obce za rok 2017 <.>
5.Schválení hospodaření příspěvkové organizace obce SMaSZ Lodín,účetní závěrky za rok 2017 <.>
6.Informace starosty <.>
7.Diskuse <.>
8.Závěr <.>
<br> Ad.1.Starosta zahájil a požádal ZO o schválení programu zasedání <.>
USNESENÍ: Program zasedání byl členy ZO schválen <.>
Hlasování: Pro 4 – 0 – 0 <.>
<br> Ad.2.Starosta přednesl ke schválení návrh na zapisovatele p.Fučíkovou a ověřovatele zápisu p.XXXXXXXXX XXXXX a p.Jaromíra Pelánka <.>
<br> Ad.3.Místostarosta seznámil ZO s plněním usnesení z minulého zasedání č.39.Konstatoval,že všechna usnesení byla splněna <.>
USNESENÍ: ZO vzalo informaci na vědomí <.>
<br> Ad.4.Starosta seznámil členy ZO se zprávou nezávislého auditora o kontrole hospodaření obce a se závěrečným účtem obce za rok 2017.K závěrečnému účtu nebyly podány žádné připomínky.Konstatoval,že ve zprávě o přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.Dále seznámil ZO s účetní uzávěrkou obce za rok 2017 včetně příloh a provedenou inventarizací majetku obce.Veškerá tato dokumentace byla řádně zveřejněna na úředních deskách obce od 23.5.do 8.6.2018.Poté přednesl návrh schválit tento závěrečný účet <.>
USNESENÍ: ZO závěrečný účet obce Lodín schvaluje s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením obce a to bez výhrad,včetně zprávy nezávislého auditora.Schvaluje účetní závěrku včetně příloh a provedenou inventarizaci majetku obce <.>
Hlasování: Pro 4 – 0 – 0
<br> Ad.5.Starosta seznámil členy ZO se zprávou nezávislého auditora o kontrole hospodaření příspěvkové organizace obce SMaSZ Lodín,účetní závěrkou včetně příloh a s přehledem o nákladech a výnosech hospodaření PO SMaSZ Lodín za rok 2017.K tomuto nebyly podány žádné připomínky.Konstatoval,že ve zprávě o přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky na hospodaření příspěvkové organizace.Dále seznámil ZO s účetní uzávěrkou SMaSZ Lodín za rok 2017 včetně příloh a provedenou inventarizací majetku obce.Veškerá tato dokumentace byla řádně zveřejněna na úředních deskách obce od 4.6.do 20.6.2018 <.>
USNESENÍ: ZO schvaluje hospodaření příspěvkové organizace za rok 2017.Schvaluje účetní závěrku včetně příloh,provedenou inventarizaci majetku obce a zprávu nezávislého auditora
Hlasování: Pro 4 – 0 – 0
<br>
Ad.6.Starosta přednesl žádost SDH Lodín o poskytnutí účelové dotace ve výši 49 000,- Kč včetně smlouvy na činnost SDH Lodín <.>
USNESENÍ: ZO žádost SDH Lodín o účelovou dotaci ve výši 49 000,- Kč schválilo včetně smlouvy <.>
Hlasování: Pro 4 – 0 – 0 <.>
<br> Ad.7.Informace starosty <.>
Starosta přednesl ZO následující informace:
<br> 1.O možnosti vyzvednout si na OÚ Lodín kandidátní listiny pro kandidaturu pro volby do zastupitelstva obce Lodín,které se budou konat ve dnech 5. a 6. 10. 2018 <.>
1.O kontrole inspektorátu práce a sociálních věcí na SMaSZ Lodín,která bude dne 9.7.2018 <.>
1.Seznámil s rozpočtovým opatřením č.5.Informaci doplnila účetní OÚ.ZO vzalo informaci na vědomí <.>
1.O výsledku kontroly placení pojistného na veřejné zdravotní pojištění a ostatních povinností plátce pojistného obcí Lodí.Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky <.>
<br> Ad.8.Diskuse k projednávanému programu nebyla.Vzhledem k tomu,že program zasedání byl vyčerpán a nebylo dalších diskusních příspěvků,starosta zasedání ukončil v 18,50 hodin <.>
<br>
Zapsala: XXXX XXXXXXXX
<br>
<br> Ověřovatelé zápisu: XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXX
<br>
<br>
<br> Milan Batroň,starosta

Načteno

edesky.cz/d/2155700

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lodín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz