« Najít podobné dokumenty

Obec Karle - Zápis o výsledku inventarizace v účetní jednotce

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Karle.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis o výsledku inventarizace v účetní jednotce

Zápis o výsledku inventarizace v účetní jednotce
<br> Na základě pokynu vedoucího účetní jednotky ze dne 7.12.2017 byla provedena řádná inventarizace dlouhodobého hmotného majetku,drobného dlouhodobého hmotného majetku,dlouhodobého nehmotného majetku,drobného dlouhodobého nehmotného majetku,nedokončeného dlouhodobého hmotného majetek,operativní evidence,zůstatku peněžních prostředků na BÚ u ČS,přijatých dlouhodobých úvěrů a půjček,závazků a pohledávek (doplnit druh majetku a závazků v souladu s ustanovením š 29 a 30 zákona č.563/1991 Sb.o účetnictví,nehodící se škrtnčte) <.>
<br> Mikroregionu Svitavsko Svitavy T.G.Masaryka 5/35
<br> (adresa,odboru,organizace)
<br> Inventarizace byla provedena ke dni 31.12.2017 za přítomnosti odpovědné osoby inventarizační komisí ve složení: Příjmení a jméno Předseda komise XXXXXXX XXXXX Členové komise XXXXXX XXXXX XXXXX XXXX
<br> Za inventarizovaný majetek odpovídá : XXXXX XXXXX — předseda Mikroregionu (doplnit druh majetku,kterého se inventarizace týkala) dlouhodobý hmotný majetek,dlouhodobý nehmotný majetek,drobný dlouhodobý nehmotný majetek,drobný dlouhodobý hmotný majetek,nedokončený dlouhodobý hmotný majetek,operativní evidenci,zůstatky na běžných účtech u ČS,přijaté dlouhodobé úvěry a půjčky,závazky a pohledávky <.>
<br> Průběh inventarizace inventarizace byla zahájena dne: 05.01.2018
<br> Inventarizace byla ukončena dne: 26.01.2018
<br> Prohlášení pracovníka hmotné odpovědného za inventarizovaný majetek
<br> a) všechny doklady týkající se inventarizovaného majetku : dlouhodobého hmotného majetku,dlouhodobého nehmotného majetku,drobného dlouhodobého nehmotného majetku,drobného dlouhodobého hmotného majetku,nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku,operativní evidence,peněžních prostředků na BÚ,přijatých dlouhodobých úvěrů a půjček,závazků a pohledávek jsem odevzdal k inventarizaci <.>
<br> Datum: Příjmení a jméno:
<br> 26.01.2018 XXXXX XXXXX
<br> Způsob provedení inventarizace a) Fyzická ano b) Dokladová ano (označit způsob provedení inventarizace v souladu s provedením)
<br> Výsledek inventarizace
<br> Dlouhodobý hmotný i nehmotný majetek,drobný dlouhodobý hmotný i nehmotný majetek,nedokončený dlouhodobý hmotný majetek,operativní evidence,finanční prostředky na BÚ,přijaté dlouhodobé úvěry a půjčky,závazky a pohledávky jsou uvedeny v inventurních soupisech číslo 1 » 31,které jsou součástí tohoto zápisu <.>
<br> Vyjádření hmotně odpovědného pracovníka ke vzniku inventarizačních rozdílů
<br> Inventarizační rozdíly nebyly zjištěny <.>
<br> Vyjádření inventarizační komise
<br> a)kzjištěným inventarizačním rozdílům (zda jde o zaviněná nebo nezaviněná manka,přebytky,a vyjádření ke způsobu zúčtování inventarizačních rozdílů,např.zjištěné inventarizační manko bude předepsáno k úhradě hmotné odpovědnému pracovníkovi):
<br> Inventarizační rozdíly nebyly zjištěny <.>
<br> b) k dodržování předepsaných postupů o majetku a účetních postupů: bez připomínek
<br> c) opatření k odstranění nedostatků - v průběhu inventarizace uložená: bez připomínek
<br> - navrhovaná po skončení inventarizace: bez připomínek
<br> Prohlášení inventarizační komise
<br> a) Inventarizace byla provedena v souladu s ustanovením zákona č.563/1991 Sb <.>,o účetnictví a prováděcím předpisem č.270/2010 Sb <.>,pokynem (příkazem) z 7.12.2017 k provedení inventarizace <.>
<br> b) Jsme si vědomi možných následků za nesprávné provedení inventarizace <.>
<br> 26.01.2018.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> XXXXXXX XXXXX datum Vedoucí inventarizační komise f? (pod iS) XXXXXX XXXXX.<.>.<.>.<.> '.Clí.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> „ w.A! Tesar J1r1.Di.f.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> Clen v- inventarizační komise
<br> (podpis)

Načteno

edesky.cz/d/1974333

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Karle      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz