« Najít podobné dokumenty

Obec Karle - Směrnice č. 1/2018 pro zacházení s osobními údaji

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Karle.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Směrnice č. 1/2018 pro zacházení s osobními údaji

fér—::.; OBEC KARLE Karle 4,568 02 Svitavy 2
<br> Směrnice č.1/2018
<br> pro zacházení s osobními údaji
<br> Obec: Karla
<br> Adresa: Karle 4,568 02 Svitavy 2 Směrnici zpracoval: SCHOLASERVISCZ Směrnici schválí: XXXXX XXXXXX
<br> Projednáno & schváleno v OZ:
<br> Datum zpracování: 24.5.2018
<br> Platnost od:,25.5.2018
<br>,Článek 1 Uvodní infomace
<br> Směrnice pro zacházení s osobními údaji (dále jen „Směrnice“) je vydávána za účelem řádného dodržení všech předpisů na ochranu osobních údajů,zejm.konkretizace povinnosti vyplývajících Statutárnímu městu Prostějov (dále jen „Správce“) z předpisů na ochranu osobních údajů — předevšim nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 20161679 ze dne 27.dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46lES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů),dále také XXXX XXX „GDPR“ a ostatní legislativy v oblasti ochrany osobních údajů <.>
<br> Článek 2 Působnost
<br> Tato směrnice upravuje postupy Správce (jako správce osobních údajů),jeho zaměstnanců a osob vobdobném postaveni,při zpracovániosobnich údajů vrámci výkonu samostatné afnebo přenesené působnosti územního samosprávného celku a upravuje pravidla pro získávání,shromažďování,ukládání,použítí,zabezpečení,šíření a uchovávání osobních údajů.Směrnice upravuje povinnosti Správce,jeho zaměstnanců a osob vobdobném postavení,pokud vrámci činností Správce takové osoby zachází s osobními údaji.Směrnice je proto závazná pro všechny osoby v zaměstnaneckém či obdobném poměru vůči Správci,vč.osob,které na základě pokynů Správce zpracovávají osobní údaje (dále jen souhrnně jako „zaměstnanec“) <.>
<br> Doporučené postupy se vztahují na zpracování osobních údajů všech kategorií subjektů osobních údajů,které byly identifikování v rámci organizace Správce <.>
<br> Článek 3 Vymezení základních pojmů
<br> Osobní údaj (čl.4 odst.1 GDPR)
<br> a.jakákoli informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů");
<br> b.za identifikovatelnou fyzickou osobou se považuje osoba,kterou lze přímo či nepřímo identifikovat - zejména odkazem na určitý identifikátor,například jméno,identifikační číslo,lokační údaje,sítový identifikátor nebo na jeden či více zvláštníčh prvků fyzické,fyziologické,genetické,psychické,ekonomické,kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby <.>
<br> Správce osobních údajů (čl.4 odst.7 GDPR) a.fyzická nebo právnická osoba,orgán veřejné moci,agentura nebo jiný subjekt,který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů <.>
<br> Subjekt osobních údajů a.nositel práv plynoucích z koncepce ochrany osobních údajů (čl.12 a násl.GDPR) — jedná se o fyzickou osobu,které se týkají konkrétní zpracovávané osobní údaje.b.hlavní kategorie subjektů osobních údajů,které v rámci organizace Správce existují: i.občané České republiky nebo cizinci —- např.žadatelé,účastníci řízení,osoby zapsané v evidenčních systémech veřejné správy,ii.zaměstnanci Správce <,>
<br> iii.dodavatelé a odběratelé služeb nebo zboží <.>
<br> 4.Zvláštní kategorie osobních údajů - citlivé osobní údaje (čl.9 GDPR)
<br> a <.>
<br> zvláštní kategorii osobních údajů jsou takové informace,které mohou zapříčinit zhoršení postavení subjektu osobních údajů ve společnosti,či vést kjeho diskriminaci —) při jejich zneužití je riziko vyššího zásahu do základní lidských práv a svobod,jedná se o údaje,které vypovídají 0: i.rasovém či etnickém původu,ii.politických názorech,iii.náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení,iv.členstvívodborech,v.zpracování genetických údajů či biometrických údajů za účelem jedinečné identifikace,vi.údajů ozdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby <.>
<br> 5.Zpracování osobních údajů (čl.4 odst.2 GDPR)
<br> a <.>
<br> b <.>
<br> jakákoliv operace nebo soubor operací,které jsou prováděny s osobními údaji nebo soubory osobních údajů,ato pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů i.automatizovanýmí postupy jsou procesy,při nichž dochází k využívání nástrojů výpočetní technologie.za zpracování se tak považuje zejména:
<br> l.shromáždění,ii.zaznamenání,iii.uspořádání,iv.strukturování,v.uložení <,>
<br> vi.přizpůsobení nebo pozměnění <,>
<br> vii.vyhledání <,>
<br> viíi.nahlédnutí <,>
<br> ix.použíti,_
<br> x.zpřístupnění přenosem <,>
<br> xi.šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění,xíi.seřazení či zkombinování <,>
<br> xiii.omezení <,>
<br> xiv.výmaz nebo zničení <.>
<br> 6.pseudonymizace osobních údajů
<br> a <.>
<br> Zpracování osobních údajů takovýmzpůsobem,„že již nemohou být přiřazeny konkrétnímu subjektu údaju bez použití dodatečných informací,pokud jsou tyto dodatečné informace uchovávány odděleně a vztahují se na ně technická a organizační opatření,aby bylo zajištěno,že nebudou přiřazeny identifikované či identifikovatelné fyzické osobě <,>
<br> Příkladem pseudonymizace je zveřejňování výsledku z přijímacího řízení za použití kódu ditěte/žákalstud...

Načteno

edesky.cz/d/2036795

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Karle      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz