« Najít podobné dokumenty

Obec Karle - Výkaz zisku a ztráty

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Karle.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výkaz zisku a ztráty

(č J\\Ý
<br> Výkaz zisku a ztráty
<br> územní a samosprávné celky.svazky obci,regionalni rady regionu soudržnosti (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> IČO: 70892261 Název: Mikroregion Svitavsko
<br> Sestavený k rozvahovému dni 31.12.201 ?
<br> Sšdío účetní iednotky
<br> ulice,cp.T.G.Masaryka 5135 obec Svitavy,56802 PSC,pošta Údaíe o organizaci Misto podnikání identifikační číslo 70892261 ulice,n.p.T.G.Masaryka 5135 právní forma Dobrovolný svazek obcí obec Svitavy,56802 zřizovatei Mikroregion Svitavsko PSC,pošta Kontaktní údaje Předmět podnikání tefon 461550212 hlavni činnost ra'x vedleg'ši činnost e-mail ales.hotik©svitavy.cz CZ—NACE
<br> Statutární zástupce Osoba odpovědná za účetnictví
<br>.kaíasatyka 35 Ales Holtk Podpisový záznam statutárního "! * ŽV 3,odpisový záznam osoby odpovědné orgánu _ : má; 25? za správnost údajů 9.<.> ng : i.<.>.a',HP?) Tha—ČOI “čb Okamžik sestaveni (datum,čas): 30.01.2018,12:54,<.> Syn.Běžné období Minulé obdobi sz lk „ „„ „.<.>.<.>.<.>.CP a a po oz y 116- Hlavni cmnost | Hosp.cmnost Hlavni cmnost [ Hosp.cinnost
<br>.<.>.<.> „.“M" Náklady : činnosti“
<br> 1 4531'32.19';.; 1 452 972,71 <.>
<br> 1.Spotřeba materiašu 5 509,19 2.Spotřeba energie 502 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 4.Prodané zboží 504 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506 G.Aktivace oběžného majetku 50? 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508 8.Opravy a udržování 511 607 821.00 752 837,00 9.Cestovné 512 10.Náklady na reprezentaci 513 5 075,00 2 080,00 11.Aktivace vnitropodnikovýoh služeb 516 12.Ostatni služby 518 352 077,00 203 310,50 13.Mzdové nákiady 521 10 000,00 10 000,00 14,Zákonné sociální pojištění 524 15.Jiné sociální pojištění 525 16.Zákonné sociální náklady 527 17.Jiné socialni náklady 528 18.Daň silničnl 531 19.Daň z nemovitosti 5132 20.Jiné daně & popiaiky 538 22.Smiuvni pokuty a úroky z prodlení 541 23.Jiné pokuty a penále 542 24.Dary & jiné bezúplatné předáni 543
<br> Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2017,okamžik sestavení 30.01.20t8,12:54,strana 1
<br>,<.> Syn Běžné období Minulé období CP Nazev polozky úč- Hlavní činnost [ Hosp.činnost Hlavní činnost ] Hosp.činnost 25.Prodaný materiai 544 26.XXXXX a škody XXX XXX XXX,XX XXX XXX,00 27.Tvorba fondů 540 26.Odpisy dlouhodobého majetku 551 175 448,00 204 360,11 29.Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 30.Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 31.Prodané pozemky 554 32.Tvorba a zúčtování rezerv 555 33.Tvorba a zúčtování opravných pošožek 556 34.Náklady z vyřazených pohledávek 557 35.Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 25 000,00 38 000,00 36.Ostatní náklady zčinnosti 549 15 602,00 15 502,00 tl.-" Flnančhíhákladyg._ :_.: 1.Prodané cenné papíry a podíly 561 2.Úroky 562 3.Kurzové ztráty 563 4.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564 5.Ostatnítinančnínaklady 569 tílg' Náklady na transferyi: '.<.> -.Ž.- _“ 146 445,00_"_; €.; ;_ :_--_-_ ;';_--_ ; -- -_ ;: *_j- -j.;í-j';"-';.; _; -";'=' "ff 92 068,00.<.>.2.Náklady vybraných místních všedních 572 146 445,00 92 068,00 VIZ-Z Dáňzplljmů ':.É 1,Daň z příjmů 591 2,Dodatečné odvody z daně z pfiímo 595
<br> _.<.> Vynosyzčínno _ __ __ ___ 1.Výnosy z prodeje vlastních vyroka 601 2.Výnosy z prodeje sluzeb 602 3.Výnosy z pronájmu 603 4,Výnosy z prodaného zboží 604 5.Výnosy ze správních poplatků 605 6.Výnosy z místních poptatků 606 6.Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 9.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 64% 10.Jiné pokuty a penále 642 11.Výnosy :: vyřazených pohtedavek 643 12.Výnosy z prodeje materiálu 644 13.Výnosy z prodeje dlouhodobého 645 14.Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného 646 15.Výnoey z prodeje pozemků 647 16.Čerpání fondů 543 17.Ostatní výnosy z činnosti 649 I?.: : Flnančnívýnosy' _ """.: 555,5?3'“ =.-.“::-:.:: : '--" 507,81-5Jfřr'.".E'.'.-'.'-.:::':7 1.Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661 2.Úroky 552 555,51 507,81 3.Kurzové zisky 663 4.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664 5.Výnosy z dlouhodobého línančnšho majetku 665 6.Ostatnitinančnívýnosy 669 IV.: _' Výnosyztransferů ' í'-.1 514 550,66:-.' ----- _ 1 404 254,79 ; =; : -._: ;._ 2.Výnosy z vybraných mistnich vladnlch 6?2 1 514 550,68 1 404 254,79 Vf- ; vynasyze sdílených danía popiatků-.-'.".' =.<.> “ : JE ;: “fi-Ě: :- ':-3Č='_ * ' "' ' ----- 'E.Výnosy ze sdítene daně z příjmů fyzických 661 2.Výnosy ze sdiřene daně z příjmů 662 3.Výnosy ze sdítene daně z přidané hodnoty 664 4.Výnosy ze sdiiených spotřebních daní 685 5.Výnosy ze sdiíených maíetkových daní 666 6.Výnosy z ostatních sdílených daní a 688
<br> Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2017,okamžik sestaveni 30.01.2018,12:54,strana 2
<br> Syn Běžné obdobi Minulé obdobi Úč- Hlavní činnost ] Hosp.činnost Htavničínnost | Hosp.činnost
<br> CP Název položky
<br> „662.2.<.>.- 1.Výsledek hospodaření před zdaněním »94 4?0,00 450 278,11 2,Výsledek hospodaření běžného účetnlho -94 470,00 450 278,11
<br> Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2017,okamžik sestavení 30.01.20t6,12:54.strana 3

Načteno

edesky.cz/d/1974334

Meta

Pronájem   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Karle      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz