« Najít podobné dokumenty

Obec Masojedy - Rozhodnutí, odchyt obojživelníků

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Masojedy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozhodnutí, odchyt obojživelníků

Zborovská 11 150 21 Praha 5 tel.: 257 280 584 fax: 257 280 203 anyzova@kr-s.cz www.kr-stredocesky.cz
<br>
<br> Praha: 28.5.2018 Dle rozdělovníku
<br> Číslo jednací: 031004/2018/KUSK
<br> Spisová značka: SZ_031004/2018/KUSK/10
<br> Vyřizuje: Ing.XXXXXXXX XXXXXXX l.XXX
<br> Značka: OŽP/MK
<br>
<br> Výjimka z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů z třídy
<br> obojživelníků a plazů – rozhodnutí
<br>
<br> R o z h o d n u t í
<br>
<br> Krajský úřad Středočeského kraje,odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen
<br> „Krajský úřad“) jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody,v souladu
<br> s ust.§ 29 zákona č.129/2000 Sb <.>,o krajích,ve znění pozdějších předpisů,podle
<br> ust.§ 77a odst.5,písm.h) zákona č.114/1992 Sb <.>,o ochraně přírody a krajiny,ve
<br> znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.114/1992 Sb.“) a na základě správního
<br> řízení vedeného dle zákona č.500/2004 Sb.správní řád,ve znění pozdějších předpisů
<br> (dále jen „správní řád“)
<br>
<br> I.povoluje výjimku
<br>
<br> podle ust.§ 56 odst.1 zákona č.114/1992 Sb.ze zákazů uvedených v ust.§ 50 odst.2
<br> zákona č.114/1992 Sb.konkrétně chytat,držet zvláště chráněné živočichy druhu mlok
<br> skvrnitý (Salamandra salamandra),čolek velký (Triturus cristatus),čolek obecný
<br> (Triturus vulgaris),čolek horský (Triturus alpestris),kuňka obecná (Bombina
<br> bombina),ropucha obecná (Bufo bufo),ropucha zelená (Bufo viridis),blatnice
<br> skvrnitá (Pelobates fuscus),rosnička zelená (Hyla arborea),skokan ostronosý (Rana
<br> arvalis),skokan štíhlý (Rana dalmatina),skokan menší (Rana lessonae),skokan
<br> zelený (Rana esculenta),skokan skřehotavý (Rana ridibunda),slepýš křehký (Anguis
<br> fragilis),ještěrka obecná (Lacerta agillis),ještěrka živorodá (Lacerta vivipara) <,>
<br> ještěrka zelená (Lacerta viridis),zmije obecná (Vipera berus),užovka obojková
<br> (Natrix natrix),užovka hladká (Coronella austriaca),užovka podplamatá (Natrix
<br> tessellata),a to všech jejich vývojových stádií pro průzkumy,mapování a monitoring
<br> na celém území Středočeského kraje,mimo zvláště chráněná území.Výjimka je
<br> povolena panu Mgr.Jaromíru Mašterovi,nar.16.12.1980,trv.bytem Slavíčkova 22 <,>
<br> 586 01 Jihlava za dodržení následujících podmínek:
<br>
<br> č.j.: 031004/2018/KUSK strana 2 / 7
<br> 1.Jedinci budou drženi pouze po nezbytně nutnou dobu,tj.po dobu
<br> determinace,poté budou ihned vypuštěny zpět na lokalitu <.>
<br> 2.Při odchytu bude postupováno tak,aby nedocházelo k ničení snůšek a
<br> vajíček <.>
<br> 3.Každoročně bude Krajskému úřadu poskytnut výsledek mapování na
<br> lokalitách např.v el.podobě formou zprávy v textovém formátu přiloženou
<br> k emailové zprávě <.>
<br> 4.Platnost tohoto rozhodnutí je povelena do 31.12.2023 <.>
<br>
<br> Krajský úřad při udělení předmětné výjimky postupoval v souladu s ust.§ 56 odst.2 <,>
<br> písm.a) zákona č.114/1992 Sb <.>
<br> II.nepovoluje výjimku
<br> podle ust.§ 56 odst.1 zákona č.114/1992 Sb.ze zákazů uvedených v ust.§ 50
<br> odst.2 zákona č.114/1992 Sb.konkrétně chytat,držet zvláště chráněné živočichy
<br> druhu mlok skvrnitý (Salamandra salamandra),čolek velký (Triturus cristatus) <,>
<br> čolek obecný (Triturus vulgaris),čolek horský (Triturus alpestris),kuňka obecná
<br> (Bombina bombina),ropucha obecná (Bufo bufo),ropucha zelená (Bufo viridis) <,>
<br> blatnice skvrnitá (Pelobates fuscus),rosnička zelená (Hyla arborea),skokan
<br> ostronosý (Rana arvalis),skokan štíhlý (Rana dalmatina),skokan menší (Rana
<br> lessonae),skokan zelený (Rana esculenta),skokan skřehotavý (Rana ridibunda) <,>
<br> slepýš křehký (Anguis fragilis),ještěrka obecná (Lacerta agillis),ještěrka živorodá
<br> (Lacerta vivipara),ještěrka zelená (Lacerta viridis),zmije obecná (Vipera berus) <,>
<br> užovka obojková (Natrix natrix),užovka hladká (Coronella austriaca),užovka
<br> podplamatá (Natrix tessellata),a to všech jejich vývojových stádií,pro osvětové
<br> akce a ekologickou výchovu dětí <.>
<br> Účastník řízení dle § 27 odst.1 správního řádu:
<br> Mgr.XXXXXXX XXXXXXX,nar.XX.XX.XXXX,trv.bytem Slavíčkova 22,586 01 Jihlava
<br>
<br> Tímto rozhodnutím nejsou dotčena ustanovení podle jiných právních předpisů <.>
<br>
<br> Odůvodnění
<br>
<br> Krajskému úřadu byla dne 2.3.2018 doručena žádost od pana Mgr.Jaromíra Maštery <,>
<br> 16.12.1980,trv.bytem Slavíčkova 22,586 06 Jihlava o povolení výjimky dle ust.§
<br> 56 odst.1 zákona č.114/1992 Sb <.>,ze zákazů uvedených v ust.§ 50 odst.2 zákona č <.>
<br> 114/1992 Sb <.>,konkrétně chytat,držet zvláště chráněné živočichy druhu mlok skvrnitý
<br>
<br> č.j.: 031004/2018/KUSK strana 3 / 7
<br> (Salamandra salamandra),čolek velký (Triturus cristatus),čolek obecný (Triturus
<br> vulgaris),čolek horský (Triturus alpestris),kuňka obecná (Bombina bombina) <,>
<br> ropucha obecná (Bufo bufo),ropucha zelená (Bufo viridis),blatnice skvrnitá
<br> (Pelobates fuscus),rosnička zelená (Hyla arborea),skokan ostronosý (Rana arvalis) <,>
<br> skokan štíhlý (Rana dalm...

Načteno

edesky.cz/d/2056238

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Masojedy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz