« Najít podobné dokumenty

Obec Vážany (Blansko) - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vážany (Blansko).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

stáhnout

Na Zékladé Aékona 61 250/2000 Q1».0 mzpoélovych pravidlech Lizemm'ch rozpoétfi zvefejfiqic
obcc Véiany na’vrh na :rlvéra.rh‘n/ n/u'u :11 Ink 2/1] ':
<br>
<br> ZAVERECNY [JCET OBCE VAZANY za rok 2017
(k 31.12.2017)
<br> Rozpoétuvé hnspodaieni nhce se vmcc 2017 h’dilo sclwélenym rozpoélem 7aslupitclstwa oboe <.>
Schvéleny’ mzpoéet byl v prfihéhu mku upravova’n zménamL kleré hyly V snuladu s potiebami obcc
nebo vyvola'ny z firnvné centrélnich orgénl‘l CR <.>
<br> Udaje o plnéni pFijmfi a vy'dajl‘l za rok 2017
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Scllvdkva Ruzpof'mw Upmvtyty Pine'm' k 31.12.2017
ruzpucet (Ipnm'm mzpacel
<br> Tfida 1.Dafiovc’ pfijmv 2279560 40 2279600 2995346
Tfida 2 - Nedafiové piiimx 233000 0 233000 573114
Trida 3 - Kapirélmé pfijmw 0 7 0 0 0
Tfida 4 » Piiiaté dotace 57800 24100 81900 81891
PHij celkem 2570360 24100 259450 3650351
Tfida 5 - Béiné \V'daje 4682060 423160 5105220 3947813
Th'da 6 — Kapitélové vydaje 4640300 4144520 3795780 20241
Vydaie celkem 9322360 421360 8901000 3968054
Saldo: Pfijmy — vydaje 43752000 445500 -6306500 3317703
Tfida 8 — financovéni
Piijalé L'Ivérv apiliékv _ 0 0 0 0
Splétk mérfi 0 0 0 0
Fond rezerv O 0 0 0
Fund sociélni 0 0 0 0
Prostfedky minulv’ch 101 6752000 445500 6306500 317703
Financovéni celkem 6752000 445500 6306500 317703
Pfehylek ( - ),ztréta ( + ) - <,>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Udaje o plnéni ruzpnétu pfijnu‘L vy’dajii a o dalsich final ”with nperacich vplném Elenéni podle
rozpoéluvé skladby jsou L nahlédnmi na obecnim (Afadu (vykaz FIN 2—12.rozbor éerpém’ pfijmfl a
y’ydajt’l) <.>
<br> Udajc o hospodai’enl’ s maje‘kem a daléich finanénich opel'acich jsou uveden) w: vykazech rozvalm‘
vykaz zisku a zlr'én) a V piiloze I'léemi zévérky:
<br>
<br> ' ' l/ijz FIN 2~12 k 3 I.I.7.20/ 7 7 plm‘m' mqmilu oboe |' p/ném filenéni/mdle
’lové.s‘k/udhy
<br>
<br>
Doplfiujici informace k vykaziim
<br> Nedokonéeny dlouhodoby nehmotny majelek 120.600.-
Koncept [lzemniho plénu obce <.>
<br>
<br> chukunéeny' dlouhodohy’ hmmny majetek 4" 309.—
<br> Nem’ dnknnéena cexla knlem kolejl’ 383.17Z.- Ké.c|.ruuadéc u hfifilé 43.507.-K€:.jc \‘yhomvcn
geomplan Im odkup pmemku 3.630.» K5 a ndborny’ posudek nn vyhudovéni nnvélm mdnilm Idmje
8.000.140 <.>
<br> Dluuhuduby majetck
Bylu Lkoluudovana pi‘ismvba KI) » souzafizeni 1.040.399.94 Kc” a zlmmvcna mdovndni pfipnjka
k RI) 7.1180.- K6 <.>
<br> Odbératelé
Byly uhrazeny dluiné pohleda’vky L mku 2013 <.>
B)| vyIéicn 125 Z dflmdu napadeni kfiruvcem » vytéiené dfevo neni zcela uhrazeno <.>
<br>
<br> Oprava hasiéské sfiikaék).oprava cesty.dopmvni maéeni v ohci a da1§i héiné oprzny 392.6741-
<br> Sluiby
Slralegicky plan mzvoje nbce.projektova’ dokumemace na 2516:"! v obci.genfyzikélni prflzkunL Iéiba
dieva.zalesnéni a dalii béiné sluiby 545.830.» K6 <.>
<br> Dividendy
()hci byl} vyplacen} dividendy v hodnolé 12.920: KC:
<br> Inventa rizace
<br> Invemarizace majetku byla provedena na Zékladé pfikazu slarns‘y ()bce a byla uknnéena 29.1.2018 <.>
PH inventarizaci mujctku k 31.12.2017 nebyly Zjifitény inventarizaéni mzdily <.>
<br> Pfiloha: Prom/m] o provedenéfj'zické u clukluduvé im'enmfe » invemu/‘izz/L‘ni :pra'ra
<br> Pohledévky obce k 31.12.2017
<br> Néjem 0.» Ké
<br> Pronéjem pnzemkfl 0.-
<br> Vodnc’ 14.896.» K6
<br> Osxatn159.1921» K5
<br> Odmz odpadu 5.300.» KC
<br> Poplatek 7 psa 200; Kb
<br> Poskytnuié nz'wratné fin.»yponmci 0.- K6
Celkem 79.588.» Ké
<br> Zévazky ubce k 31.12.2017
Dodavalelé 128.834.- K6
Zaméslnanci 15.055.- K5
21161.5 institucemi SaZ p "
<.> linc' pfimé dané 3.435.» KE
Celkem 151.629,» K5
<br> éni 4.305.-Ké
<br>
<br> Stavy bankuvnich ilétl”: k 31.12.2017
Béiny 116m u KB 2.373.068.41 K5
BéZHy 050! u CNB 365.836.75 Ké
Spoh’ci {:éel u KB 3.699.868.72 Ké
Celkem 6.338.773.88 K5
<br> Majelek obce k 31.12.2017
<br> Drobny' nehmotny majetek 134.2014 Ké
<br> Nehmmny majetek 60.000.» Ki:
<br> Pozcmky 4.484.842: Ké
<br> Samuslalne' movilé véci a soubory 1,507.424.6| Ké
Slavby 12.988.378.31 K6
<br> Dmbnj dloulmdoby hmolny’ majclck 1.146.613.39 K6
Nedukonéeny dlouhodoby nehmotn)’ majclck 120.600: K5
Nedokonéeny dluuhodoby hmotny majelek 438.309.» Ki
Dlouhodoby' finaném’ Inajctek 20.000.» K6
<br> Majetck celkem 20.900.369,- KI?
<br> Hospodaieni pi‘ispévkovy’ch organizaci
Pfispévkové organi7ace neni zfizena <.>
<br> Tvorba a pouiiti penéinich fondl‘i
()bec VéianV nemé fond) <.>
<br> PFehled poskytnutyd: ph’spévkfi
<br> Iorpéda Véiany 10.000.- Ké
Boskovicko 690.- K5
Pfispévek IDS Jan 1 1.500.- Ki:
Cmelaéck |.000.- K6
SSP 3.353.KC
<br>
<br> MéU Vei’qinoprévni Sl‘l‘llOllV) 9.698.» KE
<br> Cizi prostPedky — piehIed Eerpéni a splétek fivérfi a pl‘ijéek
Obec Va’Zany nemé l'lVér ani pfijéku <.>
<br> Vyl’létnvi’mi finanénich vztahfi ke sts'nnimu rozpoétu a astalnim rozpoétfim
vei‘ejné lirovné
<br> Dotace do mzpoétu oboe za rok 2017 Einily celkem 95.100 Ké.Rozpis pi'ijaty'ch dotaci ajejich éerpa'm'
V prfibéhu roku 2017je zpracova’n V labulce <.>
<br>
<br>
<br>
<br> posh-I.(751:! (ll pnlailm mzpuiel Eerpn’m' '
Stétni...

Načteno

edesky.cz/d/2023956


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Vážany (Blansko)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz