« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Královo Pole - Veřejná vyhláška - č. j. JMK 99229/2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Královo Pole.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - č. j. JMK 99229/2018
KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
Odbor dopravy
<br> Žerotínovo náměstí 3,601 82 Brno
<br>
<br>
<br>
1
<br>
<br> Č.j.: JMK 99229/2018 Sp.zn.: S – JMK 164781/2017/OD Brno 10.7.2018
<br>
<br>
V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br> R O Z H O D N U T Í
<br> S T A V E B N Í P O V O L E N Í
<br>
<br> Krajský úřad Jihomoravského kraje,odbor dopravy pověřený podle ust.§ 40 odst.3 písm.d) zákona
<br> č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních
<br> komunikacích“),v souladu s ust.§ 15 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování
<br> a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) s účinností do 31.12.2017 <,>
<br> výkonem působnosti speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic I.třídy s výjimkou věcí,ve kterých
<br> rozhoduje Ministerstvo dopravy,obdržel dne 15.11.2017 žádost stavebníka – Statutárního města Brna,se
<br> sídlem Dominikánské náměstí 196/1,602 00 Brno,IČ: 44992785,zastoupeného společností Brněnské
<br> vodárny a kanalizace,a.s <.>,Pisárecká 555/1a,603 00 Brno,IČ: 46347275 (účastník řízení v postavení podle
<br> ust.§ 27 odst.1 písm.a) zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
<br> „správní řád“),a po přezkoumání podané žádosti a připojených podkladů podle ust.§ 109 až ust.§ 114
<br> stavebního zákona a ust.§ 16 zákona o pozemních komunikacích a na základě souhlasu ÚMČ Brno-Královo
<br> Pole,Odbor územního a stavebního řízení ze dne 12.2.2018 pod č.j.BKPO/1465/18/2300/113/Jan dle ust.§
<br> 15 odst.2 stavebního zákona vydává
<br>
<br> s t a v e b n í p o v o l e n í p r o s t a v b u :
<br> „Brno,Slovanské náměstí,Ruská – rekonstrukce kanalizace a vodovodu “
<br>
<br> Stavební objekty:
<br>  SO 05 Silnice I/42 – DSO 05.1 Obnova povrchů vozovky
<br>  SO 05 Silnice I/42 – DSO 05.2 Odvodnění vozovky
<br> na pozemcích p.č.5368/1,1614/1,1614/2,5339,2051/1,2051/2,2899/21,2899/22 vše v k.ú.Královo
Pole,obec Brno,okres Brno-město,kraj Jiho...

Načteno

edesky.cz/d/2155527

Meta

Veřejná vyhláška   Stavby   Územní plánování   Stavební informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Královo Pole      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz