« Najít podobné dokumenty

Obec Bukovany (Olomouc) - Zápis č. 5/2018 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Bukovany ze dne 11.6.2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bukovany (Olomouc).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zapis-ze-zastupitelstva-11-6-2018.pdf
Obec BUKOVANY
Bukovany 57,okr.OLOMOUC,PSČ 779 00
<br> Tel <.>,fax : 585 351 394
<br> IČ: 00 576 263,e-mail: obec@bukovany.cz
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 1
<br>
<br>
<br> Zápis č.5/2018 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Bukovany ze dne 11.6.2018
<br>
<br> Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Bukovany,které se konalo v prostorách Obecního úřadu <,>
<br> Bukovany č.p.57,zahájila starostka obce Ing.XXXXX XXXXXXXXX v XX:XX hod <.>
<br> V době zahájení bylo přítomno celkem 7 členů zastupitelstva: Ing.XXXXXX XXXXXX,Ing.Zdeněk
<br> Krumpolc,Ing.XXX XXXXXXXX,XXXXX XXXXXXXXXX,Ing.XXXXXXXX XXXXXXXX,Ing.XXXXX XXXXXXXXX <,>
<br> XXXXX XXXXXXXX <.>
<br> Zastupitelstvo obce Bukovany je usnášení schopné <.>
<br>
<br> 1) Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Starostka obce navrhla ověřovatele zápisu Tomáše Zendulku a Ing.Zdeňka Krumpolce a zapisovatele
<br> Ing.Jana Machalku.Nebyly vzneseny žádné protinávrhy <.>
<br> Návrh usnesení č.1: Zastupitelstvo obce Bukovany schvaluje ověřovatele zápisu Tomáše Zendulku a
<br> Ing.Zdeňka Krumpolce a zapisovatelem Ing.Jana Machalku <.>
<br> Výsledek hlasování: pro 7 – Ing.XXXXXX XXXXXX,Ing.XXXXXX XXXXXXXX,Ing.XXX XXXXXXXX <,>
<br> XXXXX XXXXXXXXXX,Ing.XXXXXXXX XXXXXXXX,Ing.XXXXX XXXXXXXXX <,>
<br> XXXXX XXXXXXXX
<br> proti X,zdrželi se X
<br> Usnesení č.1 bylo schváleno <.>
<br>
<br> 2) Schválení programu
Starostka obce seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům
<br> zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce a navrhla doplnit a upravit
<br> program zasedání <.>
<br> Návrh usnesení č.2: Zastupitelstvo obce Bukovany schvaluje upravený program zasedání
<br> zastupitelstva <.>
<br> 1) Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2) Schválení programu
3) Výsledky kontroly MV ze dne 17.5.2018
4) Schválení Kupní smlouvy
5) Schválení Nájemní smlouvy
6) Schválení Smlouvy o právu provést stavbu
7) Projektový záměr - pas...
priloha-c-3.pdf
Obec Bukovany
IČ: 00 576 263
<br> Bukovany 57,PSČ 779 00
tel.: 585 351 394,e-mail: obec@bukovany.cz
<br>
<br>
Opatření k nápravě kontrolou zjištěných nedostatků
Kontrola výkonu samostatné působnosti byla provedena u obce Bukovany dne 17.5.2018 na základě
§ 129 a násl.Zákona č.128/2000 Sb,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů;
kontrolním orgánem byli pracovníci Ministerstva vnitra,odbor veřejné správy,dozoru a kontroly <.>
<br>
1) Obec porušila § 87 o obcích tím,že usnesení č.8 ze dne 12 6.2017 nebylo přijato
<br> nadpoloviční většinou všech členů ZO <.>
Opatření k odstranění :
Nelze přijmout nápravné opatření k odstranění důsledků nezákonného postupu obce <.>
<br>
2) Obec porušila § 39 odst.1.zákona o obcích tím,že nezveřejnila záměr disponovat nemovitým
majetkem
a) před opětovným rozhodnutím ZO o prodeji 1/10 parcely č.823 k.ú.Bukovany u
<br> Olomouce dne 23.4.2018 <.>
Opatření k odstranění:
Obec Bukovany vyvolala jednání s osobou v současnosti považovanou za majitele 1/10
parcely č.823.Obci bylo sděleno,že nebyl zatím podán návrh na vklad vlastnického
práva.Obec 21.5.2018 vyvěsila nový záměr a na veřejném zasedání Zastupitelstva obce
Bukovany dne 11.6.2018 znovu schválila prodej 1/10 parcely č.823,k.ú.Bukovany u
Olomouce a pověřila starostku obce podepsat Kupní smlouvu.Smlouva byla podepsána
12.11.2018 <.>
<br> b) před rozhodnutím ZO dne 11.12.2017 o uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o budoucí
smlouvě kupní uzavřené dne 22.6.2017 <.>
Opatření k odstranění:
Na návrh kupujícího se obě strany dohodly na odstoupení od smlouvy o budoucí smlouvě
<br> kupní ze dne 22.6.2017 ve znění,jak ji doplňuje a pozměňuje dodatek č.1 ze dne
<br> 14.12.2017.Dohoda o ukončení smlouvy byla schválena zastupitelstvem 23.4.2018 <.>
<br> Nelze přijmout nápravné opatření k odstranění důsledků nezákonného postupu obce <.>
<br> 3) Obec porušila § 41 odst.1 větu první zákona o obcích tím,že Dodatek č.1 ke smlouvě o
<br> budoucí smlouvě kupní uzavřený 14.12.2017 nebyl opatřen ...

Načteno

edesky.cz/d/2094877

Meta

Jednání zastupitelstva   Pronájem   Prodej   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bukovany (Olomouc)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz