« Najít podobné dokumenty

Obec Bukovany (Olomouc) - Návrh ZÚ MRB 2017

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bukovany (Olomouc).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

navrh-zu-mrb-2017.pdf

SDRUŽENÍ oaci nxkrnosiésxowu BYSTŘIČKA
<br> NÁVRH závěrečného účtu Sdružení obcí mikroregionu Bystřička za rok 2017
<br> Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:
<br> Úplné- znění návrhu Závěrečného účtu za rok 201 7 je k dispozici na elektronických úředních deskách členských obcí a k nahlédnutí na Městském úřadě ve Velké Bystřici,ňnanční odbon I.patro dv.č.l 2 <.>
<br> OBSAH:
<br> Základní údaje o sdružení obcí mikroregionu Bystřička.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.3,4 Bilance hospodaření a rozpočet za rok ZDE 7.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.4,5 Přijaté dotace ajejich finanční vypořádání v roce 2017.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 6
<br> Přílohy: 1.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 2.Výkaz plnění rozpočtu FIN 2—1 2 za rok 2017 3.Výkazy hospodaření — rozvaha,výkaz zisků a ztrát,příloha
<br> ZÁKLADNÍ ÚDAJE o SDRUŽENÍ OBCÍ MIKROREGIONU BYSTŘIČKA
<br> Název organizace: Sídlo:
<br> Právní forma:
<br> IČ:
<br> DIČ:
<br> Sdružení obcí mikroregionu Bystřička
<br> Zámecké náměstí 79,783 53 Velká Bystřice
<br> svazek obcí 70947040
<br> neplátce DPH
<br> Členy svazku Sdružení obcí mikroregionu Bystřička jsou tyto obce:
<br> Obec Zástupci členů svazku Telefon Webšvténsatiliánky Bukovany lng.XXXXX XXXXXXXXX XXX XXX XXX ÍNÉĚŽ/JZÉŽÁÉYĚZ Bystrovany Ing,XXXX XXXXXXXXX XXX XXX XXX axoššzšggycžz Daskabát XXXXX XXXXXXXX XXX XXX XXX ŠÉĚČŽŽŠŽĚŠŠÉÍŽŽ Doloplazy Bc.XXXXX XXXXXX XXX XXX XXX ŽuocigiggiŠŠĚ/ĚŽŽHH'CZ Hlubočky PhDr.lvo Černík XXX 749 402 3315332235223“
<br> Kozlov lng.XXXXX XXXXXX XXX XXX XXX ŠÉÉÍŠÉÉŠĚIÉŽŽV'CZ Mrsklesy XXXXX XXXXXXXXX XXX XXX XXX XXXXXXXXX Přáslavice lng.XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXX XXX XXX ŽÉŽÍÉŽÉZLÍŠŽÉH'CZ
<br> Tršice XXXXX XXXXXXXXXXX XXX XXX XXX XXXXXXXXXXXXX
<br> Svésedlice Bc.XXXXXXX XXXXX XXX XXX XXX ŠÉŽÉŠŠÉŽĚŽZ Velká Bystřice lng.XXXXX XXXXXXX XXX XXX XXX ĚÍÍÉĚÉÉĚĚMZ Velký Újezd lng.Joseflelen XXX 358 008 ÉĚÍÉSŠÉŠÉÉ'“
<br> Pozn.Dne 31.1.2017 bylo na volném shromáždění schváleno přistoupení obce XXXXXX do svazku
<br> Sdružení obcí mikroregionu Bystřička.Vsoučasné době tvoří svazek 12 obcí <.>
<br> Orgány svazku:
<br> Valné shromáždění zástupci jednotlivých členů svazku ; v roce 2017se konalo 10 zasedání Valného shromáždění <.>
<br> Předseda svazku lng.XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX mobil: +XXXXXXXXXXXX
<br> Místopředseda svazku XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX
<br> Tajemník svazku XXXXXXXXX XXXXXXXXX
<br> Kontrolní výbor svazku Bc.XXXXX XXXXXX PhDr.lvo Černík lng.Cestmír Rochovanský
<br> ID datové schránky: qsk4fmz
<br> Internetové stránky mikroregionu: http:/fwwwmikroregionbystrickacz/ Bankovní spojení:
<br> běžný účet u (šeské spořitelny a.s.č.ú.1809744359/0800
<br> běžný účet u Ceské národní banky č.ú.94-991881 1/0710
<br> Zpracování účetnictví:
<br> Gordic,s.r.o Jihlava
<br> Wběrová řízení v roce 2017: ' nadlimitní výběrové řízení na projekt „Doplnění sběru separovaných odpadů v obcích mikroregionu Bystřička“ ' podlimitní výběrové řízení na projekt „Inspirace a vzdělávání“
<br> BILANCE HOSPODAŘENÍ „SDRUŽENÍ OBCÍ MIKROREGIONU BYSTRICKA v ROCE 2017
<br> SKUTEČNOST:
<br> Příjmy celkem l.851.823,62 Kč Výdaje celkem 632.513,23 Kč - změna stavu peněžních prostředků na bankovních účtech (pol.81 15) -1.219.310,39 Kč
<br> ROZPOČET SCHVÁLENÝ:
<br> Příj my celkem 410.700,00 Kč Výdaje celkem 410.700,00 Kč - změna stavu peněžních prostředků na bankovních účtech (pol.81 15)
<br> ROZPOČET PO ZMĚNÁCH:
<br> Přijmy celkem 1.852.006,00 Kč Výdaje celkem 1.852.006,00 Kč
<br> - změna stavu peněžních prostředků na bankovních účtech (pol.81 15)
<br> Estatkv na bankovních účtech
<br> rozdil = změna stavu
<br> Název b.ú.SU/AU stav k 1.1.2017 stav k 31.12.2017 peněžních prostředků ZBÚ 231.10 274 791,35 Kč 1 294 223,34 Kč “1 019 431,99 Kč ČNB 231.30 3 869,32 Kč 203 747,72 Kč -199 878,40 Kč Celkem 278 660,67 Kč 1 497 971,06 Kč -1 219 310,39 Kč
<br> v" o r.o
<br> Reka itulace m
<br> da u financování a iejicjh konsolidace
<br> Název Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od poč.roku
<br> 2017 2017 2017 TŘÍDA 2 - NEDANOVÉ PŘÍJMY 500,00 500,00 317,62 TŘÍDA 4 - PŘlJATÉ TRANSFERY 410 200,00 1 351 506,00 1 351 506,00 PŘÍJMY CELKEM 410 700,00 1 852 006,00 1 851 823,62 KONSOLIDACE PŘÍJMÚ 0,00 0,00 0,00 PŘÍJMY PO KONSOLIDACI 410 700,00 1 852 006,00 1 851 823,62 TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 410 700,00 1 852 006,00 632 513,23 VÝDAJE CELKEM 410 700,00 1 852 006,00 632 513,23 KONSOLlDACE VÝDAlů 0,00 0,00 0,00 VÝDAJE PO KONSOLIDACI 410 700,00 1 852 006,00 632 513,23 Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci 0,00 0,00 1 219 310,39 TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ 0,00 0,00 -1 219 310,39
<br> ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY A ROZPOČToyE VÝDAJE SDRUŽENÍ OBCÍ MIKROREGIONU BYSTRICKA V ROCE 2017
<br> Rozpočet a rozpočtový Výhled
<br> Rozpočet svazku na rok 2017 a rozpočtový výhled svazku na r.2017 — 2021 byl schválen na zasedání valného shromáždění dne 20.12.2016.Roční rozpočet byl schválen v návaznosti na rozpočtový výhled a na údaje z podepsaných...

Načteno

edesky.cz/d/2070888

Meta

Pronájem   Rozpočet   Prodej   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bukovany (Olomouc)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz