« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Petrovice - Oznámení o společném jednání o návrhu ÚP hl. m. Prahy (MPP) a VVURÚ

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Petrovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

vyhlaska__SPJ_se_SEA.pdf

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor územního rozvoje
<br>
<br>
<br> Sídlo: M ariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracoviš t ě: Jungmannov a 35/29,110 00 Praha 1
t el.: Kont akt ní cent rum: 12 444,fax: 236 007 157
e-mail: p os t a@p raha.eu,ID DS: 48ia97h
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ
o společném jednání a vystavení návrhu
<br> Územního plánu hl.m.Prahy
(Metropolitního plánu)
<br> a
Vyhodnocení vlivů návrhu Územního plánu hl.m.Prahy
<br> (Metropolitního plánu) na udržitelný rozvoj území
<br> V souladu s § 50 odst.3 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů,Magistrát hlavního města Prahy - odbor
územního rozvoje,jako příslušný orgán územního plánování,oznamuje zahájení
projednávání Územního plánu hl.m.Prahy (Metropolitního plánu) (dále jen „návrh
ÚP“) společným jednáním o návrhu ÚP a zveřejnění příslušné návrhové dokumentace <.>
<br> Souběžně je vystavena a projednávána dokumentace Vyhodnocení vlivů návrhu
Územního plánu hl.m.Prahy (Metropolitního plánu) na udržitelný rozvoj území (dále
jen „VVURÚ“) <.>
Návrh ÚP a VVURÚ byly zpracovány na základě usnesení Zastupitelstva hl.m.Prahy č <.>
31/6 ze dne 19.9.2013,kterým bylo schváleno zadání Územního plánu hl.m.Prahy
(Metropolitního plánu) <.>
<br> Společné jednání se bude konat dne 27.6.2018 od 9:00 hod <.>
ve Střední hale Průmyslového paláce <,>
<br> Výstaviště 67,Praha 7
<br> Veřejná vyhláška – oznámení bude zveřejněna na úřední desce Magistrátu hl.m.Prahy <,>
Jungmannova ul.35/29,Praha 1,v době od 11.6.2018 do 27.7.2018 včetně <.>
V téže době budou kompletní návrh ÚP a VVURÚ vystaveny k nahlédnutí:
<br> - způsobem umožňujícím dálkový přístup – na internetové adrese www.praha.eu v
sekci O městě → Budoucnost města → Odbor územního rozvoje → Metropolitní
plán
<br> http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni
_planovani/metropolitni_plan/index.html
<br> - v tištěné podobě – autorizované paré v místě určeném pro pořizovatele - ve
výstavních prostorách Centra Architektury a městského plánování (CAMP)
v Institutu plánování a rozvoje hl.m.Prahy (IPR Praha),Vyšehradská 51,Praha 2
(Areál Emauzského kláštera) <.>
Otvírací doba CAMP: pondělí - neděle od 9:00 do 21:00 hod <.>
Přítomnost zástupce pořizovatele a projektanta zde bude zajištěna v pracovní dny:
pondělí - čtvrtek od 9:00 do 18:00 hod <.>,v pátek od 9:00 do 16:00.hod <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Sídlo: M ariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracoviš t ě: Jungmannov a 35/29,110 00 Praha 1
t el.: Kont akt ní cent rum: 12 444,fax: 236 007 157
e-mail: p os t a@p raha.eu,ID DS: 48ia97h
<br> Do 30 dnů ode dne konání společného jednání mohou vyzvané subjekty (dle § 50 odst.2
stavebního zákona) uplatnit stanoviska a připomínky k vystavenému návrhu ÚP a
VVURÚ.Ke stanoviskům a připomínkám podaným po této lhůtě se nepřihlíží <.>
Do 30 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky,tj.do 26.7.2018 včetně,může na níže
uvedenou adresu podávat připomínky k vystavenému návrhu ÚP a VVURÚ každý.K
připomínkám uplatněným po této lhůtě se nepřihlíží <.>
<br> Stanoviska a připomínky podávejte písemnou formou do podatelny Magistrátu hl.m <.>
Prahy nebo zasílejte na adresu:
<br> Magistrát hlavního města Prahy
Odbor územního rozvoje
Jungmannova 35/29
110 00 Praha 1
<br> nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem,a to na
adresu elektronické podatelny Magistrátu hl.m.Prahy: posta@praha.eu
<br> či datovou schránkou Magistrátu hl.m.Prahy: 48ia97h
<br> Pořizovatel doporučuje pro snadnější vytvoření připomínek využít systém pro podporu
územního plánování,na který naleznete odkaz níže,případně na stránkách Odboru
územního rozvoje Magistrátu hl.m.Prahy v sekci Metropolitní plán <.>
<br> https://pup.praha.eu/mp
<br> Použití tohoto způsobu napomůže připomínkujícímu k naplnění všech požadovaných <,>
níže uvedených,podmínek pro podání připomínky <.>
<br>
<br> Stanoviska a připomínky musí být podány v souladu s požadavky zákona
č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,zejména s § 37 odst.2,který
upravuje obsah podání.Z podání musí být patrno,kdo je činí,které věci se týká a co se
navrhuje <.>
<br> - Fyzická osoba uvede v podání jméno,příjmení,datum narození a místo trvalého
pobytu,popřípadě jinou adresu pro doručování podle § 19 odst.3 správního
řádu <.>
<br> - V podání souvisejícím s její podnikatelskou činností uvede fyzická osoba jméno
a příjmení,popřípadě dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání
vztahující se k této osobě nebo jí provozovanému druhu podnikání,identifikační
číslo osob a adresu zapsanou v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem upravené
evidenci jako místo podnikání,popřípadě jinou adresu pro doručování <.>
<br> - Právnická osoba uvede v podání svůj název nebo obchodní firmu,identifikační
číslo osob nebo obdobný údaj a adresu sídla,popřípadě jinou adresu pro
doručování <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Sídlo: M ariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracoviš t ě: Ju...

Načteno

edesky.cz/d/2087833

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Praha - Petrovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz