« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Petrovice - OOP - ZUK_jeřáb a kamion_Morseova x Voltova_Robert Lhota

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Petrovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

SItuace_DIO_Morseova_jerab_a_kamion.pdf

' ian " A535 455 45!.as) 45? ms.454 453 452 4111.šzl,: J ' ' _,<.> „ _——; 3'_,© _:- 4 —> -> * _ a v;.<.> |; 1 V,_,VW „__,*,V.2 91/0 VM'Í'ánřSké ' „gg-Húílšň'slzár,Milán-$k?,ÍMÍlánská „O _,<,> 244/0 _ 933 * " *.f * — Milán.—k — * ©“ Milánská - : 35.5,; " Lessnerova * !! 3 91/0 V __ wg »? ““,A % 2M __,_ 5:5“ “' __; š „ „ % fw 3m: že essnerav 15; 72%“ Ě „.311.N & sú E\.; „ %.<.> ) „.— __» = „ que“,— „„V [ (Í »— i“ * “653.366.„ Í—.* Bs €; “z?:__,' „ __ _._,3 133.<.>.-J M 61%,**.\_„ :=“ „,o; 47 ' ská ; ' wan ?“ : “419 '( \'m.V.<.> „ _ „„ 9 m \,VOVA ) ff“ ZŠ; „3 3355.;„ má % „_,: 0 "= ' 2 <.>,<,> LEBEDE 33 15 /' “ „.<.> 243/0 d / O 93/0 "JU ],m 93 0 ' * ITI SLV V O qgv W ]> 242/0 ' * " " raw? \ " ! \ % ma \\.3 (% gza ; Š 3 v v 3 F 3 3 30193648 » 3.„a % 1.z a * iĚ 3 il 3 3 n u 3 3 13 3 31:\13!1|333\3 1 \.: u u u u 3 <; 0 :J 3 a : is“—dá,— : a: “ f * “ '
<br> ŠĚMQQU/Q \\„Q () (Í'Qvoš "Ši/uv; \'V\
<br>.(,a/' \ „,387/0 33 3 \ 3 \ POLICIE 301323303 REPUBLIKYWg/D “““““ 5003317“ : 3 3 3 „ 3 3,KRAJSKÉ 950050300 POLICIE
<br> HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY,* 3,_ ODBOR SLUŽBY DOPRAVNÍ POLICřE 10 © _ * ' *;
<br> „„_„,_1 \
<br> DDDĚLENÍDOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ 30 -35- 2,3 1ng 21 PRAHA 4 KONGRESOVÁ 9 018 Š; „199 1 97/0 234/0 (AZM “& "\ŠL' 3 / “ ' " ' "11 3 ** 3 _ ' " o O - \ “* 4%"L)-3<3?J\ A AAAAA (Í — * 43 'if-—%*$3 6 mW 28 1 C 3 %> 37 011 57 “ U 3
<br> (_
<br> * \
<br> 3/3 _ 256/0 £: ; V _ *
<br> 513 L,' ' Í) DHÍSS ' 01151 <.>
<br> 01Í53,QQ
<br> _ 011 52 412/0 Uřad'méstske časti Praha 15 odbor dopravy 1 %> 109 00 Praha 10,Boloňská m Legenda: 0“ 58 V 0 LTO VA * * 30 -05- 2018 Erika FRIčOVAííu ' * * Ý? Stávající dowavní značení 3 \ _ " _ ' ZNAČKY B 28 BUDOU OSAZENY 7 DNÍ PŘEDEM s VYZNAČENÝM DATEM PLATNOSTI ZÁKAZU <.>
<br> „,a Provizorní dopravní značení 33 VYPRACOVAL:H v,ORBŠĚNŠTĚí/Ě—IĚTŠVÉTGEL: ADOZ Praha - dOŽLŽmiírÉŠŽŘLŠHrÁgá ! 628 E13 datum výkopu “Í unat tel.: 606 626 899 Tel/ Fax: 272 700103 __ E 13.403/0 D OBEC: Pra ha 1 0 NÁZEV STAVBY: Non Stop: 602 226 027
<br> '.d - '.513 Chodník uzavřen,přejděte 3 „,<.> MORSEOVA WŠZiVŠZaCQZZdSarÍhn; z;
<br> *22 na druhou stranu © CAST: PGtFOVICe p '
<br>.:- H I v l '._ Jeřáb125x42m ' (Í) U AKCE: ZABOR PRO JERABA KAMlON V UL|C| PARE',: P K.011 15 “ MORSEOVA,s.amlon 14 x 2,7 m „,251/0 i_i OBJEKT/ČÁST: FORMÁT: A3 VYKRES č-= Sloup veřejného osvětlení Í SIT UAC E D | O DATUMVI 14-51-2018 1 U STUPEN: DIR

OOP_na_UD.pdf

sídlo: Boloňská 478/1,109 00 Praha 10 tel.: +420-281 003 111 fax: +420-274 864 756
<br> pracoviště: Boloňská 478/1,109 00 Praha 10
<br> bankovní spojení: ČS a.s <.>,č.ú.19-2000719399/0800 IČ: 00231355 DIČ: CZ00231355
e-mail: podatelna@p15.mepnet.cz
<br> http://www.praha15.cz
<br> - 1 - čj.ÚMČ P15 26072/2018/OD/Fri
<br> MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 15 - ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
<br> Boloňská 478/1,109 00 Praha 10
<br> Odbor dopravy
<br>
<br>
VÁŠ DOPIS ZN.:
<br> SPISOVÁ ZNAČKA: SZ ÚMČ P15 25929/2018
<br> ČJ.: 26072/2018/OD/Fri
<br>
<br>
<br>
<br> VYŘIZUJE:
<br> TEL.:
<br> FAX:
<br> E-MAIL:
<br> DS:
<br> Fričová
<br> 281 003 609
<br> 281 003 611
<br> fricovae@praha15.cz
<br> nkybvp5
<br>
<br>
<br> DATUM: 31.05.2018
<br>
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br> Opatření obecné povahy
<br> Úřad městské části Praha 15,odbor dopravy příslušný podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.<,>
<br> o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů,a obecně závazné vyhlášky č.55/2000 Sb.hl.m.Prahy,kterou se
<br> vydává Statut hl.m.Prahy,ve znění pozdějších předpisů,v souladu s § 171 a § 173 zákona
<br> č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,na návrh p.Roberta Lhoty,datum nar <.>
<br> 03.05.1974 trvale bytem Charkovská 129/29,101 00 Praha 10 – Vršovice,podané dne 31.05.2018 a
<br> po projednání s dotčeným orgánem Policie České republiky,Krajského ředitelství policie hl.m.Prahy <,>
<br> Odboru služby dopravní policie čj.KRPA-201084-1/ČJ-2018-0000DŽ ze dne 30.05.2018
<br> v y d á v á
<br> podle § 77 odst.1 písm.c),odst.5 a § 78 zák.č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích
<br> a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů,a vyhlášky
<br> č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,ve znění
<br> pozdějších předpisů,ve správním obvodu Prahy 15,Praha 10 – Petrovice
<br>
<br> opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
<br> spočívající v umístění dopravního značení dle situace dopravního značení,která jsou nedílnou součástí
<br> tohoto opatření
<br> dopravní značení: dle situace dopravního značení
<br> komunikace: ul.Morseova u křižovatky s ul.Voltova,Praha 10 - Petrovice
<br> účel: zařízení staveniště pro autojeřáb a kamion (překládka materiálu)
94 m
<br> 2
<br>
<br> Termín: od 15.06.2018 do 16.06.2018
<br> Podmínky pro realizaci:
<br> a) Umístění dopravního značení bude provedeno v souladu s přiloženou situací dopravního značení
a vyjádřením dotčeného orgánu Policie České republiky,výše uvedenou vyhláškou
<br> č.294/2015 Sb <.>,TP66 a ČSN EN 12899-1 <.>
<br> b) Svislé dopravní značení musí být v reflexním provedení v základní velikosti.Veškeré dopravní
značení bude osazeno na odpovídajících nosičích <.>
<br> c) Dopravní značení musí být po celou dobu jeho umístění udržováno v úplném,čitelném a čistém
stavu <.>
<br>
<br>
sídlo: Boloňská 478/1,109 00 Praha 10 tel.: +420-281 003 111 fax: +420-274 864 756
<br> pracoviště: Boloňská 478/1,109 00 Praha 10
<br> bankovní spojení: ČS a.s <.>,č.ú.19-2000719399/0800 IČ: 00231355 DIČ: CZ00231355
e-mail: podatelna@p15.mepnet.cz
<br> http://www.praha15.cz
<br> - 2 - čj.ÚMČ P15 26072/2018/OD/Fri
<br>
<br> d) ÚMČ Praha 15,odbor dopravy,si vyhrazuje právo toto opatření ke stanovení přechodné úpravy
provozu na pozemních komunikacích změnit,upravit,popřípadě zrušit,pokud si to vyžádá veřejný
<br> zájem nebo v případě,že dopravní značení bude umístěno v rozporu se stanovenými podmínkami <.>
<br> e) Stanovení dopravního značení nenahrazuje povolení,stanovisko,posouzení,případně jiné opatření
dotčeného správního úřadu vyžadované zvláštními předpisy <.>
<br> Odůvodnění
<br> Dne 30.05.2018 podal p.XXXXXX XXXXX datum nar.XX.XX.XXXX,trvale bytem Charkovská 129/29,101
<br> 00 Praha 10 – Vršovice,žádost o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace Morseova u křiž <.>
<br> s ul.Voltova v k.ú.Petrovice,Praha 10,jejíž součástí byl návrh na stanovení dopravního značení
<br> s umístěním přenosného dopravního značení na místních komunikacích III.a IV.třídy v souvislosti
<br> s umístěním autojeřábu a kamionu pro překládku materiálu <.>
<br> Vzhledem ke skutečnosti,že předmětem tohoto řízení je osazení dopravního značení a zařízení,jehož
<br> realizace zakládá účastníkům provozu odlišné povinnosti oproti stanovené obecné úpravě provozu
<br> na pozemních komunikacích,postupoval správní orgán podle části šesté (opatření obecné povahy)
<br> zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů.Podle § 77 odst.5 zák <.>
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon
<br> o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů,jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu
<br> na pozemních komunikacích,nedoručuje příslušný správní úřad návrh opatření obecné povahy
<br> a nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek <.>
<br> K návrh...

Načteno

edesky.cz/d/2067877

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Praha - Petrovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz