« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Lipence - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pracovníka ÚMČ

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Lipence.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pracovníka ÚMČ

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Městská část Praha – Lipence,Úřad městské části Praha – Lipence
vyhlašuje dne 20.8.2015
výběrové řízení
<br> na obsazení pracovního místa: účetní/rozpočtář
Hlavní náplň práce: vedení účetnictví hlavní činnosti městské části,sestavování a kontrola
rozpočtu včetně podkladů pro rozpočtová opatření
Zaměření: ekonomické
Místem výkonu práce: Praha
Pracovní poměr: doba neurčitá
Platová třída: 9
Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních
samosprávných celků a o změně některých zákonů:
 fyzická osoba,která dosáhla věku 18 let
 občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice <,>
který ovládá český jazyk slovem a písmem
 způsobilost k právním úkonům
 bezúhonnost
Další požadavky:
požadované vzdělání: středoškolské vzdělání ekonomického směru ukončené maturitní
zkouškou
 2 roky praxe v oboru
 aktivní znalost práce na PC( Microsoft Office,MS Outlook,Internet,spisová služba)
 psychická odolnost,vysoká flexibilita,spolehlivost a pečlivost
Výhoda:
- znalost práce s Jednotným ekonomickým systémem / IS GINIS/
- praxe ve veřejné správě
- komunikační a organizační schopnosti
- orientace ve státní správě a samosprávě,zkouška z odborné způsobilosti předností
Náležitosti přihlášky podle § 7 odst.4 zákona č.312/2002 Sb.o úřednících územních
samosprávných celků a o změně některých zákonů jsou:
jméno,příjmení a titul
datum a místo narození
státní příslušnost
místo trvalého pobytu
číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu,jde-li o cizího
státního občana
datum a podpis
<br> K přihlášce je podle § 7 odst.5 zákona č.312/2002 Sb.o úřednících územních samosprávných
celků a o změně některých zákonů nutno připojit:
- strukturovaný životopis,ve kterém
budou uvedeny údaje o dosavadních
zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech <,>
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků
též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost)
- ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání <.>
<br> Přihlášky s požadovanými doklady je nutno zaslat písemně nejpozději do 10.září 2015
na adresu:
Úřad MČ Praha-Lipence,K Obci 47,155 31 Praha 5 - Lipence
Obálku označit „výběrové řízení – úředník“ <.>
Kontakt: 257 924 350,257 921 167
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu <.>
<br> V Praze dne: 20.8.2015
<br> XXXX XXXXXXXXXX
tajemnice

Načteno

edesky.cz/d/204321

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Praha - Lipence      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz