« Najít podobné dokumenty

Obec Lodín - Zápis ze 39. zasedání ZO ze dne 23. 5. 2018 (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lodín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis č. 39.docx [0,02 MB]

Zápis ze 39.zasedání zastupitelstva obce dne 23.5.2018
<br>
Zasedání byli přítomni členové zastupitelstva obce (dále jen ZO),viz prezenční listina.Pan Vítek omluven.Na zasedání byla přizvána účetní OÚ p.XXXX XXXXXXXX <.>
<br> Návrh programu:
<br> X.Zahájení – schválení programu zasedání <.>
2.Návrh a schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu <.>
3.Kontrola usnesení z 38.zasedání ZO <.>
4.Projednání smlouvy o zřízení pověřence (nařízení GDPR) <.>
5.Projednání stanovení počtu členů zastupitelstva obce Lodín na volební období 2018 – 2022 <.>
6.Informace starosty <.>
7.Diskuse <.>
8.Závěr <.>
<br> Ad.1.Starosta zahájil a požádal ZO o schválení programu zasedání <.>
USNESENÍ: Program zasedání byl členy ZO schválen <.>
Hlasování: Pro 5 – 0 – 0 <.>
<br> Ad.2.Starosta přednesl ke schválení návrh na zapisovatele p.Fučíkovou a ověřovatele zápisu p.Moniku Dvořákovou a p.XXXXXXX XXXXXXX <.>
<br> Ad.X.Místostarosta seznámil ZO s plněním usnesení z minulého zasedání č. 38. Konstatoval,že všechna usnesení byla splněna <.>
USNESENÍ: ZO vzalo informaci na vědomí <.>
<br> Ad.4.Starosta přednesl ke schválení návrh smlouvy o zřízení pověřence pro kontrolu dodržování GDPR.Do funkce pověřence navrhuje p.Petru Stránskou <.>
USNESENÍ: ZO návrh smlouvy a zřízení pověřence pro kontrolu dodržování GDPR schvaluje <.>
Hlasování: Pro 4 – 0 – 0
<br> Ad.5.Starosta přednesl návrh na stanovení složení zastupitelstva obce Lodín pro volební období 2018 – 2022 v počtu 7 členů <.>
USNESENÍ: ZO složení zastupitelstva obce pro období 2018 – 2022 v počtu 7 členů schválilo <.>
Hlasování: Pro 4 – 0 – 0 <.>
<br> Ad.6.Informace starosty <.>
Starosta přednesl ZO následující informace:
· Žádost spolku Senioři Lodín a Janatov o účelovou dotaci včetně smlouvy ve výši 49 000,- Kč <.>
USNESENÍ: ZO žádost o účelovou dotaci pro spolek seniorů Lodín a Janatov ve výši 49 000,- Kč včetně smlouvy schválilo.Hlasování: Pro 4 – 0 – 0 <.>
<br> · Žádost příspěvkové organizace SMaSZ Lodín o účelovou dotaci včetně smlouvy ve výši 198 462,- Kč <.>
USNESENÍ: ZO přednesenou žádost SMaSZ Lodín o účelovou dotaci ve výši 198 462,- Kč včetně smlouvy schválilo.Hlasování: Pro 4 – 0 – 0 <.>
· Žádost manželů Pejřilových o možnost předčasného doplacení půjčky na výstavbu rodinného domu č.p.111 v Lodíně <.>
USNESENÍ: ZO předčasný doplatek půjčky na výstavbu rodinného domu manželů Pejřilových schválilo.Hlasování: Pro 4 – 0 – 0 <.>
· Seznámil ZO s rozpočtovým opatřením č.4 <.>
USNESENÍ: ZO rozpočtové opatření č.4 vzalo na vědomí <.>
· O kolaudaci I.etapy výstavby kempu,průběhu výstavby nové ČOV,otevření koupaliště dne 2.6.2018 a čištění místních komunikací,které proběhne v týdnu od 28.5.do 1.6.2018 <.>
<br> Ad.7.Diskuse k projednávanému programu nebyla.V další diskusi vystoupili občané:
· P.Antoš vznesl dotazy,zda je pokračováno ve druhé etapě výstavby kempu a zda bude upravena vpusť do kanalizace před domem p.Emanovského.Dotazy zodpověděl starosta <.>
· P.Okrouhlická upozornila na špatné osvětlení obce a dotázala se,zda budou natřena odpočívadla pro cyklisty u obce.Odpověděl starosta <.>
· P.Lajbner se dotázal na čištění komunikace v Janatově,zda je jednání o cyklostezce do XXXXXXXX a jakým způsobem byly opraveny střechy v chatkách kempu.Dotazy zodpověděl starosta <.>
· P.Piková se dotázala,zda bude veřejná schůze ZO s občany v obecní hospodě.Odpověděl starosta – schůze nebude <.>
· P.Lajbner se dotázal,kolik bude stát pověřenec pro GDPR.Odpověděl starosta /dle schválených odměn pro tuto funkci/ <.>
· P.Dobrozemská se dotázala,zda budou zajištěny mobilní WC na akci konanou dne 2.6.2018.Odpověděl starosta <.>
· P.Lajbner vznesl dotaz,zda bude opravena silnice od Lodína k Janatovu.Odpověděl starosta dle sdělení SÚS HK bude oprava provedena v r.2019 <.>
<br> Ad.8.Vzhledem k tomu,že program zasedání byl vyčerpán a nebylo dalších diskusních příspěvků,starosta zasedání ukončil v 18,25 hodin <.>
<br>
Zapsala: XXXX XXXXXXXX
<br>
<br> Ověřovatelé zápisu: XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX
<br>
<br>
<br> Milan Batroň,starosta

Načteno

edesky.cz/d/2045571

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lodín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz