« Najít podobné dokumenty

Obec Masojedy - Oznámení o zahájení řízení – netopýr dlouhouchý

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Masojedy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o zahájení řízení – netopýr dlouhouchý

Zborovská 11 150 21 Praha 5 tel.: 257 280 932 fax: 257 280 203 sykora@kr-s.cz www.kr-stredocesky.cz
<br>
<br> Praha: 22.5.2018
<br> Číslo jednací: 063434/2018/KUSK
<br> Spisová značka: SZ_060990/2018/KUSK/2
<br> Vyřizuje: Mgr.XXXXX XXXXXX l.XXX
<br> Značka: OŽP/Sy
<br>
<br> Věc: Žádost o povolení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných
<br> živočichů druhu netopýr dlouhouchý (Plecotus austriacus) – výzkum – oznámení
<br> o zahájení řízení
<br>
<br> Krajský úřad Středočeského kraje,Odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen
<br> „krajský orgán ochrany přírody“) kompetentní podle ust.§ 77a odst.5,písm.h)
<br> zákona č.114/1992 Sb <.>,o ochraně přírody a krajiny,ve znění pozdějších předpisů
<br> (dále jen „zákona č.114/1992 Sb.“) oznamuje v souladu s ust.§ 47 odst.1 zákona
<br> č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správního řádu“)
<br> zahájení správního řízení ve věci povolení výjimky z ust.§ 56 odst.1 zákona
<br> č.114/1992 Sb.ze zákazů uvedených v ust.§ 50 odst.2 zákona č.114/1992 Sb.<,>
<br> škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů druhu
<br> netopýr dlouhouchý (Plecotus austriacus) konkrétně je rušit a chytat z důvodu
<br> výzkumu zaměřeného na zjištění biotopových preferencí,úkrytového chování a na
<br> ověření příčin stojících za poklesem početnosti tohoto druhu.V rámci výzkumu bude
<br> odchyceno během 3 sezón 20-40 jedinců,na které budou pomocí chirurgického
<br> cementu připevněny vysílačky nepřesahující 5% jejich váhy.Odchyt netopýrů bude
<br> probíhat v územní působnosti krajského orgánu ochrany přírody,a to v okresech
<br> XXXXX XXXXXXXX,Nymburk,Kolín,Kutná Hora,Benešov a Praha-východ.Odchyt bude
<br> probíhat do sítí v období květen až červenec v roce 2018 až 2020 <.>
<br>
<br> Správní řízení bylo zahájeno na základě žádosti pana RNDr.Radka Lučana,Ph.D.<,>
<br> datum narození: 25.9.1979,Bulánka 26,251 62 Tehovec a paní Mgr.Anny
<br> Koukolíkové,datum narození: 5.4.1991,Brumovická 1268/11,102 00 Praha 10 <,>
<br> kterou krajský orgán ochrany přírody obdržel dne 16.5.2018 <.>
<br>
<br> Krajský orgán ochrany přírody poskytuje podle ust.§ 36 odst.3 správního řádu
<br> účastníkům řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí,které jsou přístupné
<br> na Krajském úřadu Středočeského kraje,Zborovská 11,Praha 5,kancelář č.4019 <,>
<br>
<br> strana 2 / 2
<br> v úřední dny,to znamená v pondělí a ve středu od 8 <.>
00
<br> hod.do 17 <.>
00
<br> hod.příp <.>
<br> v ostatní dny po telefonické domluvě na tel.č 257 280 932 (Sýkora).Zároveň krajský
<br> orgán ochrany přírody účastníkům řízení sděluje,že dle ust.§ 36 odst.1 správního
<br> řádu jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy celou dobu předmětného
<br> řízení až do vydání rozhodnutí.Dále účastníkům řízení sdělujeme,že v souladu s ust <.>
<br> § 36 odst.2 správního řádu mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko.Zároveň
<br> účastníkům řízení tímto sdělujeme,že rozhodnuto bude nejdříve dne 11.6.2018 <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> … … … … … … … … … … … …
<br> oprávněná úřední osoba
<br> Mgr.XXXXX XXXXXX
<br> Odbor životního prostředí a zemědělství
<br> Oddělení ochrany přírody a krajiny
<br> Odborný referent
<br> /“otisk úředního razítka“/
<br>
<br>
<br>
<br> Na doručenku obdrží účastníci řízení:
<br> Pan RNDr.XXXXX XXXXX,Ph.D <.>,Bulánka XX,XXX 62 Tehovec
<br> Paní Mgr.XXXX XXXXXXXXXXX,Brumovická XXXX/XX,XXX XX Praha XX
<br> Obce na území okresů XXXXX XXXXXXXX,Nymburk,Kolín,Kutná Hora,Benešov a
<br> Praha-východ
<br>
<br> Na vědomí:
<br> ZO ČSOP Nové Městečko,Jižní 416,257 22 Čerčany
<br> Základní organizace Českého svazu ochránců přírody 06/05 Sázava <,>
<br> U Remízu 256,285 06 Sázava
<br> Český svaz ochránců přírody Svojetice Na Skále 163E,251 62 Svojetice
<br> korespondenční adresa: ZO ČSOP Svojetice,XXXXX XXXX <,>
<br> Na Skále č.ev.XXX,251 62 Svojetice
<br> ANGREŠT,z.s <.>,Dr.Horákové 467,290 01 Poděbrady
<br> Česká společnost ornitologická,Na Bělidle 252/34,150 00 Praha 5 – Smíchov
<br> Česká společnost pro ochranu netopýrů,Katedra zoologie PřF UK <,>
<br> Viničná 1594/7,128 00 Praha 2
<br> Okresní sdružení ČSOP Benešov,Pláteníkova 264,258 01 Vlašim
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> CSOP_SAZAVA
CS_ORNITOLOGICKA
BENEŠOV
<br> 2018-05-24T10:20:23+0000
Not specified

Načteno

edesky.cz/d/2056240

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Masojedy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz