« Najít podobné dokumenty

MČ Plzeň 6 - Litice - rozhodnutí o umístění stavby: doplnění VO - ul. K Osadě, K Radbuze, Ke Lhotě

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Plzeň 6 - Litice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

15-0980.pdf 615,20 kB

Úřad městského obvodu Plzeň 6
odbor výstavby a dopravy
Klatovská 243,321 00 Plzeň -Litice
Sp.zn.:
Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:
IDDS
<br> SZ UMO6/0980/15
XXXXXXXXX XXXXX
XXXXX XXXX
kokoskovaji@plzen.eu
mcybXaX
<br> Plzeň – Litice,dne: 17.8.2015
Č.j.: UMO6/1163/15
<br> Vypraveno dne: 17.8.2015
<br> ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
oznámení je v souladu s ustanovením § 144 zákona č.500/2004 Sb <.>,(správní řád) doručováno formou
veřejné vyhlášky
Výroková část:
Úřad městského obvodu Plzeň 6,odbor výstavby a dopravy,jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst <.>
1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") v souladu s § 190 stavebního zákona v územním řízení
posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení
(dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"),kterou dne 11.6.2015 podal
statutární město Plzeň,IČO 00075370,náměstí Republiky 1/1,Vnitřní Město,301 00 Plzeň 1 <,>
kterého zastupuje SPRÁVA VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ,příspěvková
organizace,IČO 40526551,Klatovská třída 348/10,Jižní Předměstí,301 00 Plzeň 1 <,>
kterou zastupuje SET PROJEKT spol.s r.o <.>,IČO 28019237,Lipová 1052,332 02 Starý
Plzenec
(dále jen "žadatel"),a na základě tohoto posouzení:
I <.>
<br> Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě
územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu,ve znění pozdějších předpisů
rozhodnutí o umístění stavby
doplnění VO - ul.K Osadě,K Radbuze,Ke Lhotě
<br> (dále jen "stavba") na pozemku parc.č.1865/8 (zahrada),parc.č.1866/12 (ostatní plocha),parc.č <.>
1880/3 (ostatní plocha),parc.č.2288/2 (ostatní plocha),parc.č.2290 (ostatní plocha) v katastrálním
území Litice u Plzně <.>
Druh a účel umisťované stavby:
ul.K Osadě - doplnění 3x nové osvětlovací body svítidla Hellux,NWS 130/50-70W,2x betonový
sloup JB 9,závěsný kabel AES 2x16
ul.K Radbuze - doplnění 2x svítidla na stávající sloupy ČEZ distr.vedení svítidla Hellux,NWS
130/50-70W,závěsný kabel AES 2x16 pro VO
ul.Ke Lhotě - doplnění 3x svítidla na stávající sloupy ČEZ distr.vedení svítidla Hellux,NWS
130/50-70W,závěsný kabel AES 2x16 pro VO
Určení prostorového řešení stavby:

<br> nové osvětlovací budou osazeny na stávající sloupy ČEZ,nový závěsný kabel bude bude zavěšen
mezi stávající betonové sloupy ČEZ,v ulici K Osadě budou umístěny dva betonové sloupy (dle
situace) na nich budou umístěny osvětlovací body propojené novým závěsným kabelem
<br> Č.j.UMO6/1163/15
<br> str.2
<br> Vymezení území dotčeného vlivy stavby <.>
Vymezení území dotčeného vlivy stavby je v podstatě dáno určením okruhu účastníků řízení,neboť
se jedná (mimo žadatele a obec) o vlastníky dotčených pozemků,a dále osoby,jejichž vlastnická
práva k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům,nebo stavbám na nich,může být územním
rozhodnutím přímo dotčeno a dále osoby,o kterých tak stanoví zvláštní předpis.Stavební úřad
vymezil okruh sousedních pozemků a staveb,které by mohly být umístěním stavby dotčeny takto:
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
parc.č.765/1 v katastrálním území Lhota u Dobřan,st.p.152,986,1775/1,1776,parc.č <.>
1853/2,1857/6,1857/12,1857/13,1858/10,1858/13,1858/16,1858/45,1858/47,1858/49 <,>
1859/1,1859/2,1859/3,1859/4,1859/5,1860/1,1860/8,1861,1862/9,1864,1865/1,1865/2 <,>
1865/3,1865/4,1865/5,1865/6,1865/7,1866/1,1866/3,1866/4,1866/5,1866/6,1866/7 <,>
1866/8,1866/9,1866/10,1866/11,1866/13,1866/14,1866/18,1867/1,1870/1,1870/2,1871/4 <,>
1871/5,1871/7,1871/9,1871/10,1871/12,1881/4 v katastrálním území Litice u Plzně
<br> 
<br> Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
Plzeň,Litice č.p.120 a č.e.1578
Navrhovaná stavba řeší provedení doplnění veřejného osvětlení v lokalitě ul.K Osadě,K Radbuze <,>
Ke Lhotě.Vlivem provádění prací dojde ke krátkodobému zhoršení životního prostředí obyvatel a
návštěvníků v místě způsobeném zejména zvýšeným hlukem a prašností od stavebních mechanismů <.>
Zvýšená hlučnost a prašnost od stavebních mechanismů lze vhodným omezením pracovní doby a
výběrem mechanismů minimalizovat <.>
<br> II.Stanoví podmínky pro umístění stavby:
1.Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí katastrální mapy (1:500) se
zakreslením stavebního pozemku,požadovaným umístěním stavby,s vyznačením vazeb a vlivů na
okolí,zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb,kterou vypracoval Ing.Radek
Bouška,ČKAIT 0201163,SET PROJEKT spol.s r.o <.>,Lipová 1050,Starý Plzenec <.>
2.Stavba bude provedena podle schválené projektové dokumentace ověřené v územním řízení.Případné
změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu <.>
3.Před zahájením stavby nutno předem vytýčit prostorovou polohu stavby a skutečné hranice přilehlých
pozemků odborně způsobilou osobou (subjektem tomu oprávněným) <.>
4.Při provádění stavby dodržet ustanovení: vyhl.č.268/2009 Sb <.>,o technických požadavcích ...

Načteno

edesky.cz/d/201888

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Plzeň 6 - Litice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz