« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Petrovice - ÚD_OOP_ZUPK_IP_Luňáková_ul. Rezlerova

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Petrovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

DZ_Situace_Rezlerova.pdf

2018-06-05T09:42:35+0200
MC Praha 15 76a041c8c82cdb4c5d8ddd1a090841552e1ad524

UD_Petrovice_OOP_Lunakova_Danuse.pdf

sídlo: Boloňská 478/1,109 00 Praha 10 tel.: +420-281 003 111 fax: +420-274 864 756
<br> pracoviště: Boloňská 478/1,109 00 Praha 10
<br> bankovní spojení: ČS a.s <.>,č.ú.19-2000719399/0800 IČ: 00231355 DIČ: CZ00231355
e-mail: podatelna@p15.mepnet.cz
<br> http://www.praha15.cz
<br> - 1 -
<br> MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 15 - ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
<br> Boloňská 478/1,109 00 Praha 10
<br> Odbor dopravy
<br>
<br>
VÁŠ DOPIS ZN.:
<br> SPISOVÁ ZNAČKA: SZ ÚMČ P15 24195/2018
<br> ČJ.: ÚMČ P15 26532/2018/OD/ASn
VYŘIZUJE:
<br> TEL.:
<br> FAX:
<br> E-MAIL:
<br> DS:
<br> Mgr.XXXXX XXXXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> XXX XXX XXX
<br> Aneta.Snopkova@praha15.cz
<br> nkybvp5
<br>
<br> DATUM: 04.06.2018
<br>
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br> Opatření obecné povahy
<br> Úřad městské části Praha 15,odbor dopravy příslušný podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.<,>
<br> o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů,a obecně závazné vyhlášky č.55/2000 Sb.hl.m.Prahy,kterou se
<br> vydává Statut hl.m.Prahy,ve znění pozdějších předpisů,v souladu s § 171 a § 173 zákona
<br> č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,na návrh paní Danuše Luňákové,nar <.>
<br> 10.03.1940,bytem Rezlerova 274,109 00 Praha 10,podaný dne 21.05.2018,a po písemném
<br> vyjádření Policie České republiky,Krajského ředitelství policie hl.m.Prahy,Odboru služby dopravní
<br> policie čj.KRPA-9462-1/ČJ-2018-0000DŽ ze dne 09.01.2018 <.>
<br> v y d á v á
<br> podle § 77 odst.1 písm.c),odst.5 a § 78 zák.č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích
<br> a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů,a vyhlášky
<br> č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,ve znění
<br> pozdějších předpisů,ve správním obvodu Prahy 15,MČ Praha - Petrovice,k.ú.Petrovice
<br>
<br> opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
<br> spočívající v umístění dopravního značení dle situací dopravního značení,která je nedílnou součástí
<br> tohoto opatření
<br> dopravní značení: IP12 + symbol zařízení nebo prostoru pro osoby na vozíku + 2AD 9953
<br> V10f,kolmé stání (š = 2,50 m,d = 4,50 m)
<br> komunikace: Rezlerova
<br> účel: vyhrazené parkoviště pro držitele průkazu ZTP a ZTP/P
<br> termín: 15.07.2018 - 14.07.2020
<br>
<br> Podmínky pro realizaci:
<br> a) Umístění dopravního značení bude provedeno v souladu s přiloženou situací dopravního značení
a vyjádřením dotčeného orgánu Policie České republiky,výše uvedenou vyhláškou
<br> č.294/2015 Sb <.>,TP65 a ČSN EN 12899-1 <.>
<br> b) Svislé dopravní značení musí být v reflexním provedení v základní velikosti.Veškeré dopravní
značení bude osazeno na odpovídajících nosičích <.>
<br> c) Dopravní značení musí být po celou dobu jeho umístění udržováno v úplném,čitelném a čistém
stavu <.>
<br> d) ÚMČ Praha 15,odbor dopravy,si vyhrazuje právo toto opatření ke stanovení přechodné úpravy
provozu na pozemních komunikacích změnit,upravit,popřípadě zrušit,pokud si to vyžádá veřejný
<br>
<br> sídlo: Boloňská 478/1,109 00 Praha 10 tel.: +420-281 003 111 fax: +420-274 864 756
<br> pracoviště: Boloňská 478/1,109 00 Praha 10
<br> bankovní spojení: ČS a.s <.>,č.ú.19-2000719399/0800 IČ: 00231355 DIČ: CZ00231355
e-mail: podatelna@p15.mepnet.cz
<br> http://www.praha15.cz
<br> - 2 -
<br> zájem nebo v případě,že dopravní značení bude umístěno v rozporu se stanovenými podmínkami <.>
<br> e) Stanovení dopravního značení nenahrazuje povolení,stanovisko,posouzení,případně jiné opatření
dotčeného správního úřadu vyžadované zvláštními předpisy <.>
<br>
<br> Odůvodnění
<br> Dne 21.05.2018 podala paní XXXXXX XXXXXXXX,nar.XX.XX.XXXX,bytem Rezlerova 274,109 00
<br> Praha 10,žádost o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace v ulici Rezlerova,s návrhem
<br> opatření obecné povahy,spočívající v osazení dopravního značení IP12 + symbol zařízení nebo
<br> prostoru pro osoby na vozíku + 2AD 9953 a vodorovného dopravního značení V10f.Jedná se o
<br> stávající vyhrazené parkovací stání <.>
<br> Vzhledem ke skutečnosti,že předmětem tohoto řízení je osazení dopravního značení a zařízení,jehož
<br> realizace zakládá účastníkům provozu odlišné povinnosti oproti stanovené obecné úpravě provozu
<br> na pozemních komunikacích,postupoval správní orgán podle části šesté (opatření obecné povahy)
<br> zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů.Podle § 77 odst.5 zák.č.361/2000
<br> Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním
<br> provozu),ve znění pozdějších předpisů,jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních
<br> komunikacích,nedoručuje příslušný správní úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzývá dotčené
<br> osoby k podávání připomínek nebo námitek <.>
<br> Návrh přechodné úpravy provozu byl projednán s dotčeným orgánem Policií ČR,Krajským
<br> ředitelstvím policie hl.m.Prahy,Odboru sl...

Načteno

edesky.cz/d/2065404

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Praha - Petrovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz