« Najít podobné dokumenty

MČ Plzeň 6 - Litice - rozhodnutí o umístění stavby: rekonstrukce veřejného osvětlení Klatovská ulice, úsek Řepná - Na Konc

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Plzeň 6 - Litice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

15-0949.pdf 622,13 kB

Úřad městského obvodu Plzeň 6
odbor výstavby a dopravy
Klatovská 243,321 00 Plzeň -Litice
Sp.zn.:
Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:
IDDS
<br> SZ UMO6/0949/15
XXXXXXXXX XXXXX
XXXXX XXXX
kokoskovaji@plzen.eu
mcybXaX
<br> Plzeň – Litice,dne: 12.8.2015
Č.j.: UMO6/1153/15
<br> Vypraveno dne: 12.8.2015
<br> ROZHODNUTÍ
oznámení je v souladu s ustanovením § 144 zákona č.500/2004 Sb <.>,(správní řád) doručováno formou
veřejné vyhlášky
<br> Výroková část:
Úřad městského obvodu Plzeň 6,odbor výstavby a dopravy,jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst <.>
1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") v souladu s § 190 stavebního zákona v územním řízení
posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení
(dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"),kterou dne 17.6.2015 podal
statutární město Plzeň,IČO 00075370,náměstí Republiky 1/1,Vnitřní Město,301 00 Plzeň 1 <,>
kterého zastupuje SPRÁVA VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ,příspěvková
organizace,IČO 40526551,Klatovská třída 348/10,Jižní Předměstí,301 00 Plzeň 1 <,>
kterou Ing.XXXXXXXX XXXXXX,IČO XXXXXXXX,Podmostní XX,XXX XX Vejprnice
(dále jen "žadatel"),a na základě tohoto posouzení:
I <.>
<br> Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě
územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu,ve znění pozdějších předpisů
rozhodnutí o umístění stavby
rekonstrukce veřejného osvětlení Klatovská ulice,úsek Řepná - Na Konci
<br> (dále jen "stavba") na pozemku parc.č.239/39 (orná půda),parc.č.239/40 (orná půda),parc.č.1560/6
(ostatní plocha),parc.č.1562/1 (ostatní plocha),parc.č.1954/44 (ostatní plocha),parc.č.1954/72
(ostatní plocha),parc.č.1954/149 (ostatní plocha),parc.č.2223/4 (ostatní plocha),parc.č.2226/3
(ostatní plocha),parc.č.2231 (ostatní plocha),parc.č.2232/1 (ostatní plocha),parc.č.2232/2 (ostatní
plocha),parc.č.2232/3 (ostatní plocha),parc.č.2232/4 (ostatní plocha),parc.č.2238/1 (ostatní plocha) <,>
parc.č.2243/3 (ostatní plocha),parc.č.2255/2 (ostatní plocha),parc.č.2255/7 (ostatní plocha),parc.č <.>
2269/1 (ostatní plocha),parc.č.2292/1 (ostatní plocha),parc.č.2296/1 (ostatní plocha),parc.č.2306/1
(ostatní plocha),parc.č.2308 (ostatní plocha),parc.č.2309 (ostatní plocha),parc.č.2310/1 (ostatní
plocha),parc.č.2310/3 (ostatní plocha),parc.č.2310/5 (ostatní plocha),parc.č.2310/6 (ostatní plocha) <,>
parc.č.2311/1 (ostatní plocha),parc.č.2311/2 (ostatní plocha),parc.č.2314 (vodní plocha),parc.č <.>
2594/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Litice u Plzně <.>
Druh a účel umisťované stavby:
 dojde k přeložení nadzemního vedení VO do země
 komunikace třídy ME4b budou nasvíceny svítidly NWS 131/1x100W-T v montážní výšce 10m a s
maximální roztečí 44m,stožáry budou bezpaticové stupňovité,výložníky obloukové s délkou
vyložení 2,5m.Těchto světelných míst bude 14 ks.10 stožárů mezi autobusovou zastávkou a farou
bude opatřeno zásuvkou pro vánoční výzdobu
<br> Č.j.UMO6/1153/15
<br> 
<br> 
<br> 
<br> 
<br> str.2
<br> komunikace třídy ME5 budou nasvíceny svítidly NWS 131/1x70W-T v montážní výšce 8m a s
maximální roztečí 44m,stožáry budou bezpaticové stupňovité,výložníky obloukové s délkou
vyložení 2,0m.Těchto světelných míst bude bude 14 ks.5 stožárů v ulici Řepné a K Valše bude
opatřeno zásuvkou pro vánoční výzdobu
komunikace třídy ME6 budou nasvíceny svítidly NWS 130/1x50W-T v montážní výšce 6m a s
maximální roztečí 33m,stožáry budou bezpaticové stupňovité,svítidlo bude nasazeno na dřík
stožáru.Těchto světelných míst bude 23 ks <.>
Všechna světelná místa budou prosmyčkována kabelem AYKY4Jx16,kabel se uloží do trubky
KOPOFLEX 50.Stožáry se prosmyčkují i zemnícím drátem FeZn10,zemnící drát se uloží na dno
výkopu.V oblasti se osadí celkem 10ks nových plastových pilířů typu SRML.pro přechod mezi
nadzemním a zemním vedením se osadí celkem 5 nových pojistkových skříní typu PS na betonové
sloupy ČEZ <.>
Mezi zapínacím místem R069 a křižovatkou Klatovská - K Valše se mezi pilíři položí napáječ
AYKY4Jx50,rovněž mezi R069 a křižovatkou Klatovská - Veveří.Dále se položí napáječ
AYKY4Jx35 mezi Klatovskou a Za Farou přes Budilovo náměstí,v Klatovské ulici od křižovatky
Klatovská - Veveří ke křižovatce Klatovská - Na Konci,v Klatovské ulici od křižovatky Klatovská K Valše směrem k Plzni,v ulici Řepné,v ulici K Valše a v ulici Na Trávníku.Napáječ se uloží do
trubky KOPOFLEX 75.Kabelové lože bude z prosáté zeminy,25 - 30 cm nad kabel se položí
výstražná fólie.Ve vozovce je minimální krytí kabelu 100 cm,ve volném terénu a ve vjezdech 70 cm <,>
v chodníku 35cm.V prostoru zeleně na křižovatce Klatovská - K Valše se provede vývod z
nejbližšího stožáru pro vánoční strom zemním kabelem CYKY3Jx4,kabel se ukončí v zemním boxu <.>
Kabel se uloží do trubky KOPOFLEX 40 <.>
<br> Umístění stavby na pozemku:
Dle situace v měřítku 1:500 v projektové dokumentaci č.výkresu 3 předložené stavebnímu úřadu
k úze...

Načteno

edesky.cz/d/199078

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Plzeň 6 - Litice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz