« Najít podobné dokumenty

Obec Vepřová - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - opatření obecní povahy, stanovení přechodné úpravy provozu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vepřová.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obsah vyvěšení
Strana 1 (celkem 3)
<br>
<br>
Váš dopis zn.:
Ze dne: 02.07.2018
<br> XXXXX XXXXXX
Naše č.j.: OD/XXX/XX/LK-DZp IČ: XXXXXXXX
Vyřizuje: Ing.Koubek Brodská 1973/47
Tel.: 566 688 301 591 01 Žďár nad Sázavou
E-mail: lubos.koubek@zdarns.cz
<br> Datum: 02.07.2018
<br>
<br>
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
Opatření obecné povahy se doručuje veřejnou vyhláškou.Musí být vyvěšeno na úřední
desce Městského úřadu Žďár nad Sázavou a příslušných městských úřadů,úřadů obcí a
úřadů městysů po dobu nejméně 15 dnů.Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost
považuje za doručenou.Dle § 77 odst.5 správního řádu o silničním provozu opatření obecné
povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky <.>
Právní účinky doručení má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední
desky Městského úřadu Žďár nad Sázavou <.>
<br>
opatření obecné povahy
stanovení přechodné úpravy provozu
<br> Městský úřad Žďár nad Sázavou - odbor dopravy (dále jen „Městský úřad“) příslušný podle §
124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,na základě podané žádosti dne 29.06.2018
od XXXX XXXXXX XXXXXX,IČ: XXXXXXXX,Brodská XXXX/XX,XXX XX Žďár nad Sázavou 3 (dále
jen „žadatel“) a po projednání s dotčeným orgánem Policie ČR,Krajského ředitelství policie
kraje Vysočina,Územního odboru Žďár nad Sázavou pod č.j.KRPJ-67311-1/ČJ-2018-
161406 ze dne 29.06.2018 a po posouzení žádosti v souladu s ustanovením § 77 odst.1
písm.c) zákona o silničním provozu v návaznosti na ustanovení § 77 odst.5 zákon o
silničním provozu a § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů
(dále jen správní řád) stanovuje:
<br>
přechodnou úpravu provozu na silnicích II.a III.třídy a na místních komunikacích
v územní působnosti Městského úřadu Žďár nad Sázavou jako obecního úřadu obce
s rozšířenou působností
<br>
v rozsahu grafické přílohy,která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy
<br>
důvod...

Načteno

edesky.cz/d/2137017

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vepřová      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz