« Najít podobné dokumenty

Obec Bukovany (Olomouc) - Volby do zastupitelstev obcí 2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bukovany (Olomouc).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

volby-do-zastupitelstev-obci-konane-na-podzim-roku-2018.docx

Volby do zastupitelstev obcí
konané 5.a 6.října 2018 <.>
<br> Prezident republiky vyhlásil 31.května 2018 ve Sbírce zákonů pod č.85/2018 své rozhodnutí o vyhlášení voleb do zastupitelstev obcí <.>
<br> Volby se uskuteční ve dvou dnech v pátek 5.října 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 6.října 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin <.>
<br> Podle § 12 zákona č.491/2001 Sb <.>,o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů je pro volby do Zastupitelstva obce Bukovany od 12.7.2018:
<br> 1.Magistrát města Olomouce,registrační úřad
1.patro,kancelář č.2/268
Palackého 14,779 11 Olomouc
<br> 1.Kontaktní osoba: Ing.XXXXX XXXXXXXX
XXX XXX XXX,XXX XXX XXX
e-mail: jitka.behalova@olomouc.eu
<br> 2.Zástupce kontaktní osoby: Ing.XXXXXXXXX XXXXXXXX
XXX XXX XXX
e-mail: miroslava.dolakova@olomouc.eu
<br>
INFORMACE REGISTRAČNÍHO ÚŘADU PRO KANDIDÁTY,ZMOCNĚNCE A VOLEBNÍ STRANY
Vzor kandidátní listiny naleznete v příloze
Vzor prohlášení kandidáta naleznete v příloze
<br> Potřebný počet podpisů voličů na petici podporující kandidaturu pro nezávislé kandidáty a pro sdružení nezávislých kandidátů,je třeba dle § 21 odst.4 zákona č.491/2001 Sb <.>,o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů připojit ke kandidátní listině petici podepsanou voliči podporujícími kandidaturu této volební strany <.>
Potřebný počet podpisů voličů na peticích v obci Bukovany:
pro sdružení nezávislých kandidátů        48 podpisů
pro nezávislé kandidáty                            28 podpisů
<br> INFORMACE PRO VOLIČE
· SEZNAMY VOLIČŮ
Základní informace
Stálý seznam voličů vede Obecní úřad Bukovany pro voliče,kteří jsou v obci Bukovany přihlášeni k trvalému pobytu.Každý XXXXX si může v úředních hodinách na Obecním úřadě Bukovany ověřit,zda je v seznamu zapsán,popř.může požadovat doplnění údajů či provedení oprav.Voličem pro volby do zastupitelstev obcí je státní občan České republiky,který alespoň druhý den volby,tj.6.října 2018,dosáhl věku 18 let a je v den voleb přihlášen v obci k trvalému pobytu
<br>
<br> Informace pro cizince – občany EU
Právo volit do zastupitelstev obcí má i státní občan jiného státu,jehož občanům právo volit do zastupitelstev obcí přiznává mezinárodní úmluva,kterou je Česká republika vázána,a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv,a to za podmínky,že alespoň ve druhý den voleb,tj.6.října 2018,dosáhl věku nejméně 18 let a je v den voleb v obci přihlášen k trvalému,popř.přechodnému pobytu <.>
<br> Jedná se pouze o občany členských států Evropské unie (Belgie,Bulharsko,Chorvatsko,Dánsko,Estonsko,Finsko,Francie,Irsko,Itálie,Kypr,Litva,Lotyšsko,Lucembursko,Maďarsko,Malta,Německo,Nizozemsko,Polsko,Portugalsko,Rakousko,Řecko,Rumunsko,Slovensko,Slovinsko,Španělsko,Spojené království,Švédsko),kteří splňují podmínky pro přiznání volebního práva.Tito občané,pokud chtějí uplatnit své volební právo,musí požádat o zápis do dodatku stálého seznamu voličů.Pokud občan státu EU požádal o zápis do dodatku ke stálému seznamu voličů již v předchozích volbách do zastupitelstev obcí,je již v dodatku uveden a žádat nemusí <.>
<br> Žádost o zápis do dodatku může volič - občan jiného státu EU - podat Obecnímu úřadu Bukovany nejpozději do 3.října 2018 do 16.00 hodin <.>
<br> Žádost může být učiněna písemně nebo osobně.Z žádosti musí být zřejmé,že se žadatel domáhá zápisu do dodatku,žadatel musí minimálně uvést svoje jméno,příjmení,datum narození,pro bližší identifikaci i místo trvalého,popř.přechodného pobytu (adresa) v ČR <.>
Pokud volič - občan jiného státu EU - o zápis do dodatku nepožádá,hlasovat ve volbách do Zastupitelstva obce Bukovany nemůže <.>
<br> INFORMACE PRO VOLEBNÍ STRANY K DELEGOVÁNÍ ČLENŮ DO OKRSKOVÉ VOLEBNÍ KOMISE V BUKOVANECH
Ve smyslu zákona č.491/2001 Sb.může každá volební strana,jejíž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do zastupitelstva obce,v termínu nejpozději 30 dnů před konáním voleb (tj.do 5.9.2018) delegovat jednoho člena a jednoho náhradníka do okrskové volební komise obce Bukovany <.>
<br> Delegování členů a náhradníků se provede tak,že se jejich seznam osobně doručí nebo zašle starostovi,a to v listinné podobě nebo v elektronické podobě.Seznam musí obsahovat jméno a příjmení,datum narození,adresu místa trvalého pobytu člena,popřípadě náhradníka,a jméno a příjmení zmocněnce volební strany,popřípadě jméno a příjmení osoby,která byla k tomuto úkonu zmocněncem pověřena a která k seznamu přiloží kopii tohoto pověření.Seznam podepíše zmocněnec či jím pověřená osoba <.>
Pro lepší organizaci u delegovaných členů uvádějte i telefonický kontakt,adresu pro doručování nebo adresu elektronické pošty <.>
<br> Člen okrskové volební komise nesmí být kandidátem pro tyto volby <.>
<br> Oznámení o svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí bude zasláno delegovaným zástupcům na vámi uvedený kontakt a současně bude toto oznámení vyvěšeno na úřední desce obce Bukovany,oznámení se pokládá za doručené dnem vyvěšení na úřední de...

oznameni-volby-2018.pdf
OZNÁMENÍ
<br> o stanovení počtu volených zastupitelů,o době a místě konání,o počtu členů okrskové volební komise,jmenováni zapisovatele
<br> volby do zastupitelstva obce Bukovany
<br> konané ve dnech 5.-6.10.2018 v obci Bukovany
<br> Starostka obce BUKOVANY _
<br> podle zákona č.491/2001 Sb <.>,o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „zákon"),a vyhlášky Ministerstva vnitra č.5912002 Sb <.>,o provedení některých ustanovení zákona č.491/2001 Sb <.>,o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „vyhláška“)
<br> o z n a m uj e:
<br> 1.Zastupitelstvo obce Bukovany stanovilo ? volených členů zastupitelstva ve volebním obvodu Bukovany <.>
<br> 2.Počet potřebných podpisů na peticích v obci Bukovany: pro sdružení nezávislých kandidátů 48 podpisů pro nezávislé kandidáty 28 podpisů
<br> 3.Volba se koná ve dvou dnech:
<br> v pátek dne 5.10.2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a a sobotu dne 6.10.2018 od 8.00 do 14.00 hodin <.>
<br> 4.Místem konání voleb ve volebním okrsku č.1 je volební místnost v prostorách Rodinného centra - budova bývalé základní školy Bukovany,Bukovany 57,pro voliče bydlící \! obci Bukovany <.>
<br> 5.Oprávněněmu voliči bude umožněno hlasování poté,kdy prokáže svou totožnost a státní občanství <.>
<br> B.Hlasovací listky budou oprávněnému voliči dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb.V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti <.>
<br> sta n o v uje: 1.Minimální počet členů okrskové volební komise v počtu 8.] m e n uj e:
<br> 1.Hanu Cenklovou zapisovatelkou okrskové komise <.>
<br> V Bukovanech dne 02.07.2018
<br> „7' ' /%:
<br> Ing.XXXXX XXXXXXXXX starostka obce

Načteno

edesky.cz/d/2136728

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bukovany (Olomouc)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz