« Najít podobné dokumenty

Obec Karle - Prohlášení o ochraně osobních údajů

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Karle.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Prohlášení o ochraně osobních údajů

5% Č/Í/Z/ Mal/uf
<br> PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJÚ
<br> podle ustanovení článku 12,13 a 14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.2016/679 ze dne 27._ dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR")
<br> Správcem osobních údajů je:
<br> Název Obce Obec Karle
<br> IČ: 00579564
<br> sídlem Karle 4,568 02 Svitavy ID datové Schránky aadiys
<br> e-mail: Obec.kar|e©svi.cz
<br> dále jen „Správce"
<br> Funkci pověřence pro ochranu osobních údajů vykonává: Jméno / název: Schola Servis GDPR,s.r.o <.>,se sídlem Palackého 150/8,Prostějov,IČ: 04223748 e-mail: poverenec©gdprdoskolcz telefon: 732 464 854,732 657 386,733 281 378
<br> dále jen „Pověřenec“
<br> Úvod
<br> Každý správce osobních údajů má povinnost osobám,s jejichž osobními údaji zachází,sdělit určité informace O zpracovávání takových osobních údajů.Jedná se O informační povinnost správce osobních údajů vůči subjektům osobních údajů podle čl.13 a násl.GDPR.Tímto dokumentem Správce plní svou'informační povinnost podle čl.13 a násl.GDPR <.>
<br> Snažíme se,O co možná nejvyšší přehlednost a srozumitelnost tOhOtO dokumentu.POkud se však.stane,že některé námi užívané výrazy jsou pro vás neznámé,>nebo nesrozumitelné,neboť se jedná O právní pojmy (např.zpracovatel osobních údajů,pseudonymizace apod.),<,> pak neváhejte a Obraťte se na nás nebo na Pověřence.Rádi vám podrobnosti objasníme <.>
<br> Správcem osobních údajů je osoba,která nese hlavní Odpovědnost za řádné zacházení sosobními údaji.Podle GDPR se jedná O osobu,která určuje účel a prostředky zacházení sosobními údaji.Při výkonu působnosti orgánu veřejné moci (Obec jako územní samosprávný celek ve smyslu čl.100 odst.1 Ústavyl) zachází Správce s osobními údaji pouze v rámci právními předpisy dovolené,přikázané nebo svěřené činnosti,a to XXX v nezbytném rozsahu (princip minimalizace) <.>
<br> X Ústavní zákon č.1/1993 Sb <.>,Ústava České Republiky
<br> Správce považuje práva subjektů osobních údajů za nedotknutelné,a to ve smyslu ustanovení čl.10 odst.3 Listiny základních práv a svobodz <.>
<br> Správce si je vědom významu ochrany osobních údajů a soukromí občanů a jiných subjektů osobních údajů,a proto při uchovávání a zpracování osobních údajů postupuje v souladu s platnými právními předpisy na ochranu osobních údajů a související legislativou <.>
<br> Správce tímto subjektům osobních údajů (dále jen „Subjekt“) stručným,jasným,transparentním a srozumitelným způsobem poskytuje informace O činnostech zpracování,které jsou nezbytné pro subjekty osobních údajů — zejm.prO řádné uplatňování jejich práv plynoucích z předpisů na ochranu osobních údajů <.>
<br> V tomto prohlášení O ochraně osobních údajů je například vysvětleno:.Jaké osobní údaje shromažd'ujeme,zjakého důvodu a na základě jakého právního titulu,<.> K čemu tyto informace využíváme,<.> PO jak dlouho dobu budeme s těmito informacemi nakládat,<.> Kdo může do osobních údajů nahlížet (tzv.příjemci osobních údajů),<.> Jaká práva má subjekt osobních údajů <.>
<br> Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů
<br> Rádi bychom Vám oznámili,že pro Oblast ochrany osobních údajů jsme v naší Obci jmenovali pověřence pro ochranu osobních údajů.Pověřencem může být voblasti ochrany osobních údajů jen Odborně znalá osoba,která má například za úkol dohlížet na řádné zacházení sosobními údaji,poradit správci údajů,jak nejlépe dodržovat řádné principy pro ochranu osobních údajů a v neposlední řadě se na něj také můžete obracet i vy se svými dotazy nebo žádostmi <.>
<br> Pověřenec pro ochranu osobních údajů je osobou,která v rámci organizace Správce zajišťuje řádné zacházení sosobními údaji.Subjekt osobních údajů se může na Pověřence Obrátit s žádostí,jejíž Obsahem je uplatnění práv subjektů osobních údajů podle článků 12 až 21 a 34 GDPR <.>
<br> Pověřenec vykonává v rámci své funkce úkoly podle čl.38 odst.4 a čl.39 odst.1 písm.a) až.e) GDPR <.>
<br> Pověřencem pro ochranu osobních údajů byl v organizace Správce jmenován/a Schola Servis GDPR,s.r.o <.>,se sídlem Palackého 150/8,Prostějov,IČ: 04223748
<br> Kontaktní údaje Pověřence naleznete výše v tomto prohlášení <.>
<br> 2 Usnesení č.2/1993 Sb <.>,Usnesení předsednictva České národní rady O vyhlášení LISTlNY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součástí ústavního pořádku České republiky - »
<br> Účel/y a doba zpracování
<br> Vyřizování žádostí a poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb <.>,O svobodném přístupu k informacím
<br> Zahájení a řádné ukončení řízení 0 poskytnutí informace prováděné podle zákona č.106/1999 Sb <.>,O svobodném přístupu kinformacím je plněním zákonné povinnosti ve smyslu článku 6 odst.1 písm.c) GDPR — plnění právní povinnosti <.>
<br> Aby mohlo výše uvedené řízení proběhnout,obec za tímto účelem zpracovává zejm.následující osobní údaje dle 9 14 odst.2 zákona č.106/1999 Sb.: Jméno,příjmení,datum narození,trvalé bydliště,adresu pro doručování,lD datové schránky.Může docházet i ke zpracovánídalších os...

Načteno

edesky.cz/d/2074352

Meta

Pronájem   Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Karle      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz