« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Petrovice - Vyvěšení VV - oznámení o zahájení řízení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Petrovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VV_-_oznameni_o_zahajeni_rizeni.pdf

PRA PRA PRA PRA HA GUE GA G HLAVNÍ MĚSTo PRAHA MAGIsTRÁľ ulłvNÍgo vĺĚsľe PRAHY odboľ územního ľozvoje FI[) vľŘnĺľÁ wnlÁŠrł - oZNÁMENÍ o zahtljeru íízeru o vydaní Aktualizace č.3 Zásad územního ľozvoje hl.m.Pľahy (technická infrastuktura - elektické veden! Vsouladu sustanoveníryr $ 22,$ 39 odst' 1 a $ 42 odst.6 zźkoru č.183/2006 Sb <.>,o uremnfrn plánování a stavební.n řádu (stavební zĺkon),ve mérĺ poziějších předpisů' odbor rirenmiľro roaroje MHMP,jako příslušný oľgán rizemniho planovan[ informuje o zal:ajelĺ Íízrnl o vydání Akru,alizace č,<.> 3 Zásad územníro ľozĺoje hl m Pľahy (dále jen,Áktualizace č.3 ZÚR HMP') ozlánpním o konaní veřejného pľojednaní ĺuívľhu wedené Akru,alizace č.3 zuR HMP.Ná'ĺrh Aktualizace č,<.> 3 ^JR HMP byl ryracovźn ľn zźktadě wnesení Zasĺpitelstva hl m PľaĘ č,<.> 25122zs dnę 30.3.2017,kteľým bylo schváleno pořírení této akfualizace.Zptacovaý navrh Akmalizace č,<.> 3 ZJJR HMP byl v souladu s $ 37 stavebniho zźtkoĺla projednan v rámci společného jednaní o náwhu aktlnhzace dne 19.3.2018.Magistát hlavnĺho města Prahy,jako věcně přísbšný správní orgáą pĘľavil ve smyslu ustanovęní $ 41 stavebnÍro zákona a v souladu s rstanovenín $ 171 až S 173 zźkoĺ:n č,<.> 50012004 Sb <.>,spľávní řád ve měnl pozdéjších předpisů (dále jen,Bpľávní řád'),navľh na vydání Akm,alizace č' 3 zuR HMP foľmou opaťení obęcné povahy,kteĘŕĺn se Aktualizace č,<.> 3 njŁ HMP vydává.Veřejné pľojednání se bude konat dne 9,7.2018 od 10.00 d.v sáIe CAMP _ amÍiteátľ,Vyšehndská 51' Pruha 2.Veřejna vyhlaška _ omźlrrrerĺ o zahájeni Yuatll o vydání Aktualizace č.3 ZÚR HMP bude ä/eřeiněna na uřední dęsce Magisfoátu hl rn Pľahy,Jurgmannova uL 35129,Praha 1,v době od 7.6.2018 do 16.7.2018 včetně.v téže době bude korrpletrí rrríuh Aktualizace č.3 ZJP.HMP a rlphý níwh na vydání Aktualizace č.3 ZÚR rľrĺp ĺorrrnu opaťení obecné povaĘ vystaven k nahlédnutí: zrusobem rľnožňuiĺc{m dálkový přístup na internetové adľese www eu v sekci o ľrĚstě _ł Budoucnost rrĚsta - odbor úzernrÍro,ľonoje -- Zásaďyrirenĺrího roaroje hl"rnPrĄ ---) Aktuálně poňzované ZÚR (3.Akĺnizace Zásad úrernrího roaĺoje hlavního města Pľahy) http://www.pľaha.eu/inp/cz/o_me'ĺte/magi'straĺhĺlhory/ĺldboľ_tłzemniho ľon,oje/u zenlnijĺanovani/zcł,gcłdy_tłzemniho rozvoj e_hmp/akttłalne1lorizovane zuľ/index.html vtištěné podo.bě - vkanceláři č,<.> 346 UZR MHMP,Jwgmannova 35129,I1,l 2l Praha 1,vpondělíod 9.00 do 17.00 hod <.>,ve sťeduod 9.00do 18.00 hod <.>,ostaürí všední dny od 9.00 do l6.00 hod.Sidlo: Mariánské nám.2/2,ll0 0l Praha l Pracoviště: Jungmannova 35/29,ll0 00 Praha l tel.: Kontaktní centrum: |2 444,fax: 236 00'l l57 e-mail: oosta@gľaha.eu,ID DS: 48ia97h 'i*ffi:."nrm'!,o:ló.3{ĄJ Nejpozdějido 7 dnůode dne veřejného projednĺní,tj.do 16.7,2018 věeürě,lze uplafuit (dle $ 39 odst' 2 stavebnĺho zźtkorn a ve spojení s rstanovenfuri s l72 odst.1 a 5 správního řádu) nĺímitĘ a připomÍnĘ k vystavenému nárľhu Aktualizace č.3 ZÚR HMP.Ve stejné lhrtě rrrohou rylatrit svá stanovĺska dotěené orgány a ministęrstvo k částem řešeni které byý od spoleěného jedníní nauhu Aktualizace č.3 ZÚR HMP zrĚněny.K později uplatrěným stanoviskůrr1 namitkám a přĘomínkám se nepřiľrlíŽĹ Stanoviska,namitky a připomírrky podávejte píseľnnorł forrrrou do podatehry Magistátu hĹ rn Prahy nebo zasílejte na adresu: Magĺstnĺt hlavního města Pľahy odbor územního rczvoje Jungmannova 35129 110 00 Praha 1 nebo v eleksonické podobě podepsané uzľívaným elektroniclc.ým podpiseą a to na adľesu elekronické podatehy Magistrátu hl m PľaĘ: posta@praha.eu či datovou sclľárkou Magistátu ľrL m Pľahy: 48ia97h Nĺĺmitky,pĘomínky a stanoviska musí bý podány v souladu s požadavĘ zźtkona č,<.> 50012004 Sb <.>,spľávní řád,ve mĚnl pozlějších předpisů,zsjrĺ:ľlĺ:n s $ 37 odst.2,kteý upravuje obsah podánĹ Z podánl musí být patnro,kdo je čini které věci se ýká a co se navľhuje.- Fyzická osoba wede v podání jméno,přĺmenl,datum naĺozpní a místo tvalého pobyhl popĘadě jinou adresu pro doručování podle $ 19 odst.3 správnĺho řádu - V podání sowisejícím s její podnikatelskou činností wede ýÄcká osoba jĺnéno a prĺrľpru popĘadě dodatek odlišující osobu podnkatele nebo dľulr podnil

Načteno

edesky.cz/d/2069237

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Praha - Petrovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz