« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Petrovice - Zaslání oznámení o zahájení řízení o vydání Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje hlavního města

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Petrovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ZUR_Vyhlaska-oznameni_verejne.pdf

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor územního rozvoje
<br>
<br>
<br> Sídlo: M ariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracoviš t ě: Jungmannov a 35/29,110 00 Praha 1
t el.: Kont akt ní cent rum: 12 444,fax: 236 007 157
e-mail: p os t a@p raha.eu,ID DS: 48ia97h
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ
o zahájení řízení o vydání
<br> Aktualizace č.4 Zásad územního rozvoje hl.m.Prahy
(dopravní infrastruktura – koridor železnice v úseku Dejvice - Veleslavín)
<br> V souladu s ustanovením § 22,§ 39 odst.1 a § 42 odst.6 zákona č.183/2006 Sb <.>,o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů <,>
Odbor územního rozvoje MHMP,jako příslušný orgán územního plánování,informuje o
zahájení řízení o vydání Aktualizace č.4 Zásad územního rozvoje hl.m.Prahy (dále jen
„Aktualizace č.4 ZÚR HMP“) oznámením o konání veřejného projednání návrhu
uvedené Aktualizace č.4 ZÚR HMP <.>
<br> Návrh Aktualizace č.4 ZÚR HMP byl zpracován na základě usnesení Zastupitelstva hl <.>
m.Prahy č.28/25 ze dne 15.6.2017,kterým bylo schváleno pořízení této aktualizace <.>
Zpracovaný návrh Aktualizace č.4 ZÚR HMP byl v souladu s § 37 stavebního zákona
projednán v rámci společného jednání o návrhu aktualizace dle 17.2.2018 <.>
Magistrát hlavního města Prahy,jako věcně příslušný správní orgán,připravil ve smyslu
ustanovení § 41 stavebního zákona a v souladu s ustanovením § 171 až § 173 zákona č <.>
500/2004 Sb <.>,správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),návrh
na vydání Aktualizace č.4 ZÚR HMP formou opatření obecné povahy,kterým se
Aktualizace č.4 ZÚR HMP vydává <.>
<br> Veřejné projednání se bude konat dne 25.6.2018 od 9.00 hod <.>
v sále CAMP - amfiteátr <,>
Vyšehradská 51,Praha 2 <.>
<br> Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení řízení o vydání Aktualizace č.4 ZÚR HMP
bude zveřejněna na úřední desce Magistrátu hl.m.Prahy,Jungmannova ul.35/29,Praha
1,v době od 24.5.2018 do 2.7.2018 včetně <.>
<br> V téže době bude kompletní návrh Aktualizace č.4 ZÚR HMP a úplný návrh na vydání
Aktualizace č.4 ZÚR HMP formou opatření obecné povahy vystaven k nahlédnutí:
<br> - způsobem umožňujícím dálkový přístup - na internetové adrese www.praha.eu
v sekci O městě → Budoucnost města → Odbor územního rozvoje → Zásady
územního rozvoje hl.m.Prahy → Aktuálně pořizované ZÚR (4.Aktualizace
Zásad územního rozvoje hlavního města Prahy)
<br> http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoje/u
zemni_planovani/zasady_uzemniho_rozvoje_hmp/aktualne_porizovane_zur/index <.>
html
<br> - v tištěné podobě - v kanceláři č.346 UZR MHMP,Jungmannova 35/29,111 21
Praha 1,v pondělí od 9.00 do 17.00 hod <.>,ve středu od 9.00 do 18.00 hod <.>,ostatní
všední dny od 9.00 do 16.00 hod <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Sídlo: M ariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracoviš t ě: Jungmannov a 35/29,110 00 Praha 1
t el.: Kont akt ní cent rum: 12 444,fax: 236 007 157
e-mail: p os t a@p raha.eu,ID DS: 48ia97h
<br> Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání,tj.do 2.7.2018 včetně,lze uplatnit
(dle § 39 odst.2 stavebního zákona a ve spojení s ustanoveními § 172 odst.1 a 5
správního řádu),námitky a připomínky k vystavenému návrhu Aktualizace č.4 ZÚR
HMP <.>
<br> Ve stejné lhůtě mohou uplatnit svá stanoviska dotčené orgány a ministerstvo k částem
řešení,které byly od společného jednání návrhu Aktualizace č.4 ZÚR HMP změněny <.>
<br> K později uplatněným stanoviskům,námitkám a připomínkám se nepřihlíží <.>
Stanoviska,námitky a připomínky podávejte písemnou formou do podatelny Magistrátu
hl.m.Prahy nebo zasílejte na adresu:
<br>
Magistrát hlavního města Prahy
Odbor územního rozvoje
Jungmannova 35/29
110 00 Praha 1
<br> nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem,a to na
adresu elektronické podatelny Magistrátu hl.m.Prahy: posta@praha.eu
<br> či datovou schránkou Magistrátu hl.m.Prahy: 48ia97h
Námitky,připomínky a stanoviska musí být podány v souladu s požadavky zákona
č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,zejména s § 37 odst.2,který
upravuje obsah podání.Z podání musí být patrno,kdo je činí,které věci se týká a co se
navrhuje <.>
<br> - Fyzická osoba uvede v podání jméno,příjmení,datum narození a místo trvalého
pobytu,popřípadě jinou adresu pro doručování podle § 19 odst.3 správního
řádu <.>
<br> - V podání souvisejícím s její podnikatelskou činností uvede fyzická osoba jméno
a příjmení,popřípadě dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání
vztahující se k této osobě nebo jí provozovanému druhu podnikání,identifikační
číslo osob a adresu zapsanou v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem upravené
evidenci jako místo podnikání,popřípadě jinou adresu pro doručování <.>
<br> - Právnická osoba uvede v podání svůj název nebo obchodní firmu,identifikační
číslo osob nebo obdobný údaj a adresu sídla,popřípadě jinou adresu pro
doručování <.>
<br> Podání musí obsahovat označení správního orgánu,jemuž je určeno,další náležitosti <,>
které stanoví zákon,a podpis osoby...

Načteno

edesky.cz/d/2028345

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Praha - Petrovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz