« Najít podobné dokumenty

Obec Boháňka - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA oznámení o místě a lhůtě předání lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod Hořice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Boháňka.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA oznámení o místě a lhůtě předání lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod Hořice

Městský úřad Hořice
Odbor životního prostředí,státní správa lesů
<br> nám.Jiřího z Poděbrad 342,508 19 Hořice,tel.: 492 105 465,e-mail: sehnoutek@horice.org
<br>
<br> Číslo jednací: MUHC-ZP/6253/2018/JS V Hořicích dne 16.04.2018
Oprávněná úřední osoba: Ing.XXXX XXXXXXXXX
Spis.a skrt.znak: XXX.X.1-V/5
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> oznámení o místě a lhůtě předání lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod Hořice
<br>
Městský úřad Hořice,odbor životního prostředí,jako věcně příslušný orgán státní správy lesů dle ust <.>
§ 48,odst.2,písm.d),zákona č.289/1995 Sb <.>,o lesích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní
zákon“),dále v souladu s ust.§ 17,odst.1,vyhlášky MZe č.84/1996 Sb <.>,o lesním hospodářském
plánování <,>
<br> o z n a m u j e
<br>
vlastníkům lesů (s výměrou lesního majetku do 50 ha),nacházejících se v katastrálních území Bašnice
(601101); Bezník (603813); Bílsko u Hořic (627101); Boháňka (605930); Borek u Miletína (607568);
Březovice (614793); Bříšťany (615064); Cerekvice nad Bystřicí (617474); Černín u Lukavce (688819);
Červená Třemešná (620726); Dobeš (688827); Dolní Černůtky (628891); Dolní Dobrá Voda (627071);
Domoslavice (630985); Doubrava (631159); Holovousy v Podkrkonoší (641332); Horní Dobrá Voda (627089);
Hořice v Podkrkonoší (645168); Chloumek u Hořic (605948); Chlum u Hořic (651567); Chomutice (652423);
Chomutičky (652431); Chroustov u Miletína (654256); Chvalina (645222); Jeřice (658511); Libonice (645214);
Lískovice u Ostroměře (684902); Lukavec u Hořic (688835); Miletín (694665); Milovice u Hořic (695203);
Nevratice (754765); Nové Smrkovice (706736); Obora u Chomutic (652440); Ostroměř (715727); Ostrov
v Podkrkonoší (770124); Petrovičky u Hořic (615072); Podhorní Újezd (723665); Rašín (739456); Rohoznice
u Hořic (740501); Sobčice (751499); Staré Smrkovice (754773); Sukorady u Hořic (759406); Sylvárův Újezd
(630993); Tereziny Dary (766551); Tetín (766925); Třebnouševes (770132); Třebovětice (770451); Úhlejov
(773158); Vinice v Podkrkonoší (770141); Vojice (723673); Votuz (605964); Vřesník u Tetína (766950);
Želejov (607576),že od 01.05.2018 si mohou zažádat o vydání vlastnického separátu lesních
hospodářských osnov (dále jen „LHO“) pro zařizovací obvod Hořice s platností od 01.01.2018
do 31.12.2027 na odboru životního prostředí Městského úřadu Hořice,nám.Jiřího z Poděbrad 342 <,>
druhé poschodí,budova B,dveře č.304.Vlastnický separát (LHO pro jeden majetek) bude vydán
zdarma vlastníkovi lesa (k ověření doložte průkaz totožnosti ve smyslu ust.§ 36,odst.4,zákona
č.500/2004 Sb <.>,správní řád) a to proti podpisu,případně jiné osobě pověřené vlastníkem na základě
plné moci v úřední dny pondělí a středa v době od 08:00 do 16:45 hod <.>,případně po telefonické
domluvě (492 105 465) <.>
Při přejímání osnovy se vlastníci mohou rozhodnout,zda separát převezmou protokolárně,či nikoliv <.>
V případě protokolárního převzetí osnovy se pro vlastníka více než 3 ha XXXX stávají závaznými
X ustanovení: nepřekročit celkovou výši těžby a podíl melioračních a zpevňujících dřevin při obnově
porostů.Pro vlastníka o výměře do 3 ha XXXX je v případě protokolárního převzetí závazné pouze
nepřekročení celkové těžby <.>
Nepřevezme-li vlastník osnovu protokolárně,nemá stanovena závazná ustanovení,musí však plnit
písemnou ohlašovací povinnost 30 dní před každou těžbou překračující 3 m3 na 1 ha jeho lesního
majetku za rok (jedná se o souše,zlomy,vývraty,kůrovcovou hmotu,apod.) a k tomu dokládat
vyjádření odborného lesního hospodáře <.>
<br>
<br>
Otisk úředního razítka
<br>
<br> RNDr.XXXX XXXXXXX
vedoucí odboru životního prostředí
<br>
<br>
<br>
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce (i elektronické) příslušného obecního úřadu,příp <.>
sděleno i dalším způsobem v místě obvyklým (např.místní rozhlas).Současně obce žádáme o zaslání potvrzení
o vyvěšení tohoto oznámení <.>
<br>
<br> Vyvěšeno dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.Sejmuto dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br>
<br> Podpis a razítko oprávněné osoby,která potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí:
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Rozdělovník:
1.Obec Bašnice,Bašnice 3,508 01 Hořice,IDDS: 7iha554
2.Obec Bílsko u Hořic,Bílsko u Hořic 48,508 01 Hořice,IDDS: tj4a54v
3.Obec Boháňka,Boháňka 27,508 01 Hořice,IDDS: vcrb4yt
4.Obec Borek,Borek 8,507 71 Miletín,IDDS: n42b6wa
5.Obec Bříšťany,Bříšťany 130,508 01 Hořice,IDDS: nvtapi9
6.Obec Cerekvice nad Bystřicí,Cerekvice nad Bystřicí 53,507 77,IDDS: 67bbmkh
7.Obec Červená Třemešná,Červená Třemešná 47,508 01 Hořice,IDDS: pmga6r7
8.Obec Dobrá Voda u Hořic,Dobrá Voda u Hořic 131,507 73,IDDS: whfbktk
9.Obec Holovousy,Holovousy 39,508 01 Hořice,IDDS: 53kbqmc
10.Město Hořice,nám.Jiřího z Poděbrad 342,508 19 Hořice,IDDS: 247bzdz
11.Obec Chomutice,Chomutice 4,507 53,IDDS: bzvbymr
12.Obec Jiřice,Jeřice 21,508 01 Hořice,IDDS: as5as3b
13.Obec Lískovice,Lískovice 56,508 01 Hořice,IDDS: auvamhr
14.Obec Lukavec u Hořic,Lukavec 120,508 01 Hořice,IDDS: gj9a9de
15.Město Miletín,nám.K.J.Erbena...

Načteno

edesky.cz/d/2062558

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Boháňka      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz