« Najít podobné dokumenty

Obec Lodín - Návrh - Přehled o nákladech a výnosech hospodaření SMaSZ 2017 (7 příloh)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lodín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření.PDF [0,04 MB]

lng.V6ra Lantov6,SNP 640,500 03 Hradec Krdlov€ 3 oprSvnEni Komory auditor0 en e.osoa ZprAva o visledcich piezkoumini hospodaieni Podle zdkona i.93/2OO9 Sb <.>,o auditorech a o zm6n6 n6ktenich zdkon0,ve zn6ni pozd6jSich piedpisfi,auditorsk6ho standardu t.52,dalSich relevantnich piepis& vydan'ich Komorou auditor0 eesk6 republiky,podle ustanoveni 5 42 zlkona i.L28/2OOO Sb <.>,o obcich (obecni ziizenil,ve zndni pozd6jiich piedpis0 a podle ustanoveni 510 ziikona 8.42O/2OO4 Sb <.>,o piezkoumdvdni hospodaieni rizemnich samosprdvn'ich celkfi a dobrovoln'ich svazk0 obci,ve zndni pozddj5ich piedpis0 (diile jen,<,> zdkon i.42O / ZOO4 Sb." l.piisp6vkov6 orga nazace SPRAVA MAJETKU A SPORTOVNICH ZARIZETI LODIN,Lodin - Lodin 99,PSe 50315 E 71216006 pro Obec Lodfn se sidlem v Lodln6 100,503 15 Nechanice za obdobi od 1.1.2017 do 31.12.2017

Scan10005.PDF [0,05 MB]

zApiso vfsledku inventa rizace- smasZ Lodin,Lodin 99,503 15 Nechanice
<br> Na z6klad6 piikazuvedouci SMaSZ ze dne 30.11.2017 ve
kter6m byla jmenov6na
<br> inventarizadni komise u niz" uveden6m stozeni,s XXX,Ze bude
provedena v obdobi od
<br> 30.1j.2017 do 19.1.zoi1fyzick| a doktadovS inventarizace majetku
(dle 0dtt 018,028 a
<br> 3.<.> ) <.>
<br> Inventarizace byla provedena komisi ve sloZeni:
<br> Piedseda -
<br> elenov6 -
<br> XXXXXX XXXX
<br> PavelVodiXka
KiriXenko Semjon
VitkovX Jana
<br> Zpirsob Provedeni inventarizace:
<br> a) FyzickA
b) Dokladovd
<br> V5ichni 6lenov6 komise byli i6dn6 poudeni o svyl'ch
povinnostech pii prov6d6nl
<br> inventarizace <.>
<br> Za inventarizovanf majetek hmotne odpovid6 ieditel
SMaSZ Lodin' p' RNDr'Jan HuSek
<br> Ph.D <.>
<br> prohl6Seni pracovnika hmotn6 odpov6dn6 ho za inventarizovany majetek:
<br> vsechny doklady tvkajici se inventarizovan6ho majetku - viz'inventurnI
soupisy' jsem
<br> odevzdal k inventarizaci
Vsechny piirrirstky a fbytky do zahajenl inventarizace
<br> jsem piedal k pro06tov6ni a nic
<br> jsem nezatajil <.>
<br> V Lodin6 dne 12.1.2018
<br> a)
<br> b)
<br> A
<br> T-l
<br> t(ottz
<br> RNDr.Jan Hu5ek Ph.D <.>,ieditel SMaSZL

Scan10004.PDF [0,07 MB]

Spr6va maietku a sportovnich zaiizeni Lodin Piehled o nikladech a vfnosech k31.12.2017 Druh ndrklad0 a vyinos& 501 spotieba materidlu v6.PHM 502 spotieba energie 504 prodane zboZi 511 opravy a udrZovdni 512 cestovn6 513 n6klady na reprezentaci 518 ostatni sluZby 521 mzdovb n6klady 524 zAkonn1 soc.poj i5t6 n i 525 jine soc.poji5t6ni 527 zAkonn5 soc.n6klady 531 daf,silnidni 538 Jine dand a poplatky 558 N6klady z DDM N6klady celkem Hlavni dinnost v tis.Ke 164 Dophlkov6 dinnost v tis.KC 104 4 246 789 252 J 18 4 1 584 338 590 1 937 3 11 340 1 362 283 3 16 1 4 I 223 4 109 2849 118 126 48 2 966 4 109 0 602 trZby z prodeje slu2eb 603 Vfnory z pron6jmu 609 Jin6 vlinosy z vlastnich vfkon0 649 eerp6nifond0 662 0roky 672 dotace 1584 Vinosy celkem 1584 Hospodiiskf vfsledek Materi6l energle sluZby jine ost.ndklady - materi6l na opravy na koupali$ti a v kempu,riklidove prostiedky,pracovni od6vy,poiizeni hmot.majetku do 40tis.K6,chemicke prostiedky do baz6n[t,kancel6iskf materi6l,ostatni vodn6,elektrick6 energie,PlYn telefonni poplatky,nehmotnli' maj.do 60 tis.Kd,rozbory vody na koupali5ti,ndklady na reklamu,odvoz odpad0,spotieba cenin,pranl pr6dla pro kemp,ooradensk5 sl.-software,ostatni poji5t6ni majetku a proti 0raz0m,pojiStlni prac.Irazu ze zakona,bankovnl poplatky V Lodin6 dne 1.6.2018 Zpracov ala: J a na Vitkov6 SPRAVA MA.TETKU

Scan10003.PDF [0,07 MB]

Ing.V6ra Lantov6,SNP 640,500 03 Hradec Krdlov6 3
OprdvnEni Komory auditor0 dn e.OSOg
<br> B.VYJADFEIU1 ONUOruE CHYB A NEDOSTATKO
<br> ZAkon e.42012004 Sb <.>,o pfezkoumdv6ni hospodaienl rizemnich samosprdvnfch celk0 a
dobrovolnfch svazkfi obc[,ve zndni pozd6j5ich piedpistr,stanovi,abych ve zpr6v6 uvedla
zAv6r podle ustanoveni $ 10 odst.2 pism.d) a odst.3 citovan6hozAkona.Toto ustanovenl
vyZaduje,abych ve sv6 zqevC o visledku piezkoum5ni hospodaieni uvedla,zda pii
piezkoum6nf hospodaieni byly zji5t6ny chyby a nedostatky a v dem pilpadn6 spodivaly,a to
bez ohledu na jejich vfznamnost (materialitu).a jejich.vztah khospodaieni (piispdvkov6
organizace) SPRAvY MAJETKU A sPoRTo /NicH znnlzerul LoDiN
<br> Pfi piezkoum6ni hospodaieni piisp6vkov6 organizace SPRAVA MAJETKU A
SPORTOVNiCH Znnizerui LOD|N za rok2017 jsem zjistila chyby a nedostatky bez vlivu na
hospodaieni piisp6vkov6 organizace <.>
<br> c.upozoRNEr,ri run pRipnoruA RrzrKA
<br> Na z6klad6 zji5tdnl podle ustanovenl $ 10 odst.2 pism.b) z6kona 6.42012004 Sb <.>,o
piezkoum5v6nI hospodaieni rizemnfch samospr6vnfch celktr a dobrovolnfch svazk0 obci <,>
ve zn6ni pozd6j5ich piedpis0,upozoriuji na n6sledujici piipadnA riztka,kter6 mohou mft
negativnI dopad na hospodaieni piisp6vkov6 organizace v budoucnosti:
<br> Zaana rizi ka nezj i5t6na <.>
<br> VII.DALS1 INFORMACE
<br> Pii piezkoum6nf hospodaieni za
hospodaienI PO.Piispdvkov6
nedostatk0 <.>
<br> Vyhotoveno dne: 25.kv6tna 2018
<br> rok 2016 byly zji5t6ny chyby a nedostatky bez vlivu na
organizace piijala opatienI k odstran6nl zji5t6nfch
<br> 16 Zcry
<br> Auditor:
Ing.Vdra Lantov6
Opr6vneni KACR 6.0508
<br> Zpr1va projedn6na se starostou Obce Lodin p.Milanem Barton6m dne:
<br> ZprAva pied6na starostovi Obce Lodin dne: <.>
<br> SPRAVA MAJETKU
<.> \ SPORTOVNiCH ZA

Scan10002.PDF [0,10 MB]

Ing.Vdra Lantov5,SNP 640,500 03 Hradec Kr6lov6 3
opr6vn6ni Komory auditor0 en e.osos
<br> III.HTEDISKA PREZKOUMATf IOSPODANEN1
<br> Piedm6t piezkoumdnl podle ustanoveni $ 3 z6kona 6.42012004 Sb.(viz bod ll.t6to zprdvy)
se ovefuje z hlediska:
a) dodrZovdni povinnosti stanovenfch zvld5tnlmi pr6vnimi piedpisy <,>
b) souladu hospodaieni s finandnimi prostiedky ve srovndnf s rozpodtem <,>
c) dodrZeni ri6elu poskytnut6 dotace nebo n6vratn6 finandni vfpomoci A podminek
<br> jejich pouZiti <,>
d) v6cn6 a form6lnl spr6vnosti doklad0 o piezkoumdvanfch operacich <.>
<br> Pr6vni piedpisy pouZit6 pii piezkoum5ni hospodaieni poknfvajici vf5e uveden6 hlediska
jsou uvedeny v piiloze A,kterd je nedilnou sou6dstl t6to zpr5vy <.>
<br> tv.DEFtNOVAr,ri OOpOVEOTOST1
<br> Za hospodaieni,kter6 bylo piedm6tem piezkoumdni a za jeho zobrazeni v Udetnich
vykazech,je odpovEdni statut6rnlorg6n (ieditelka piisp6vkov6 organizace) <.>
<br> Moji 0lohou je,na z6klad6 proveden6ho piezkoum6ni hospodaieni,vydat zprAvu o vyisledku
piezkoum6ni hospodaieni.Piezkoum6ni hospodaienljsem provedla v souladu se zSkonem
6.93/2009 Sb <.>,o auditorech a o zm6n6 n6ktenfch z6kon0,ve zn6ni pozd6j5ich piedpis[t <,>
auditorskim standardem 6,<.> 52 a dalSimi relevantnimi piedpisy vydanfmi Komorou auditor0
eesk6republikyasustanovenimi S2,3alOzAkona6,<.> 42Ol2O04Sb.Vsouladust6mito
piedpisy jsem povinna dodrZovat etick6 normy a napldnovat a prov6st piezkoum6nl
hospodaienitak,abych ziskala omezenou jistotu,zda hospodaieni (piisp6vkov6 organizace)
je v souladu s hledisky piezkoum6nl hospodaieni (viz bod l1l.t6to zpr6vy) <.>
<br> V.RAMcoW RozsAH PRAC1
<br> Za 0delem vykon6ni piezkoumdni hospodaieni (pilsp6vkov6 organizace) byly pouZity
postupy ke shrom5Zddni dostatednfch a vhodnich d0kaznlch informaci.Tyto postupy jsou
svim rozsahem men5i ne2 u zakAzky poskytujici piimdienou jistotu a jsou auditorem
aplikov6ny na zdklad6 jeho odborn6ho risudku vdetn6 vyhodnocenl rizik viznamnfch
(materi5lnich) chyb a nedostatk0.Pfi vyhodnocov6ni t6chto rizik auditor bere v Uvahu vnitinl
kontrolni syst6m piisp6vkov6 organtzace.PouZit6 postupy zahrnujI vfb,Srovf zp0sob Setienl
a vf zn a m nost (m ateria I itu) jed notliv'.ich skutednostf <.>
<br> Oznadeni v5ech dokladrlr a jinfch materidl0 vyuZitlich pfi piezkoum6ni hospodaieni
pifspdvkov6 organizace je uvedeno v samostatn6 piiloze,kterd je nedilnou sou6Sstl t6to
zprlvy.V rdmci piezkoumdnf hospodaieni piisp6vkov6 organizace dinil auditor i dalSi kroky
a vyuZival i dat5i informace,kter6 nejsou sou66sti tohoto oznadenl <.>
<br> u.zAVER ZPRAVY o WSLEDKU PfrEZKOUMAI.If HOSPODAiEN1
<br> A.VYJADREN1 K soUtADU HosPoDANENis HLEDISKY PREZKOUMAII1 XOSPODAAEN1
<br> Na zAkladl mnou proveden6ho piezkoumSni hospodaienl (piisp6vkov6 organizace)
SPRAVA MAJETKU A SPORTOVNiCH ZnniZeNi LOD|N jsem nezjistila Zadnou skutednost <,>
kter6 by m6 vedla k piesv6d6eni,2e piezkoumAvan6 hospodaieni neni ve v5ech
vyiznamnfch (materi6lnich) ohledech v souladu s hledisky piezkoum6ni hospodaienl
uvedenimiv bod6 lll.t6to zprAvy <.>

Scan10001.PDF [0,08 MB]

Ing.VEra Lantovd,SNP 540,500 03 Hradec Krdlov6 3 Opr6vn6ni Komory auditor0 en t.OsOS r.vSEoBEcNE rruroRunce Statutirni orgin piisp6vkov6 organizace SPRAVA MAJETKU A SPORTOVNiCH zARizENi LOD1N (d5le jen,<,> piisp6vkov6 organizace"): do 31.3.2017 ieditelka piisp6vkov6 organizace pi Jitka Zmitkov6,od 1.4.2017 RNDr.Jan Hu5ek,PhD.Pracovni pom6r ieditele piisp6vkov6 organizace skondil dne 30.4.2018,proto bude zpr{va auditora projedn6na.a pieddna zSstupci ziizovatelie,tj.starostovi Obce Lodin.Auditor: Ing.V6ra Lantov6,opr6vn6ni KACR 6.0508,SNP 640,500 03 Hradec Kr6lov6 J m6na osob prov-ddj icich piezkoumin i hospoda ien i piisp6vkov6 organ izace: ing.V6ra LantovS - auditor,opr6vn6ni KACR 6.0508 Vymezeni pravomoci auditora k provedeni piezkoumini hospodaieni piisp6vkov6 organizace Auditor provedl piezkoum6ni hospodaieni piisp6vkov6 organizace SPRAVA MAJETKU A SPORTOVN|CH ZnniZfrui LODIN v souladu s ustanovenim $ 4 odst.7 zAkona 6,<.> 42012004 Sb <.>,ustanovenim $ 2 pism.c) z6kona d.93/2009 Sb <.>,o auditorech a o zm6n6 n6ktenich z6kont,ve zn6ni pozddj5ich piedpisfr.Misto piezkoumini: SPRAVA MAJETKU A SPORTOVNICH ZNNIZETI LODIN Obdobi,ve kter6m bylo piezkoumini hospodaieni piisp6vkov6 organizace provedeno: Zahijeni piezkoum6ni: 19.4.<.> 2018 ovEienim po66te6nlch z[tstatktr obratov6 piedvahy za rok 2017 piisp6vkov6 organ|zace.Ukon6eni piezkoumini: 03.05.1018 ov6ienlm ndvaznosti obratov6 piedvahy na 06etni vykazy piisp6vkov6 organizace vdetn6 ov6ienipiilohy k UZ I I.PREDMET PEEZKoUMAIU1 HospoDANENi Piedm6tem piezkoum5nijsou podle ustanoveni $ 2 odst.I zlkona e.42O|2OO4 Sb <.>,0daje o rodnlm hospodaienl,tvoiici souddst zdv6redn6ho ridtu podle $17 odst.2 a 3 z6kona 6.25O12OO0 Sb <.>,o rozpodtovfch pravidlech Uzemnich rozpodt[r,ve zn6ni pozd6j5ich piedpis&.PiedmEtem piezkoumSni hospodaieni piispEvkov6 organizace podle 5 2 odst.2 zSkona E.42O | 2004 Sb.jsou oblasti : a) pln6ni piijm0 a vfdajO rozpo6tu vdetn6 pen6Znlch operacf,tfkajicich se rozpodtovfch prostiedk0; b) finandnloperace,tfkajici se tvorby a pouZiti pendZnich fond0; c) ndklady a vinosy hlavni a doplikov6 dinnosti piisp6vkov6 organizace d) naklSddni a hospodaieni s majetkem ve vlastnictvi piisp6vkov6 organizace; e) nakl6d6ni a hospodaieni s majetkem USC,s nimZ piisp6vkov6 organizace hospodai[; 0 06etnictvi veden6 piisp6vkovou organizacl <.>

Fenix_-_sestava31.12.2017.pdf [0,15 MB]

Rozvaha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
<br> sestavená k 31.12.2017
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> okamžik sestavení: 01.02.2018 15:49:10
<br> Název účetní jednotky: Správa majetku a sportovních zařízení Lodín
<br> Sídlo: Lodín 99
<br> 503 15 Nechanice
<br> příspěvková organizacePrávní forma:
<br> Předmět činnosti: 926100 a 551000
<br> IČO : 71216006
<br> Syntetický
<br> účet
<br> Číslo
<br> položky Název položky
<br> 1 2 3 4
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> BĚŽNÉ
<br> MINULÉ
<br> BRUTTO KOREKCE NETTO
<br> AKTIV 1 596 479,06 628 612,61 1 816 701,82 2 445 314,43 A CELKEM
<br> A.1 816 701,82 1 816 701,82 Stálá aktiva
<br> I.60 598,09 60 598,09 Dlouhodobý nehmotný majetek
<br> 1.012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
<br> 2.013 Software
<br> 3.014 Ocenitelná práva
<br> 4.015 Povolenky na emise a preferenční limity
<br> 5.60 598,09 60 598,09018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
<br> 6.019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
<br> 7.041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
<br> 8.051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
<br> 9.035 Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji
<br> II.1 756 103,73 1 756 103,73 Dlouhodobý hmotný majetek
<br> 1.031 Pozemky
<br> 2.032 Kulturní předměty
<br> 3.021 Stavby
<br> 4.022 Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí
<br> 5.025 Pěstitelské celky trvalých porostů
<br> 6.1 756 103,73 1 756 103,73028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek
<br> 7.029 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
<br> 8.042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
<br> 9.052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
<br> 10.036 Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji
<br> FENIX,Výkaznictví 8.11.014 Strana 1 Tisk: 01.02.2018 15:49:22
<br>
<br> IČO: 71216006 Rozvaha (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> sestavená k 31.12.2017
<br> PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
<br> SMaSZ Lodín
<br> Syntetický
<br> účet
<br> Číslo
<br> položky Název položky
<br> 1 2 3 4
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> BĚŽNÉ
<br> MINULÉ
<br> BRUTTO KOREKCE NETTO
<br> III.Dlouhodobý finanční majetek
<br> 1.061 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem
<br> 2.062 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem
<br> 3.063 Dluhové cenné papíry držené do splatnosti
<br> 5.068 Termínované vklady dlouhodobé
<br> 6.069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek
<br> IV.Dlouhodobé pohledávky
<br> 1.462 Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé
<br> 2.464 Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů
<br> 3.465 Dlouhodobé poskytnuté zálohy
<br> 5.469 Ostatní dlouhodobé pohledávky
<br> 6.471 Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery
<br> 1 596 479,06 B.628 612,61 628 612,61 Oběžná aktiva
<br> 10 429,44 I.9 729,24 9 729,24 Zásoby
<br> 1.111 Pořízení materiálu
<br> 2.112 Materiál na skladě
<br> 3.119 Materiál na cestě
<br> 4.121 Nedokončená výroba
<br> 5.122 Polotovary vlastní výroby
<br> 6.123 Výrobky
<br> 7.131 Pořízení zboží
<br> 10 429,44 8.9 729,24 9 729,24132 Zboží na skladě
<br> 9.138 Zboží na cestě
<br> 10.139 Ostatní zásoby
<br> 87 390,21 II.300 212,83 300 212,83 Krátkodobé pohledávky
<br> 1.25 105,00 25 105,00311 Odběratelé
<br> 54 102,50 4.50 874,98 50 874,98314 Krátkodobé poskytnuté zálohy
<br> 5.315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti
<br> 6.316 Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé
<br> 9.335 Pohledávky za zaměstnanci
<br> 10.336 Sociální zabezpečení
<br> 11.337 Zdravotní pojištění
<br> 12.338 Důchodové spoření
<br> 13.341 Daň z příjmů
<br> 14.342 Ostatní daně,poplatky a jiná obdob.peněž.plnění
<br> 33 287,71 15.14 958,19 14 958,19343 Daň z přidané hodnoty
<br> 16.344 Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce
<br> 17.346 Pohledávky za vybranými ústředn.vlád.institucemi
<br> 18.209 274,66 209 274,66348 Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi
<br> 28.373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery
<br> FENIX,Výkaznictví 8.11.014 Strana 2 Tisk: 01.02.2018 15:49:22
<br>
<br> IČO: 71216006 Rozvaha (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> sestavená k 31.12.2017
<br> PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
<br> SMaSZ Lodín
<br> Syntetický
<br> účet
<br> Číslo
<br> položky Název položky
<br> 1 2 3 4
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> BĚŽNÉ
<br> MINULÉ
<br> BRUTTO KOREKCE NETTO
<br> 30.381 Náklady příštích období
<br> 31.385 Příjmy příštích období
<br> 32.388 Dohadné účty aktivní
<br> 33.377 Ostatní krátkodobé pohledávky
<br> 1 498 659,41 III.318 670,54 318 670,54 Krátkodobý finanční majetek
<br> 1.251 Majetkové cenné papíry k obchodování
<br> 2.253 Dluhové cenné papíry k obchodování
<br> 3.256 Jiné cenné papíry
<br> 4.244 Termínované vklady krátkodobé
<br> 5.245 Jiné běžné účty
<br> 1 362 033,65 9.131 153,78 131 153,78241 Běžný účet
<br> 42 455,76 10.32 477,76 32 477,76243 Běžný účet FKSP
<br> 15.263 Ceniny
<br> 16.262 Peníze na cestě
<br> 94 170,00 17.155 039,00 155 039,00261 Pokladna
<br> FENIX,Výkaznictví 8.11.014 Strana 3 Tisk: 01.02.2018 15:49:22
<br>
<br> IČO: 71216006 Rozvaha (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> sestavená k 31.12.2017
<br> PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
<br> SMaSZ Lodín
<br> 1 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> ...

Načteno

edesky.cz/d/2072846

Meta

Pronájem   Pronájem   Rozpočet   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lodín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz