« Najít podobné dokumenty

Obec Osek (Jičín) - Návrh Závěrečného účtu DSO Mikroregion Český ráj a Výroční zpráva OPS za r. 2017

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Osek (Jičín).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh Závěrečného účtu DSO Mikroregion Český ráj a Výroční zpráva OPS za r. 2017

2017_OPS_Priloha.pdf Obecně prospěšná společnost pro Český ráj,o.p.s.Příloha tvořící součást řádné účetní závěrky k 31.12.2017 za účetní období od 1.1.2017 do 31.12.2017 Okamžik sestavení: 30.4.2018 Podpis statutárního zástupce: XXXXX XXXXX,ředitel X Příloha v účetní závěrce k XX.12.2017 1.Obecné informace 1.1 Popis účetní jednotky název účetní jednotky: Obecně prospěšná společnost pro Český ráj datum vzniku: 29.4.2003 registrace: Krajský soud v Hradci Králové; oddíl O,vložka 82 sídlo: Předměstská 286,507 43 Sobotka IČ: 25988417 právní forma: obecně prospěšná společnost hlavní činnost: obecně prospěšné služby hospodářská činnost: ne Zakládající členové: Organizace Sídlo,bydliště Mikroregion Český ráj,IČ 691 55 950 Vyskeř č.p.88,512 64 Vyskeř Ředitel - statutární orgán: Jméno a příjmení Bydliště Funkce XXXXX XXXXX Vyskeř XXX,XXX XX Vyskeř Ředitel Členové správní rady: Jméno a příjmení Bydliště Funkce Vlasta Špačková Radvánovice 75,511 01 Karlovice Předsedkyně správní rady Mgr.XXXXXX XXXXXXX,Ph.D.X.května XX,265 01 Mnichovo Hradiště - Veselá Člen správní rady Ing.XXXX XXXXXXX Chalupnická XX/XX,Hostivař,XXX XX Praha Člen správní rady Členové dozorčí rady: Jméno a příjmení Bydliště Funkce Mgr.XXXX XXXXXXXXX Komenského XXXX,XXX XX Turnov Předseda dozorčí rady Mgr.XXXXXX XXXXXX Karlovice č.p.XX,XXX XX Karlovice Člen dozorčí rady XXXXX XXXXXX Borovice XX,XXX XX Mukařov Člen dozorčí rady Organizační struktura společnosti • Řídícím orgánem je správní rada,která se schází dle potřeby,nejméně 2x do XXXX.• Statutárním orgánem je ředitel.• Kontrolní orgánem je dozorčí rada.• Základním řídícím dokumentem je statut.Organizační složkou společnosti je Místní akční skupina (MAS),kterou tvoří partneři na základě uzavřené rámcové partnerské smlouvy.Nejvyšším orgánem MAS je plénum,programový výbor je rozhodovacím orgánem,dále MAS tvoří orgány výběrová komise a kontrolní výbor.K datu účetní závěrky měla MAS 56 partnerů; právnické osoby z veřejného a soukromého sektoru,fyzické osoby podnikatelé a občané s trvalým bydlištěm na území OPS pro Český ráj.MAS tvoří orgány: Plénum MAS,Programový výbor,Výběrová komise,Kontrolní výbor a Monitorovací výbor.Majetková a smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech - není.3 2.Účetní závěrka Rozvahový den: 31.12.2017 Účetní období: od 1.1.2017 do 31.12.2017 Okamžik sestavení účetní závěrky: 30.4.2018 Předkládaná účetní závěrka společnosti byla zpracována na základě zákona č.563/1991 Sb <.>,o účetnictví,vyhlášky 504/2002 Sb <.>,kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb <.>,o účetnictví,ve znění pozdějších předpisů,pro účetní jednotky,u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání a účtují v soustavě podvojného účetnictví.Při vedení účetnictví je využíváno výpočetní techniky.Používaný SW je ekonomický systém Money S3 od fy Cígler Software.Účetní doklady jsou uschovány způsobem,který zajišťuje trvanlivost po předepsanou dobu úschovy.Archivace je zajištěna v kanceláři společnosti.2.1 Způsob sestavení přílohy Příloha je zpracována v souladu se zákonem č.563/1991 Sb <.>,o účetnictví v platném znění a vyhláškou č.504/2002 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro účetní jednotky,u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání a účtují v soustavě podvojného účetnictví.Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky (účetní doklady,účetní knihy a ostatní účetní písemnosti) a z dalších podkladů,které má účetní jednotka k dispozici.Hodnotové údaje jsou vykázány v celých tisících Kč,pokud není uvedeno jinak.2.2 Zaměstnanci společnosti,osobní náklady V rámci realizace Integrované strategie rozvoje území Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj na období 2014-2020 (dále jen strategie CLLD) roce 2017 ve společnosti pracoval jeden vedoucí pracovník (ředitel společnosti),který byl dlouhodobě v pracovní neschopnosti,dále dva manažeři a jedna asistentka s částečným pracovním úvazkem,a to formou pracovní smlouvy na dobu neurčitou a jeden manažer se smlouvou na dobu určitou do 31.3.2018.V rámci realizace dvou dalších projektů – Místních akčních plánů vzdělávání pro ORP Turnov a pro ORP Mnichovo Hradiště pracovali dva hlavní manažeři jako vedoucí pracovníci,dále na ostatních pozicích uvedených v projektech pracovali zaměstnanci na základě pracovní smlouvy nebo dohody o provedení práce,sjednané na dobu trvání projektu.Dále byly uzavírány dohody o provedení práce na jednorázové pracovní úkoly k zajištění realizace uvedených projektů.druh osobních nákladů Období 1.1.2017 – 31.12.2017 zaměstnanci celkem z toho řídící počet zaměstnanců 19 3 mzdové náklady 2 963 545 z toho: pracovní smlouvy 2 659 545 dohody o provedení práce 304 0 náklady na sociální zabezpečení 904 185 osobní náklady celkem 3 867 730 V uvedené tabulce je uvedena celková výše osobních nákladů týkající se realizovaných projektů v roce 2017.Jiná činnost než projektová nebyla provozována.Nebyla poskytnuta žádná peněžní a nepeněžní plnění,nebo poskytnuty záruky čl...

Načteno

edesky.cz/d/1975482

Meta

Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Osek (Jičín)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz