« Najít podobné dokumenty

Obec Lhota (Praha-východ) - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - uzavření železničního přejezdu Dřísy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lhota (Praha-východ).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

přejezd_Dřísy.pdf
Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Masarykovo náměstí 1,2
250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Pracoviště Stará Boleslav: Mariánské náměstí 28
<br> Odbor Dopravy/ Oddělení dopravy a silniční hospodářství
<br> Váš dopis čj.:
Ze dne:
Naše čj.: OD-60577/2018-KATJA
Naše sp.zn.: OD-13652/2018-KATJA
<br> Vyřizuje: XXXXXXXX XXXXX
Tel.: XXX XXX XXX
E-mail: jaroslav.katus@brandysko.cz
<br> Datum: 10.07.2018
<br> www.brandysko.cz
epodatelna@brandysko.cz
ID datové schránky: c5hb7xy 1
<br> Dle rozdělovníku
<br> Veřejná vyhláška
<br> Opatření obecné povahy
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Městský úřad Brandýs nad Labem–Stará Boleslav,odbor dopravy,jako příslušný orgán státní
správy ve věcech provozu na pozemních komunikacích podle ust.§ 124 odst.6) zákona č <.>
361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a změnách některých zákonů,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) pro stanovení místní a přechodné
úpravy provozu na pozemních komunikacích na základě žádosti podané dne 09.07.2018
společností STRABAG Rail,a.s <.>,IČ 25429949,se sídlem Železničářská 1385/29,400 03 Ústí
nad Labem (dále jen „žadatel“),podle ust.§ 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) rozhodl podle ust.§ 77 zákona o silničním
provozu
<br> o stanovení přechodné úpravy silničního provozu
<br> na silnici II/331 v k.ú.Dřísy a k.ú.Lhota u Dřís,silnici III/24417 v k.ú.Dřísy a k.ú.Lhota u
Dřís a silnici III/10158 v k.ú.Dřísy a k.ú.Křenek,z důvodu provádění stavebních prací při
akci: „Oprava železničního přejezdu P2782“,spočívající v umístění dopravního značení a
zařízení v rozsahu dle předloženého a odsouhlaseného DIO Policií ČR Krajské ředitelství SK <,>
DI Mělník č.j.KRPS-3477-134/ČJ-2018-010606 ze dne 29.06.2018,které je nedílnou součástí
tohoto opatření obecné povahy <.>
<br> Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:
 Termín přechodné úpravy provozu: od 24.7.2018 ...

Načteno

edesky.cz/d/2154949

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lhota (Praha-východ)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz