« Najít podobné dokumenty

Obec Lodín - Návrh závěrečného účtu obce Lodín za rok 2017 (8 příloh)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lodín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva o přezkoumání hospodaření.pdf [0,23 MB]

Ing.Věra Lantová,SNP 640,500 03 Hradec Králové 3 Oprávnění Komory auditorů ČR č 0508
<br> Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření
<br> Podle zákona č.93/2009 Sb <.>,o auditorech a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,auditorského standardu č.52,dalších relevantních přepisů vydaných Komorou auditorů České republiky,podle ustanovení 5 42 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení 510 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.420/2004 Sb.“) <.>
<br> pro
<br> Obec Lodín
<br> se sídlem Lodín 503 15 Nechanice IČ: 00269051
<br> za období od 1.1.2017 do 31.12.2017
<br> Ing.Věra Lantová,SNP 640,500 03 Hradec Králové 3 Oprávnění Komory auditorů ČR č 0508
<br> |.VŠEOBECNÉ INFORMACE
<br> Statutární orgán územního samosprávného celku (dále jen „územní celek“): Zastupitelstvo Obce Lodín
<br> Auditor: Ing.Věra Lantová,oprávnění KAČR 0508,SNP 640,500 03 Hradec Králové
<br> Jména osob provádějících přezkoumání hospodaření Obce Lodín ing.Věra Lantová — auditor,oprávnění KAČR č.0508
<br> Vymezení pravomoci auditora k provedení přezkoumání hospodaření Obce Lodín:
<br> Auditor provedl přezkoumání hospodaření územního celku Lodín v souladu s ustanovením 5 4 odst.7 zákona č.420/2004 Sb <.>,ustanovením 5 2 písm.c) zákona č.93/2009 Sb <.>,o auditorech a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Místo přezkoumání: Obecní úřad Obce Lodín
<br> Období,ve kterém bylo přezkoumání hospodaření Obce Lodín provedeno: Přezkoumání proběhlo ve dnech 15.8 <.>,7.9 <.>,24.10 <.>,21.11.2017,23.1.a 27.3.2018
<br> Určení zahájení a ukončení přezkoumání hospodaření územního celku auditorem: Zahájení: 15.8.2017 — předání vyžádaných dokumentů Ukončení: 27.3.2018 — převzetí podepsané účetní závěrky a finančního výkazu
<br> ||.PŘEDMĚT PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ
<br> Předmětem přezkoumání jsou podle ustanovení 52 odst.1 zákona č.420/2004 Sb <.>,údaje o ročním hospodaření,tvořící součást závěrečného účtu podle 917 odst.2 a 3 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů,a to:
<br> a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací,týkajících se rozpočtových prostředků <,>
<br> b) finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
<br> c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <,>
<br> d) peněžní operace,týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě
<br> smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky,anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami <,>
<br> e) finanční operace,týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví <,>
<br> f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv <,>
<br> g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,k rozpočtům krajů <,>
<br> k rozpočtům obcí,kjiným rozpočtům,ke státním fondům a k dalším osobám <.>
<br> Předmětem přezkoumání v souladu s ustanovením & 2 odst.2 zákona č.420/2004 Sb.jsou dále oblasti:
<br> a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku,b) nakládání a hospodaření s majetkem státu,s nímž hospodaří územní celek,c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek,s výjimkou úkonů a postupů
<br> přezkoumaných orgánem dohledu podle zákona č.134/2016 Sb <.>,o zadávání veřejných zakázek,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> 2
<br> Ing.Věra Lantová,SNP 640,500 03 Hradec Králové 3 Oprávnění Komory auditorů ČR č 0508
<br> d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi <,>
<br> e) ručení za závazky fyzických a právnických osob <,>
<br> f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob <,>
<br> 9) zřizování věcných břemen k majetku územního celku <,>
<br> h) účetnictví vedené územním celkem
<br> i) ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4
<br> rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost <.>
<br> |||.HLEDISKA PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ
<br> Předmět přezkoumání podle ustanovení 5 3 zákona č.420/2004 Sb.(viz bod II.této zprávy) se ověřuje z hlediska:
<br> a) dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy <,>
<br> b) souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem <,>
<br> c) dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití <,>
<br> d) věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích <.>
<br> Právní předpisy použité při přezkoumání hospodaření pokrývající výše uvedená hlediska jsou uvedeny v příloze A,které je nedílnou součástí této zprávy <.>
<br> IV.DEFINOVÁNÍ ODPOVĚDNOSTÍ
<br> Za hospodaření,které bylo předmětem přezkoumání a za jeho zobrazení vúčetních a finančních výkazech,je odpovědný statutární orgán obce <.>
<br> Mojí úlohou je,na základě provedeného přezkoumání hospo...

Zhodnocení výsledků finanční kontroly.pdf [0,05 MB]

Stručné zhodnocení výsledků finančních kontrol v roce 2017 ( k příloze č.lb,bod 1)
<br> Řídící kontrola probíhala V obci Lodín následnými kontrolními metodami:
<br> - zjištěním skutečného stavu hospodaření a jeho porovnání s dokumentací - sledováním správnosti postupů při hospodaření s veřejnými prostředky - šetřením a ověřováním skutečností týkajících se příslušných operací
<br> Při řídící kontrole byly použity následující kontrolní postupy:
<br> - schvalovací postupy ( zajišťovaly prověření podkladů připravovaných operací)
<br> - operační postupy (zajišťovaly úplný a přesný průběh operací včetně jejich vypořádání,vyúčtování a podchycení v evidenci)
<br> — hodnotící postupy (zajišťovaly porovnání údajů uložených v informačním systému s údaji z výkazů a hlášení a dále jejich porovnání se schválenými rozpočty)
<br> - revizní postupy (prověřily správnost vybraných operací)
<br> Následnou kontrolou je zpracování účetních výkazů a rozborů hospodaření <.>
<br> V roce 2017 proběhly v obci Lodín tyto kontroly:
<br> - audit hospodaření obce (KÚ) dne 21.03.2017
<br> - audit hospodaření PO SMaSZL provedený nezávislými auditory 03.05.2017
<br> — dílčí přezkoumání hospodaření provedený nezávislou auditorkou dne 1 5.1 0.201 7
<br> - kontrola OSSZ (01.02.2015 — 30.09.2017) dne 22.11.2017
<br> - kontrola výkonu přenesené působnosti (rok 2015 — 2017) dne 13.06.2017 provedená Ministerstvem vnitra
<br> Při průběžných kontrolách nebyly zjištěny nedostatky <.>
<br> V Lodíně dne 08.02.2018 /,/
<br> \ vyhotovil: Fučíková ů,tc€t._3amfzú schválil: XXXXXX XXXXX,starosta
<br> OBEC LODIN LODÍN XXX XXX XX p.Nechraniě'e IČO 0026905191332; ' č.účtu ii)/ansi
<br>,<.> --'"

Výkaz zisku a ztrát 2017.pdf [0,07 MB]

Stránka : 1
<br> Výkaz zisku a ztráty
<br> Obec Lodín 3z00269051IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2017 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> 4.564 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.563 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.562 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.561 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> II.0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 36.549 152 584,46 0,00 195 537,90 0,00
<br> 35.558 412 285,90 0,00 488 536,71 0,00
<br> 34.557 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 33.556 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 32.555 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 31.554 544,00 0,00 46 774,00 0,00
<br> 30.553 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 29.552 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 28.551 3 528 643,00 0,00 3 684 579,20 0,00
<br> 27.548 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 26.547 0,00 0,00 25 000,00 0,00
<br> 25.544 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 24.543 122 196,00 0,00 167 869,00 0,00
<br> 23.542 14 000,00 0,00 2 000,00 0,00
<br> 22.541 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 20.538 930,00 0,00 2 170,00 0,00
<br> 19.532 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 18.531 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 17.528 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 16.527 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 15.525 2 831,00 0,00 2 511,00 0,00
<br> 14.524 423 010,00 0,00 394 705,00 0,00
<br> 13.521 1 466 979,00 0,00 1 411 063,00 0,00
<br> 12.518 2 744 205,63 0,00 3 374 638,00 0,00
<br> 11.516 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 10.513 48 749,89 0,00 103 887,16 0,00
<br> 9.512 938,00 0,00 2 127,00 0,00
<br> 8.511 1 378 682,77 0,00 2 557 165,57 0,00
<br> 7.508 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.507 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.506 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.504 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.503 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.502 545 531,00 0,00 383 826,00 0,00
<br> 1.501 379 228,53 0,00 476 461,79 0,00
<br> I.11 221 339,18 0,00 13 318 851,33 0,00
<br> A.14 400 300,24 0,00 17 104 854,33 0,00
<br> Sestaveno k: 31.12.2017 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Název položky
<br> 1 2 3
<br> Výkaz zisku a ztráty
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Obec Lodín
<br> 4
<br> BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Název:
<br> Sídlo: Lodín
<br> Právní forma:
<br> Předmět činnosti:
<br> IČ:
<br> USC
<br> výkon veřejné spravy
<br> 00269051Účetní jednotka:
<br> Okamžik sestavení: 6.2.2018 20:07:05
<br> Číslo
položky
<br> SU
<br> Hlavní činnost Hlavní činnostHosp.činnost Hosp.činnost
<br> Náklady z přecenění reálnou hodnotou
<br> Kurzové ztráty
<br> Úroky
<br> Prodané cenné papíry a podíly
<br> Finanční náklady
<br> Ostatní náklady z činnosti
<br> Náklady z drobného dlouhodobého majetku
<br> Náklady z vyřazených pohledávek
<br> Tvorba a zúčtování opravných položek
<br> Tvorba a zúčtování rezerv
<br> Prodané pozemky
<br> Prodaný dlouhodobý hmotný majetek
<br> Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek
<br> Odpisy dlouhodobého majetku
<br> Tvorba fondů
<br> XXXXX a škody
<br> Prodaný materiál
<br> Dary a jiná bezúplatná předání
<br> Jiné pokuty a penále
<br> Smluvní pokuty a úroky z prodlení
<br> Jiné daně a poplatky
<br> Daň z nemovitostí
<br> Daň silniční
<br> Jiné sociální náklady
<br> Zákonné sociální náklady
<br> Jiné sociální pojištění
<br> Zákonné sociální pojištění
<br> Mzdové náklady
<br> Ostatní služby
<br> Aktivace vnitroorganizačních služeb
<br> Náklady na reprezentaci
<br> Cestovné
<br> Opravy a udržování
<br> Změna stavu zásob vlastní výroby
<br> Aktivace oběžného majetku
<br> Aktivace dlouhodobého majetku
<br> Prodané zboží
<br> Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek
<br> Spotřeba energie
<br> Spotřeba materiálu
<br> Náklady z činnosti
<br> NÁKLADY CELKEM
<br>
<br> Stránka : 2
<br> Výkaz zisku a ztráty
<br> Obec Lodín 3z00269051IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2017 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> 2.595 -50 060,00 0,00 -6 170,00 0,00
<br> 1.591 150 000,00 0,00 150 000,00 0,00
<br> V.99 940,00 0,00 143 830,00 0,00
<br> 2.572 3 079 021,06 0,00 3 642 173,00 0,00
<br> III.3 079 021,06 0,00 3 642 173,00 0,00
<br> 5.569 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> Sestaveno k: 31.12.2017 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Název položky
<br> 1 2 3
<br> Výkaz zisku a ztráty
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Obec Lodín
<br> 4
<br> BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Název:
<br> Sídlo: Lodín
<br> Právní forma:
<br> Předmět činnosti:
<br> IČ:
<br> USC
<br> výkon veřejné spravy
<br> 00269051Účetní jednotka:
<br> Okamžik sestavení: 6.2.2018 20:07:05
<br> Číslo
položky
<br> SU
<br> Hlavní činnost Hlavní činnostHosp.činnost Hosp.činnost
<br> Dodatečné odvody daně z příjmů
<br> Daň z příjmů
<br> Daň z příjmů
<br> vybraných místních vládních institucí na transfery
<br> Náklady na transfery
<br> Ostatní finanční náklady
<br>
<br> Stránka : 3
<br> Výkaz zisku a ztráty
<br> Obec Lodín 3z00269051IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2017 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> 2.12 785 403,25 0,00 9 355 873,97 0,00
<br> 1.12 885 343,25 0,00 9 499 703,97 0,00
<br> C.0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.688 19 921 674,48 0,00 19 953 944,28 0,00
<br> 5.686 344 188,68 0,00 344 283,14 0,00
<br> 4.685 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.684 ...

Rozvaha 2017.pdf [0,08 MB]

Stránka : 1
<br> Rozvaha
<br> Obec Lodín 5z00269051IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2017 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> 27 524 522,74 0,00 27 524 522,74 7 532 105,16
<br> 6.471 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.469 207 021,00 0,00 207 021,00 232 901,00
<br> 4.466 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.465 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.464 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.462 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> IV.207 021,00 0,00 207 021,00 232 901,00
<br> 8.053 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.043 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.069 66 655 900,66 0,00 66 655 900,66 75 295 697,90
<br> 5.068 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.067 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.063 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.062 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.061 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> III.66 655 900,66 0,00 66 655 900,66 75 295 697,90
<br> 10.036 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 9.052 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.042 4 573 983,07 0,00 4 573 983,07 1 305 036,07
<br> 7.029 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.028 2 440 968,41 2 440 968,41 0,00 0,00
<br> 5.025 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.022 14 301 649,55 7 909 380,25 6 392 269,30 7 051 900,30
<br> 3.021 147 027 453,24 50 851 123,00 96 176 330,24 96 158 505,24
<br> 2.032 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.031 32 655 075,65 0,00 32 655 075,65 32 655 619,65
<br> II.200 999 129,92 61 201 471,66 139 797 658,26 137 171 061,26
<br> 9.035 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.051 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.041 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.019 625 670,00 220 320,00 405 350,00 214 792,00
<br> 5.018 130 099,25 130 099,25 0,00 0,00
<br> 4.015 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.014 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.013 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.012 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> I.755 769,25 350 419,25 405 350,00 214 792,00
<br> 268 617 820,83 61 551 890,91 207 065 929,92 212 914 452,16
<br> 296 142 343,57 61 551 890,91 234 590 452,66 220 446 557,32
<br> Název položky
<br> 1
<br> Rozvaha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Obec Lodín
<br> BĚŽNÉ MINULÉ
<br> Název:
<br> Sídlo: Lodín
<br> Právní forma:
<br> Předmět činnosti:
<br> IČ:
<br> USC
<br> výkon veřejné spravy
<br> 00269051Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2017 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> 3
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> 42
<br> BRUTTO KOREKCE NETTO
<br> Okamžik sestavení: 6.2.2018 20:03:31
<br> Číslo
položky
<br> SU
<br> B.Oběžná aktiva
<br> Dlouhodobé poskytnuté zálohy na trasfery
<br> Ostatní dlouhodobé pohledávky
<br> Dlouhodobé pohledávky z ručení
<br> Dlouhodobé poskytnuté zálohy
<br> Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů
<br> Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé
<br> Dlouhodobé pohledávky
<br> Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek
<br> Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek
<br> Ostatní dlouhodobý finanční majetek
<br> Termínované vklady dlouhodobé
<br> Dlouhodobé půjčky
<br> Dluhové cenné papíry držené do splatnosti
<br> Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem
<br> Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem
<br> Dlouhodobý finanční majetek
<br> Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji
<br> Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
<br> Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
<br> Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
<br> Drobný dlouhodobý hmotný majetek
<br> Pěstitelské celky trvalých porostů
<br> Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných
movitých věcí
<br> Stavby
<br> Kulturní předměty
<br> Pozemky
<br> Dlouhodobý hmotný majetek
<br> Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji
<br> Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
<br> Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
<br> Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
<br> Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
<br> Povolenky na emise a preferenční limity
<br> Ocenitelná práva
<br> Software
<br> Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
<br> Dlouhodobý nehmotný majetek
<br> A.Stálá aktiva
<br> AKTIVA
CELKEM
<br>
<br> Stránka : 2
<br> Rozvaha
<br> Obec Lodín 5z00269051IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2017 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> 33.377 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 32.388 108 800,00 0,00 108 800,00 107 000,00
<br> 31.385 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 30.381 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 29.375 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 28.373 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 27.367 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 26.365 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 25.369 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 24.363 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 23.361 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 18.348 0,00 0,00 0,00 986 661,61
<br> 17.346 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 16.344 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 15.343 14 298,32 0,00 14 298,32 0,00
<br> 14.342 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 13.341 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 12.338 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 11.337 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 10.336 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 9.335 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.319 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.317 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.316 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.315 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.314 261 560,00 0,00 261 560,00 178 410,00
<br> 3.313 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.312 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.311 6 248,00 0,00 6 248,00 2 221,00
<br> II.390 906,32 0,00 390 906,32 1 274 292,61
<br> 10.139 0,00 0,00 0,0...

Příloha 2017.pdf [1,20 MB]

Stránka : 1
<br> Příloha
<br> Obec Lodín 1z00269051IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2017 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)A.1.-A.3 <.>
<br> A.3.Informace podle § 7 odst.5 zákona (TEXT)
<br> A.2.Informace podle § 7 odst.4 zákona (TEXT)
<br> A.1.Informace podle § 7 odst.3 zákona (TEXT)
<br> Sestaveno k: 31.12.2017 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Obec LodínNázev:
<br> Sídlo: Lodín
<br> Právní forma:
<br> Předmět činnosti:
<br> IČ:
<br> USC
<br> výkon veřejné spravy
<br> 00269051Účetní jednotka:
<br> Okamžik sestavení:
<br> Příloha č.5 k vyhlášce č.410/2009 Sb <.>
<br> 6.2.2018 20:09:35
<br> Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách
Používané směrnice v obci k účtování
Oběh účetních dokladů
Směrnice pro časové rozlišování
Podrozvaha a evidence pro zpracovní přílohy účetní závěrky
Účtování a oceňování dlouhodobého majetku
Odepisování dlouhodobého majetku
Směrnice pro provedení inventarizace
Směrnice o pohledávkách
Směrnice k aplikaci reálné hodnoty u majetku určeného k prodeji
Vnitřní předpis ke schvalování účetní závěrky
<br> Došlo ke změnám metod vlivem změny předpisů k účetním metodám,prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví <,>
především č.410/2009 Sb.s účinností od 1.1.2010 <.>
<br> Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti,nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení
činnosti <.>
<br>
<br> Stránka : 1
<br> Příloha
<br> Obec Lodín 2z00269051IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2017 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)A.4 <.>
<br> P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 9 000,00 9 000,00
<br> 6.Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 956 0,00 0,00
<br> 5.Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 955 0,00 0,00
<br> 4.Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 954 0,00 0,00
<br> 3.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 953 0,00 0,00
<br> 2.Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 952 0,00 0,00
<br> 1.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 951 0,00 0,00
<br> P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0,00 0,00
<br> 12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů,správních řízení a jiných řízení 948 0,00 0,00
<br> 11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů,správních řízení a jiných řízení 947 0,00 0,00
<br> 10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 945 0,00 0,00
<br> 9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 944 0,00 0,00
<br> 8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 943 0,00 0,00
<br> 7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 942 0,00 0,00
<br> 6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 941 0,00 0,00
<br> 5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 939 0,00 0,00
<br> 4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 934 0,00 0,00
<br> 3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 933 0,00 0,00
<br> 2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 932 0,00 0,00
<br> 1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 931 0,00 0,00
<br> P.IV.Další podmíněné pohledávky 0,00 0,00
<br> 6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 926 0,00 0,00
<br> 5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 925 0,00 0,00
<br> 4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy 924 0,00 0,00
<br> 3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o 923 0,00 0,00
<br> 2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 922 0,00 0,00
<br> 1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 921 0,00 0,00
<br> P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0,00 0,00
<br> 6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 916 0,00 0,00
<br> 5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 915 0,00 0,00
<br> 4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 914 0,00 0,00
<br> 3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 913 0,00 0,00
<br> 2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 912 0,00 0,00
<br> 1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 911 0,00 0,00
<br> P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0,00 0,00
<br> 5.Ostatní majetek 909 0,00 0,00
<br> 4.Vyřazené závazky 906 0,00 0,00
<br> 3.Vyřazené pohledávky 905 0,00 0,00
<br> 2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 685 352,26 805 256,46
<br> 1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 0,00 0,00
<br> P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 685 352,26 805 256,46
<br> Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br>...

Návrh závěrečného účtu obce Lodín za rok 2017.pdf [0,14 MB]

Obec Lodín IČ: 00269051
<br> Návrh závěrečného účtu obce za rok 2017
<br> (5 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění platných předpisů)
<br> 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2017
<br> (údaje jsou v tis.Kč)
<br> % plnění k Schválený Rozpočtová Upravený Plnění k upravenému rozpočet opatření rozpočet 31.12.2017 rozpočtu Třída 1 - Daňové příjmy 23 226.50 1 637,50 24 864,00 24 837,80 99,89 Třída 2 - Nedaňové příjmy 1 151,50 1 919,69 3 071,19 2 994,84 97,51 Třída 3 - Kapitálové příjmy 300,00 -90,00 210,00 192,29 91,57 Třída 4 - Přijaté dotace 75,60 72,47 148,07 148,07 100,00 Příjmy celkem 24 753,60 3 539,66 28 293,26 28 173,00 99,57 Třída 5 - Běžné výdaje 14 930,23 938,95 15 869,18 10 711,60 67,50 Třída 6 - Kapitálové výdaje 9 823,37 -899,35 8 924,02 6 358,91 71 „26 Výdaje celkem 24 753,60 39,60 24 793,20 17 070,51 68,85 Saldo: Příjmy - výdaje 0,00 3 500,06 3 500,06 11 102,49 Třída 8 - financování 0,00 —3 500,06 -3 500,06 -11 102,49 Přijaté úvěry a půjčky 0,00 0,00 0,00 0,00 Splátky úvěrů 0,00 Financování celkem 0,00 -3 500,06 -3 500,06 -11 102,49
<br> Údaje o plnění rozpočtu příjmů,výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na obecním úřadu u účetní v úředních hodinách a na elektronické úřední desce (výkaz FIN 2-12,rozbor čerpání příjmů a výdajů)
<br> Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané uplatnit písemně nebo ústně ode dne vyvěšení do 0806.2018 <.>
<br> Součástí ZÚ jsou i výkazy příspěvkové organizace zřízené obcí Lodín (rozvaha,výkaz zisku a ztrát a příloha) <.>
<br> 2) Stavy na běžných účtech k 31.12.2017
<br> Zůstatek k 31.12.26 741 961,40
<br> 391 655,02 27 133 616,42
<br> Účet- název 231 30 - BÚ čs 231 32 - BÚ ČNB Celkem
<br> 3) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům
<br> veřejné úrovně
<br> Dotace do rozpočtu obce za rok 2017 činily celkem 148 067,00 Kč.Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2017 je zpracován v tabulce.Dotace byly řádně vyúčtovány,nevyčerpané finanční
<br> prostředky z dotace na volby do PS Parlamentu ČR ve výši 10 953,00 Kč byly vráceny do státního
<br> rozpočtu dne 18.01.2018 <.>
<br> vráceno v skutečně průběhu účel ÚZ položka poskytnuto použito roku vráceno výkon stát.správy 4112 75 600,00 75 600,00 0,00 0,00 volby do PS Parlamentu ČR 98071 4111 18 467,00 7 514,00 0,00 10 953,00 obnova lesních porostů 29014 4116 54 000,00 54 000,00 0,00 0,00 Celkem 148 067,00 137 114,00 0,00 10 953,00
<br> 4) Vyúčtování finančních vztahů k příjemcům podpory z rozpočtu obce
<br> poskytnutá dotace
<br> organizaci poskytnuto Knihovna HK 5 500,00 SK Bystřian Kunčice 15 000,00 Mikroregion Nechanicko 10 000,00 TJ Sokol Nechanice 20 000,00 FC Hradec Králové ženy 5 000,00 Rychlé šípy Lodín 10 000,00 SDH Lodín 20 000,00 Spolek seniorů-Lodín a Janatov 178 000,00 Spolek Lodíňáci 123 000,00 MS Starý Háj 25 000,00 Sdruž.rodičů a přátel školy při ZS a MS Nechanice 15 000,00 Rybářský spolek obce Lodín 25 000,00 RMSK Cidlina Nový Bydžov 5 000,00 Celkem 456 500,00
<br> 5) Inventarizační zpráva
<br> Inventarizace majetku a závazků byla provedena k 31.12.2017 Inventarizaci nebyly zjištěny nedostatky <.>
<br> 6) Údaje o hospodaření s majetkem a dalších finančních operací
<br> Výkaz Rozvaha a výkaz zisků a ztráty a příloha účetní závěrky jsou dostupné dálkovým přístupem
<br> na www.lodincz.K nahlédnutí jsou na obecním úřadu v kanceláři účetní.Výkazy a příloha obsahují údaje o stavu a vývoji majetku za běžný rok včetně popisu významných vlivů na změny stavů <.>
<br> 7) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017
<br> Přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 provedla pí.Ing.Věra Lantová,oprávnění Komory auditorů č.0508,na základě uzavřené smlouvy ze dne 01.08.2017 <.>
<br> Závěr zprávy: Při přezkoumání hospodaření obce Lodín za rok 2017 nebyly zjištěny chyby a nedostatky (š 10 odst.3 písm.a) zákona č.420/2004 Sb.)
<br> V Lodíně 23.052018
<br> Vypracovala: Fučíková Dana—ff./ Schválil: XXXXXX XXXXX,starosta / Tii/ČL tak—h?,' // Vyvěšeno: XX.05.2018 OBEC LODÍN /,/ 1.0ch 100 / Sejmuto: 503 15 p.Nechanice IČO 00269051 DIČ C200269051 Přílohy: 1.Výkaz Fin 2-12 M 2.Rozvaha 3.Výkaz zisku a ztrát 4.Příloha 5.inventarizační zpráva 6.Zpráva o výsledku přezkoumání za rok 2017 7.Zhodnocení výsledků finanční kontroly

Inventarizační zpráva.pdf [0,06 MB]

Příloha č.5 Směrnice pro provedení inventarizace Stránka č.1 IČ: 00269051 Obec Lodín Lodín 100 503 15 Nechanice
<br> Inventarizační zpráva
<br> V souladu s ustanoveními zákona č.563/1991 Sb <.>,o účetnictví,vyhláškou č.410/2009 Sb <.>,Českými účetními standardy č.7xx a vyhláškou č.270/2010 Sb <.>,o inventarizaci majetku a závazků a Směrnici pro provedení inventarizace byla provedena inventarizace veškerého majetku a závazků <.>
<br> Inventarizace byla provedena ke dni 31.12.2017
<br> Proškolení členů inventarizační komise
<br> Proškolení proběhlo v budově obecního úřadu dne 5.1.2018,přítomni byli všichni členové,na důkaz byly připojeny podpisy na protokole.Součástí školení byly i zásady dodržení bezpečností <.>
<br> Průběh inventarizace
<br> Inventarizace byla zahájena dne: 09.01.2018 Inventarizace byla ukončena dne:17.01.2018
<br> Inventarizace byla provedena komisí ve složení:
<br> Inventarizační komise: Předseda IK: XXXXXX XXXXXX Člen IK: XXXXXXX XXXXXXX Člen IK: XXXXXX XXXXXXXXX Člen IK: XXXXXXXXX XXXXX
<br> Vyjádření inventarizační komise
<br> a) k zjištěným inventarizačním rozdílům ( odpovědnost,míra zavinění,náhrada škody) - nebyly zjištěny
<br> b) k dodržování předepsaných postupů o majetku a závazků a účetních postupů: - byly dodrženy
<br> c) opatření k odstranění nedostatků
<br> — v průběhu inventarizace uložená: nebyla uložena
<br> — navrhovaná po skončení inventarizace: nebyla navržena
<br> Prohlášení inventarizační komise
<br> &) Inventarizace byla provedena v souladu s ustanoveními zákona č.563/1991 Sb <.>,o účetnictví a směrnici pro provedení inventarizace <.>
<br> b) Jsme si vědomi možných následků za nesprávné provedeni inventarizace <.>
<br> Dne:.<.>.23.01.2018

FIN 2-12 M 2017.pdf [0,42 MB]

oddíl I./ 1
<br> 2329 100 000,00 96 922,002111 99 000,00Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<br> 2329 Odvádění a čištění odpadních vod j.n <.>
<br> 2310 **** 0,00 17 129,0017 130,00
<br> 2310 0,00 17 129,002142 17 130,00Příjmy z podílů na zisku a dividend
<br> 2310 Pitná voda
<br> 1032 **** 50 000,00 818 328,00820 000,00
<br> 1032 50 000,00 818 328,002111 820 000,00Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<br> 1032 Podpora ostatních produkčních činností
<br> 0000 **** 23 316 100,00 25 010 503,8525 037 067,00
<br> 0000 0,00 54 000,004116 54 000,00Ost.NI př.transfer.ze státního rozp <.>
0000 75 600,00 75 600,004112 75 600,00NI př.transf.ze st.r.v rám.souh.dotv
0000 0,00 18 467,004111 18 467,00NI př.transf.ze všeob.pokl.sp.st.rozp <.>
0000 14 000,00 21 000,002460 21 000,00Splátky půjč.p.od obyvatelstva
0000 0,00 3 640,002411 4 000,00Splátky půjč.p.od podn.subj.- FO
0000 400 000,00 344 188,681511 350 000,00Daň z nemovitých věcí
0000 18 000,00 6 597,091382 6 600,00Zrušený odv.z loterií a pod.her kromě
0000 0,00 20 334,791381 24 500,00Daň z hazardních her
0000 5 000,00 2 370,001361 4 600,00Správní poplatky
0000 5 700,00 6 075,001341 6 100,00Poplatek ze psů
0000 2 000,00 0,001337 2 000,00Poplatek za komunální odpad
0000 0,00 235,601334 500,00Odvody za odnětí půdy ze zem.půd.fon
0000 19 000 000,00 19 894 507,001333 19 894 600,00Poplatky za uložení odpadů
0000 1 700 000,00 2 166 520,071211 2 166 600,00Daň z přidané hodnoty
0000 246 800,00 99 940,001122 100 000,00Daň z příjmů práv.osob za obce
0000 900 000,00 1 070 996,931121 1 071 000,00Daň z příjmů práv.osob
0000 95 000,00 100 479,851113 100 500,00Daň z příjmu fyz.osob vybíraná srážkou
0000 40 000,00 28 790,181112 40 000,00Daň z příjmu fyz.osob placená poplatník
0000 814 000,00 1 096 761,661111 1 097 000,00Daň z příjmů fyz.osob placená plátci
<br> 0000
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> Schválený
rozpočet
<br> Výsledek od
počátku roku
<br> 1 3
<br> Paragraf Položka
<br> a b
<br> Rozpočet
po změnách
<br> 2
<br> Text
<br> Ministerstvo financí ČR
<br> schváleno č.j.111/138 224/2002
<br> Fin 2 - 12 M
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
<br> sestavený k
<br> 2017 12 00269051
<br> XXX XXXXX IČO:
<br> Název a sídlo vykazující jednotky:
<br> v Kč na dvě desetinná místa
<br> ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,REGIONÁLNÍCH XXX A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ
<br> XX.XX.2017
<br> Obec Lodín,Lodín
<br>
<br> oddíl I./ 2
<br> 6171 **** 425 000,00 425 419,00456 000,00
<br> 6171 200 000,00 187 536,003112 200 000,00Příjmy z prodeje ost.nem.a jejich čás <.>
6171 0,00 82,002324 1 000,00Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
6171 0,00 29 989,002322 30 000,00Přijaté pojistné náhrady
6171 45 000,00 33 003,002132 45 000,00Příjmy z pronájmu ost.nem.a jejich čás
6171 180 000,00 174 809,002131 180 000,00Příjmy z pronájmu pozemků
<br> 6171 Činnost místní správy
<br> 3726 **** 0,00 315,00500,00
<br> 3726 0,00 315,002324 500,00Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
<br> 3726 Využívání a zneškodňování ostat.odpadů
<br> 3725 **** 70 000,00 78 118,0080 000,00
<br> 3725 70 000,00 68 118,002324 70 000,00Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
3725 0,00 10 000,002321 10 000,00Přijaté neinvestiční dary
<br> 3725 Využívání a zneškodňování komunál.odpadů
<br> 3639 **** 116 000,00 14 560,0025 500,00
<br> 3639 100 000,00 4 760,003111 10 000,00Příjmy z prodeje pozemků
3639 12 000,00 9 800,002131 11 500,00Příjmy z pronájmu pozemků
3639 4 000,00 0,002119 4 000,00Ostatní příjmy z vlastní činnosti
<br> 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n <.>
<br> 3632 **** 1 000,00 198,001 000,00
<br> 3632 1 000,00 198,002111 1 000,00Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<br> 3632 Pohřebnictví
<br> 3613 **** 85 000,00 71 631,0085 000,00
<br> 3613 60 000,00 52 730,002132 60 000,00Příjmy z pronájmu ost.nem.a jejich čás
3613 25 000,00 18 901,002111 25 000,00Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<br> 3613 Nebytové hospodářství
<br> 3612 **** 400 000,00 413 627,00414 000,00
<br> 3612 280 000,00 283 995,002132 284 000,00Příjmy z pronájmu ost.nem.a jejich čás
3612 120 000,00 129 632,002111 130 000,00Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<br> 3612 Bytové hospodářství
<br> 3412 **** 0,00 986 661,61986 662,00
<br> 3412 0,00 986 661,612229 986 662,00Ostatní přijaté vratky transferů
<br> 3412 Sportovní zařízení v majetku obce
<br> 3399 **** 10 000,00 2 000,0010 000,00
<br> 3399 10 000,00 2 000,002111 10 000,00Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<br> 3399 Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků
<br> 2329 **** 100 000,00 96 922,0099 000,00
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> Schválený
rozpočet
<br> Výsledek od
počátku roku
<br> 1 3
<br> Paragraf Položka
<br> a b
<br> Rozpočet
po změnách
<br> 2
<br> Text
<br>
<br> oddíl I./ 3
<br> Celkem 24 753 600,00 28 293 259,00 28 173 003,03
<br> 6310 **** 180 500,00 237 590,57261 400,00
<br> 6310 500,00 0,002324 500,00Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
6310 0,00 233 971,362142 244 000,00Příjmy z podílů na zisku a dividend
6310 180 000,00 3 619,212141 16 900,00Příjmy z úroků
<br> 6310 Příjmy a výdaje...

Načteno

edesky.cz/d/2023693

Meta

Rozpočet   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Prodej   Rozpočet   Rozpočet   Prodej   Územní plánování   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lodín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz