« Najít podobné dokumenty

Obec Karle - Prohlášení o ochraně osobních údajů

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Karle.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Prohlášení o ochraně osobních údajů

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJÚ
<br> podle ustanovení článku 12,13 a 14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.2016/679 ze dne 27.dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů o O volném pohybu těchto údajů (dále jen „ GDPR")
<br> Správcem osobních údajů je: Obec Karle,IČ: 00579564,sídlem Karle 4,568 02 Svitavy 2 (dále jen „Správce") <.>
<br> Správce považuje práva subjektů osobních údajů za nedotknutelné,a to ve smyslu ustanovení čl.10 odst.3 Listiny základních práv a svobod.Správce si je vědom významu ochrany osobních údajů a soukromí občanů a jiných subjektů osobních údajů,a proto při uchovávání a zpracování osobních údajů postupuje v souladu s platnými právními předpisy,zejména se zákonem č.101/2000 Sb <.>,O ochraně osobních údajů,se zákonem č.128/2000 Sb <.>,O obcích,a dáie dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku,jakož i příslušných norem Evropské unie (GDPR) <.>
<br> Správce tímto subjektům osobních údajů (dále jen „Subjekt") stručným,jasným,transparentním a srozumitelným způsobem v souladu čl.12 a násl.GDPR poskytuje veškeré informace O činnostech zpracování,které jsou nezbytné pro subjekty osobních údajů — zejm.pro řádné uplatňováníjejích práv plynoucích z předpisů na ochranu osobních údajů <.>
<br> Obecný přehled O procesech zpracování osobních údajů
<br> Obsah prohlášení
<br> 1) 2) 3) 4) 5) 5) 7) 8) 9)
<br> Označení Správce
<br> Pověřenec pro ochranu osobních údajů
<br> Účely zpracování osobních údajů a jejich právní základ Kategorie příjemců osobních údajů
<br> Kategorie dotčených osobních údajů
<br> Doba,po kterou budou osobní údaje uloženy Právnítitul pro poskytování osobních údajů
<br> Zdroj,ze kterého osobní údaje pocházejí
<br> Povinnost subjektu poskytnout osobní údaje
<br> 10) Automatické roz-hodování,profilování
<br> 1.Správce osobních údajů:
<br> Správcem osobních údajů je Obec Karle,se sídlem Karle 4,56 02 Svitavy 2,IČ: 00579564,zastoupen orgánem zastupujícím Správce navenek,starostou (dále jen „Správce") <.>
<br> Kontaktní údaje na Správce: Obec Karle,sídlo Karle 4,568 02 Svitavy 2
<br> e-mail: Obec.kar|e©svi.cz telefon: 461 634 919,731 655 435
<br> Správcem osobních údajů je osoba,která nese hlavní odpovědnost za řádné zacházení sOsobními údaji.Podle GDPR se jedná 0 osobu,která určuje účel a prostředky zacházení s osobními údaji.Při výkonu působnosti orgánu
<br> veřejné moci (územní samosprávný celek) Správce zachází sosobními údaji pouze v rámci právními předpisy
<br> dovolené,přikázané nebo svěřené činnosti,a v nezbytném rozsahu (princip minimalizace).Obec je Správcem osobních údajů níže uvedených kategorií subjektů osobních údajů <.>
<br> Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
<br> Pověřenec pro ochranu osobních údajů je osobou,která v rámci organizace Správce zajišt'uje řádné zacházení
<br> s osobními údaji.Subjekt osobních údajů se může na Pověřence Obrátit s žádostí,jejíž Obsahem je uplatnění práv subjektů osobních údajů podle článků 12 až 21 a 34 GDPR.Pověřehec vykonává v rámci své funkce úkoly podle čl.38 odst.4 a čl.39 odst.1 písm.a) aže)GDPR <.>
<br> Pověřencem pro ochranu osobních byl v organizace Správce jmenován/a Schola Servis GDPR,s.r.o.se sídlem Palackého 150/8,796 01 Prostějov,|Č1042 23 748
<br> Pověřence můžete kontaktovat prostřednictvím
<br> tel.čísla 732 464 854,732 657 386,733 281 378 nebo emailem poverenec©gdprdoskoch adresa Palackého 150/8,796 01 Prostějov
<br> Účely zpracování osobních údajů a jejich právní základ:
<br> Účely zpracování
<br> Vzhledem k tomu,že Správce je územním samosprávným celkem — obec se základním rozsahem přenesené povinnosti,vyplývá pro Správce povinnost vést určité evidence nebo povinnost plnit jiné právní povinnosti (např.poskytovat informace podle zákona č.106/1999 Sb.),je proto účelem zpracování Osobních údajů zejm.dodržování platné legislativy ČR,která se na Správce vztahuje <.>
<br> V případě zaměstnanců Správce je účelem zpracování řádné plnění pracovně-právní smlouvy a plnění personální a mzdové agendy <.>
<br> Právní základ:
<br> Zákon č.101/2000 Sb <.>,O ochraně osobních údajů (připravována legislativní náhrada —zákon O zpracování osobních údajů)
<br> Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) c.2016/679 ze dne 27.dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a O volném pohybu těchto údajů
<br> Zákon č.128/2000 Sb <.>,O obcích
<br> Zákon č.500/2004 Sb <.>,správní řád
<br> Zákon č.634/2004 Sb <.>,O správních poplatcích
<br> Zákon č.106/1999 Sb <.>,o svobodném přístupu k informacím
<br> Zákon č.111/2009 Sb <.>,O základních registrech
<br> Zákon č.133/2000 Sb <.>,O evidenci Obyvatel
<br> Vyhláška č.296/2004 Sb <.>,kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel
<br> Zákon č.565/1990 Sb <.>,O místních poplatcích -
<br> Zákon č.280/2009 Sb <.>,daňový řád
<br> Zákon č.499/2004 Sb <.>,O archivnictví a spisové službě
<br> Vyhláška č.259/2012 Sb <.>,O podrobnostech výkonu spisové služby
<br> v
<br> Zákon c.257/2001 Sb <.>,o knihovnách a podmínkách provozo...

Načteno

edesky.cz/d/2036796

Meta

Rozpočet   Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Karle      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz