« Najít podobné dokumenty

Obec Rakovice - Schválený závěrečný účet za rok 2017

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rakovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY oaci.REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI Dobrovolný svazek obci severního Pisecka; IČO 69103518; Čimelice 60,398 D4 Čimelice Právní forma: Svazek obci Předmět činnosti: sestavený k 31.1 2.201? (v Kč,s přesností na dvě desetinná mista) Okamžik sestaveni: 17.1.2018 v 09:40 ' 1 2 3
<br> U OBDO
<br> Běžné Minule Hlavni Hospodá Hlavni čin Hospodářská činnost
<br> Název položky
<br> A.N KLADY CELKEM 429 547 l.Náklady : činnosti 424 524 1.Spotřeba materiálu 9 3 2.Spotřeba energie 3.Spolřebajiných neskladovelelnych dodávek 4.Prodané zboží 5,Aktivace dlouhodobého malelku S.Akiivace oběžného meielku ?.Změna stavu vlastní výroby &.Opravy a Udržovánl' 9.Ceslovne 10.Náklady na reprezentaci 11.Aktivace vnitroorganizačníeh 12.Dslalni služby 13.Mzdová náklady 14.Zákonné sociální pollšlěnl 15.Jiné sociální políšlěni 15.Zákonné sociálnl náklady ?.Jine sociální náklady B.Daň silniční 9.Daň z nemovitosti Jiná daně a poplatky Smluvní pokuty a úroky 2 Jiné pokuly a penále Dary afiná bezuplatna' předáni Prodaný materiál XXXXX a škody.Tvorba fondů Odpisy dlouhodobého majetku.Prodaný dlouhodoby nehmolný maielok Prodaný dlouhodobý hmolny majetek.Prodaná pozemky Tvorba a zúčtování rezerv Tvorba a opravných položek Náklady : pohledávek Náklady z drobného maielku Ostalni náklady : činnosll FInnnčnl náklady Prodaná cenné papíry a podlly Uroky Kurzové ztráty Náklady : přecenění hodnotou Oslalní Hnančni náklady
<br> na transfery
<br> vybranych vlád.instiluol na transfery
<br> : přlimů : příjmů
<br> odvody daně : piljrnů
<br> Odesláno dne:.f'J'-,;.ir? ?.!
<br> Razooenovooarrsveze Po“
<br>.|'\ ÚSC-!
<br> sousedil—lo PÍSECKQ se sídlem: ' I.see oe; Čirno
<br> Čimelice 60 líce,ole-.Pisek
<br> is vedoucího účetní jednotky:
<br> 1 2 | 3 | 4 ÚČETNÍ OBDOBÍ Název položky ůčet Běžné MÍHUIÉ | Hlavní činnost Hospodářská Hlavní činnost Hospodářská čMnost annoa B.V Ý N O S Y C E L K E M 539 836.72 658 720.58 [.Výnosy z činnosti 16 428.00 1,Výnosy z pro...
FIN 2-12
Ministerstvo financí
<br> Fin 2-12Nl
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU _ _,ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKIJ,DOBROVOLNÝCH SVAZKÚ 0130! A REGIONALNICH RAD
<br> sestavený k 31.12.2017 v Kč,s přesností na dvě desetinná místa
<br> Rok
<br> Měsíc
<br> lČO
<br> 2017
<br> 12
<br> 69103510
<br> Název a sídlo účetní jednotky
<br> |.Rozměrové PŘÍJMY
<br> : Dobrovolný svazek obcí severního Písecka Čimelice 50,398 04 Čimelice
<br> Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka Text rozpočet % po změnách % počátku roku a b 1 2 3 0000 4121 Neinvestiční pňjaté transfery od obcí 434 000,00 126,39 548 533,00l 100,00 548 533,00 0000 4122 Neinvestiční pňjate transfery 00 krajů 0,00 0,00 21 000,00 100,00 21 000,00 0000 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 0,00 0,00 153 000,00l 100,00 153 000,00 0000 " 434 000,00 166,48 722 533,00J 100,00 722 533,00 000 " 434 000,00 166,40 722 533,00Í 100,00 722 533.00 15310 2141 Příjmy z úroků (Část) 1 000,00Í 37,57 1 000.00! 37.57 375,72 5310 * Obecné příjmy a výdaje : finančních operací 1 nacpal 37,57 1 000,00: 37,57 375,72 Bítm " Otírecne příjmy a výdejelzjnančních operací _ 1 000,00I 37,57 1 000.00?L 37,57 375,1? 6409 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 0,00 15 428,00l 100.00 16 428,00' 6409 ' Ostatní člnností jinde nezařazené 0,00 0,00 16 428,00 100,00 16 428.00' 640 " Ostatní činnosti 0,00 0,00 16 428,00 100,00 16 428,00' IPŘÍJMY celkem: - " " 435 uou,uo| 169,95| 739 gs1.o| 99,92| | 739 335.72l
<br> strana 1.1 <.>
<br> ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
<br> Schválený Rozpočet Výsledek od
<br> Paragraf Položka Text rozpočet % po zmenach % pocatku roku
<br> a b 1 2 3
<br> 3399 5194 Věcné dary 500,00 0,00 0,00! 0,00 0,00 3399 ' Ostatni záležitost kultury,církví a sděí.prostředků 500,00 0,00 0,00i 0,00 0,00 339 " Ostatní činnosti v záležit.kultury,církví a sdél.prostř.500,00 0,00 0,00i 0,00 0,00 3429 5169 Nakup ostatních služeb 14 150,00 35,34 5 000,00; 100.00 5 000.00 3429 ' Ostatní zájmová činnost a rekreace 14 150,00 35,34 5 000,00l 100,0...
INVENTARIZACE - ZPRÁVA
PERIODICKÁ INVENTARIZACE veškerého majetku a závazků,jiných aktiv a jiných pasiv včetně skutečností účtovaných na podrozvahových účtech
<br> k řádné účetní uzávěrce účetní jednotky: Dobrovolného svazku obcí severního Písecka k 31.12.2017 <.>
<br> Zápis inventarizační komise <.>
<br> Inventarizace veškerého majetku a závazků,jiných aktiv a jiných pasiv,včetně skutečností účtovaných na podrozvahových účtech,proběhla jako řádná / periodická! k31.12.2017 v souladu s š 6,0dst.3,55 8,29,30 zákona č.563/1991 Sb <.>,o účetnictví,ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č.410/2009 Sb <.>,kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb <.>,o účetnictví,ve znění pozdějších předpisů,pro některé vybrané účetní jednotky a s českými účetními standardy pro účetní jednotky,které účtují podle vyhlášky č.410/2009 Sb <.>,v platném znění,a vyhl.MF č.270/2010 Sb <.>,o inventarizaci majetku a závazků,pro účetní období 2016.Dále inventarizace proběhla v souladu s vnitroorganizační směrnicí DSO
<br> SP
<br> Na základě usnesení č.23/2017 z 3.jednání valné hromady DSO severního Písecka dne 7.12.2017 vydal předseda DSO SP příkaz k provedení inventarizace a jmenoval inventarizační komisi ve složení
<br> Předseda: XXXXXXX XXXXXXXXXX,starostka města Mirotice Členové komise: Mgr.XXXXX XXXXXXX,starosta obce Myslín <.>
<br> XXX XXXX,starosta obce Orlík nad Vltavou./ osoby odpovědné za zjištění skutečného stavu/
<br> Zjištění skutečností zinventarizace majetku a závazků,jiných aktiv a jiných pasiv,včetně skutečnosti účtovaných v knize podrozvahových účtů Dobrovolného svazku obcí severního Písecka k 31.12.2017:
<br> Za inventarizovaný majetek hmotně odpovídá předseda DSO severního Písecka p.XXXXXX XXXXX,za pokladnu hmotně odpovídá pracovník DSO SP p.L.Nedošínská.Vyjádření hmotně odpovědných osob kvýsledku inventarizace je uvedeno u každého inventurního soupisu majetku zvlášť <.>
<br> Forma inventury: fyzická a dokladová
<br> Okamžik zahájení inventury: 3.1.2018 v 8,00 hod <.>
<br> Okamž...
ZPRÁVA O PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ
3% „na ©
<br> JIHOČESKÝ KRAJ
<br> KRAJSKÝ ÚŘAD
<br> Sp.zn.: crake-"FR 40350I2017izdpe stejnopis č.2
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 severního Písecka,IČO 69103518
<br> Přezkoumání bylo vykonáno na úřadu územního celku ve dnech: dne 14.září 2017jako dílčí přezkoumání dne 6.března 2018 jako konečná přezkoumání
<br> Přezkoumání hospodaření severního Písecka za rok 2017 ve smyslu ustanovení 5 53 (týká se DSO) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,a v souladu se zákonem č.4209004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů,bylo zahájeno dne 26.7.2017 Krajským úřadem Jihočeského kraje doručením písemného oznámeni <.>
<br> Přezkoumané období od 1.1.2017 do 31.12.2017 <.>
<br> Přezkoumání vykonali: - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXXX XXXXXXX
<br> Pověření k přezkoumání podle X X č.420/2904 Sb.a 5 4 a 5 6 zákona č.2552012 Sb.vydal Krajský úřad Jihočeského kraje pod &.5421201TIOEKO-PR dne 19.7.2017 a &.104i2018IOEKO-PR dne 29.1.2018 <.>
<br> Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem <.>
<br> Při přezkoumání byli přítomni: XXXXXX XXXXX - předseda svazku
<br> XXXXX XXXXXXXXXX - administrativní pracovnice XXXXXXXXXX XXXXXX - účetní
<br> Stránka X
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona č.420/2004 Sb <.>,posouzené podle hledisek uvedených v 5 3 tohoto zákona <.>
<br> Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Podle ustanovení 5 2 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.nebyly předmětem přezkoumání údaje.na ktere se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu <.>
<br> Poslední kontrolní úkon byl učiněn dne 6.3.2018 <.>
<br> A.Výsledek dílčích přezkoumání
<br> A.|.Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za rok 2017 nebyly zjištěny takové c...
HLAVNÍ KNIHA
:;
<br> Dobrovomý svazek obci severního Písecka
<br> KEO-W1.11.1321'Ucu01
<br> Hlavní kniha (předvaha) analytická
<br> 12/2017
<br> zpracováno: 17.1.2018
<br> strana: 1 /3 '
<br> __ _ ___Pa—čámčnfšáí ___—"__Račrtf-šbgr-rtlv „ WE "W:-100300031“ _ __ " “230000100“ ; sv 40 ] 11011140 12011 010004 prní 1101000; 001: Má 000; 1001: 010 0000 94 001,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94 001,00 _
<br> 010 94 001,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94 001.00,- '
<br> 032.0000- ' ' 500 019,00mm ' 0,00 7000 “Vm-"530 019,00 _ "0,00 „ „ i'm-0,00“ ___.<.> “ _.<.> 0,00
<br> 022 0100 0,00 0,00 1040 993,30 0,00 0,00 0,00 1040 993,30
<br> 022 500 019,00 0,00 1040 993,30 500 019.00 0,00 0,00 1 040 993.30,! '
<br> 020 _0010 “19010100" _“ _ ___ _ 0,00 ___„-_ 2409900 ___._.- "0,00_ ) * "0,00-"__ 0,00) d 1314 040,00 _
<br> 020 190 101,00 0,00 24 019,00 0,00 0,00 0,00 214 040,00,z/
<br> 042- “0000 72 _ 0,00.<.> 0,00 * ylr-000110439.<.> 40001430-"m 0,00 "0,00- „ ' 0,00-„'
<br> 042 0.00 0,00 400 314,30 400 314,30 0,00 0,00 0,00
<br> 010 00007" 77.94 001,00 *.0,00.<.>.000 * 0,00 " 0,00 _ _ 0,00 ' A -94001,00 _
<br> 010.94 001,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 - 94 001.00./
<br> 005_0100 Ak.-0,00m'000 000 ' _.“0930300 _ _ 4000 "002300 74030300“ <.>
<br> 002 0,00 0,00 0,00 30 303.00 0.00 0 523,00 - 30 303.00/
<br> 000 0000 7-19010Š,00—-M „76077000 ' " " 0,00.ž4019,00m 0,00._ __ 0,00m 2214 04000
<br> 000.190 101,00 0,00 0,00 24 019,00 0,00 0,00 _ 214 040 00._/
<br> 0 V v T “ 50001900 * V? ' “.<.>.<.>.0.00" 152530000 "ml-00531500 ----------- 0.00"- _ 0533.00 101009030--._.* 0,00 231 0100- 19193'2,00nw-_ 0,00.0,00 _ 000 “k "* 0,00“ " -,V.000 _ 191931100 __ 231 0130 531,01 0,00 0,00 120,00 0,00 10,00 411,01
<br> 231 0200 0,00 0,00 139 330,12 0,00 0,33 0,00 139 330,12
<br> 231 0300 0,00 0,00 500,00 000 090,91 0,00 01 513,00 - 000 390,91
<br> 231 192 409,91 0,00 139 030,12 001 010,91 0,33 01 523.00 11 209,12
<br> “201 0100 V _ 0,00-—."“"“—"0:0—0úmuM13300,00.- " 13500310“ “0,00" " ' * 1900.00.0,00
<br> 201 0,00 0,00 13 ...
PŘÍLOHA K 31.12.2017
P Ř Í L 0 H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY oscí,REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI Dobrovolný svazek obcí severního Písecka; lČO 69103518; Čimelice 60,398 04 Čimelice Svazek obcí Předmět činnosti: sestavena k 31.12.2017 (v Kč,s přesnostl na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 17.1.201 B v 09:41
<br> A.1.Informace podle 5 ? odst.3 zákona
<br> Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti <.>
<br> A.2.Informace podle 5 ? odst.4 zákona
<br> DSO severního Písecka změnil uspořádání a označování položek účetní uzávěrky zejména z důvodů novely vyhlášky č.41012009 Sb.<.> ve znění pozdějších předpisů,novely ČUS a v souladu s aktualizací MP/ZBIOEKO <.>
<br> Od 1.1:2015 novela vyhlášky 410/2009 Sb změny u rozvahových účtů : rozšíření náplně účtu 342,zrušení účtů 371 „372458 a 468 a zavedení nových účtů 375 a 475 -zprostředkovánl transferů krátkodobých a dlouhodobých.U podrozvahových účtů: zavedení nových účtů 913.914,916,915,952,953.954,955 a 956,změna náplně účtů 911 a 912,909,905 a 906.V příloze zrušeno vykazování částí N.Od 1.1.2015 novela vyhlášky 323/2002 Sb.: zavedeni paragrafu 6330 ke konsolidačnlm položkám třídy 413x,změna náplně položky 5169 (nelze zde účtovat s nabytím VB).Zrušení zůstatkové ceny.zavedena zbytková hodnota <.>
<br> A.3.Informace podle 5 7 odst.5 zákona
<br> Způsob zaokrouhlování:
<br> Nákladové a výnosové účtyjsou matematicky zaokrouhleny na tisíce Kč.Z těchto zaokrouhlených položek se sestaví výkaz Získu a ztráty.Výsledek,tj.součeet výsledku hospodaření hlavní ] hospodářské činnosti se přenese do rozvahy.kde jsou také ostatní jednotlivé položky nejprve zaokrouhleny a poté sečteny do součtových řádků <.>
<br> Při zpracování výkazu Příloha se zaokrouhlené hodnoty některých položek porovnávají na předem zpracovaný výkaz Rozvaha,O případné rozdíly vzniklé zaokrouhlováním se upraví dané položky výkazu Příloha.Teprve potom se výkaz sestaví a vytvoří součtové řádky <.>
<br> U výkazu Rozvaha je případný rozdíl mezi aktivy a pasívy umístěn ...
ROZVAHA K 31.12.2017
R 0 Z V A H A územní SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY oeci,REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI Dobrovolný svazek obci severního Písecka; IČO 69103518; Čimelice 60,396 04 Čimelice Právní forma: Svazek obcl Předmět činnosti: sestavená k 31.12.2017 (v Kč,5 přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestaveni: 17.1.2018 v 09:41
<br> 1 | 2 | 3 | 4 ÚČETNÍ oeooel Názov Položky SU _ * ___„w A ___„MW B_ĚŽN É__________ _ _ _______ __ MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO A K T | V A C E L K E M 1 597 230,02 339 750.00 1 257 480,02 996 148.97 A.Stálá aktiva 1 351 940.30 339 750.00 1 012 150.30 580 679,00 l.Dlouhodobý nehmotný majetek 94 601,00 94 601,00 0,00 0,00 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 2.Software 013 3.Dcenítelná práva 014 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 94 601,00 94 601.00 0.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 ?.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 B.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 9.Dlouhodobý nehmotný majetek UfČEl'lý k prodeji 035 il.Dlouhodobý hmotný majetek 1 255 839.30 245 149.00 1 010 690.30 580 679,00 1.Pozemky 031 2.Kulturní předměty 032 3.Stavby 021 4.Samostatné hmotmovité věci a soubory hmotmovitých věci 022 1 040 90330 30 303,00 1 010 690,30 580 679,00 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 020 214 846,00 214 846.00 ?.Ostatni dlouhodobý hmotný majetek 029 &.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 Ill.Dlouhodobý finanční majetek 0,00 0,00 0.00 0.00 1.Majetkové účasti v osobách s rozhodujiolm vlivem 061 2.Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 3.Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 4.Dlouhodobé půjčky 067 5.Termínované vklady dlouhodobé 060 6.Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 ?.Pořizovaný dlouhodobý tinančnl majetek 043 El.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 0513 IV- Dlouhodobě Pohledávky j 1 500,00 ...
SCHVÁLENÝ ZÚ ZA ROK 2017
„=____
<br> ITW
<br> l Dobrovolný svazek obcí severního Písecka Závěrečný účet za rok 2017
<br> Dobrovolný svazek obcí severního Písecka
<br> Závěrečný účet za rok 2017 Sestavený ke dni 31.12.2017
<br> Údaje o organizaci
<br> Název Dobrovolný svazek obcí severního Písecka Adresa Čimelice
<br> 39804 Čimelice IČO 59103518
<br> Právní forma Svazek obcí
<br> Kontaktnílúd'aje \ Telefon 382274101 E-maíl financni.dso©mirovíce-mesto.cz
<br> Doplňující'ůdaje o organizaci.“
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> I.Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků
<br> ?,?ay/aýwjl/g „ 436592997 22.70 Seraf/.? "L'/EM ! Já?/aw " 514252ch 953572ny _?egqg-yymíva „La/„: ziza/gavin ff_2zžj>f/wzvgx/tr>x7fď Já a'? 2577? MW aťW/gwf _ÉW/Q/Vf IVa.<.>.M.ŽřcQ/VÁ'ŽV/íčžz Jr./N? i 6,297! ma: až“ ř/zwf „Je-991592544? M.ží J&M/fw ve „J_s'ď JP a? 6.za? ziza-w.5.7% W ff
<br> KEO—W 1.11.182
<br> Dobrovolný Svazek obcí severního Písecka KEU-W 1.11.1531.l Uc15e
<br> Rozpočtové hospodaření die tříd - detailně
<br> P R | J Nl Y Položka Skutečnost 323273; v.5:23ng % Rozdil Třlda 2 NEDANQVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 2111 Přijmy ?.pookytovůní služeb a výrobků 15 428.00 0.00 0.00 16 428,00 100,00 0,00 2141 Příjmy : úroků (část) 375.72 1 000.00 37.57 1 000.00 37.57 624.20 Třída 2 NEDANOVÉ pŘjJMY 15 503.72 1 onom 1 550.37 17 428.00 95.42 524.213 Třjda 4 PŘ|JATÉ TRANSFERY Skutečnost schválený "fn upravený % Rozdil 4121 Neinvestiční pňjatě transfery od obcí 545 533.00 434 000.00 125.39 545 533.00 100,00 0,00 4122 Neinvestiční pňjeté transfery od krajů 21 00...

Načteno

edesky.cz/d/2096387

Meta

Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Prodej   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Rakovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz