« Najít podobné dokumenty

Obec Karle - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Karle.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017

PARDUBlCKÝ KRAJ Krajský úřad
<br> Odbor finanční
<br> ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017
<br> dobrovolného svazku obcí Mikroregion Svitavsko
<br> |Č:70892261
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 10.listopadu 2017 jako dílčí přezkoumání 13.dubna 2018 jako konečná přezkoumání
<br> Přezkoumání hospodaření za rok ve smyslu ustanovení & 42,© 53 (týká se DSO) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných ce1ků & dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a bylo zahájeno dne 3.8.2017 Krajským úřadem Pardubického kraje doručením písemného oznámení <.>
<br> Přezkoumané období od 1.1.2017 do 31.12.2017 <.>
<br> 1.Dílčí přezkoumání bylo vykonáno na úřadu dobrovolného svazku obcí dne 10.11 <.>
<br> 2017 2.Konečné přezkoumání bylo vykonáno na úřadu dobrovolného svazku dne
<br> 13.4.2018
<br> Přezkoumání vykonaly: - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Helena Laeušová
<br> - kontroloři: — Ing.XXXXX XXXXXXXXXXX — Mgr.XXXXXX XXXXXXX Pověření !( přezkoumání ve smyslu (j X č.XXX/XXXX Sb.a 5 4 a 56 zákona č.255/2012 Sb.vydal Krajský úřad Pardubického kraje dne 3.7.2017 <.>
<br> Přezkoumání bylo vykomíno výběrovým způsobem.Při přezkoumání byli přítomni: XXXXX XXXXX - předseda DSO XXXX XXXXX - účetní DSO
<br> „ mX i“JL-šl'šíiš.i“!CT—flHGFŠŘOVr
<br> :'.: -- W.:; u_w: M.:**,-a,s <.>,<.> <.>,w-„x r_f__>:„;.rřš":3.i\z-_\íp\_] „druhů iz )! ;.č.=c tz ř'l:řaí.„ž.„;€ač,H::l.<.> "Šití
<br> '
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v g 2 odst.1 a 2 zákona č.420/2004 Sb.posouzené podle hledisek uvedených v š 3 tohoto zákona <.>
<br> Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Podle ustanovení © 2 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.nebyly předmětem přezkoumání údaje,na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu <.>
<br> Poslední kontrolní úkon vzdáním se práva podat námitky byl učiněn dne 13.4.2018 <.>
<br> A.Výsledek dílčích přezkoumání AJ.Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za 2017
<br> nebyly zjištěny chyby a nedostatky.A.II.Ostatní chyby a nedostatky
<br> Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> B.Oblasti přezkoumání,u kterých nebyly zjištěny chyby a nedostatky
<br> podle ustanovení 5 10 odst.3 písm.a) zákona č.420/2004 Sb <.>,které jsou uvedeny v členění podle ustanovení 5 2 odst.1 a 2 uvedeného zákona:
<br> 1.Ustanovení & 2 odst.1 písm.a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací.týkajících se rozpočtových prostředků
<br> — přezkoumán: Ano
<br> 2.Ustanovení & 2 odst.1 písm.b) finanční operace.týkající se tvorby a použití peněžních fondů
<br> — přezkoumán: Ano 3.Ustanovení S 2 odst.1 písm.c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku — přezkoumán: Ano
<br> 4.Ustanovení $ 2 odst.1 písm.d) peněžní operace,týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky,anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami
<br> — přezkoumán: Ano
<br> 5.Ustanovení $ 2 odst.1 písm.e) finanční operace.týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví
<br> — přezkoumán: Ano
<br> 6.Ustanovení $ 2 odst.1 písm.D hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv
<br> - přezkoumán: Ano
<br> kemnasksfíio námestí 532 *t Maninách.“i;/sí.: :.<.>.j' " ' '
<br> ? „proašší ž“»-*-.'*i“-zfř.i
<br> 7.Ustanovení $ 2 odst.1 písm.;) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,k rozpočtům krajů.k rozpočtům obcí,k jiným rozpočtům.ke státním fondům a k dalším osobám
<br> — přezkoumán: Ano
<br> 8.Ustanovení & 2 odst.2 písm.a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku
<br> — přezkoumán: Ano 9.Ustanovení & 2 odst.2 písm.b) nakládání a hOSpodaření s majetkem státu.s nímž
<br> hosgodaří územní celek - přezkoumán: Ano
<br> 10.Ustanovení $ 2 odst.2 písm.c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek,s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu
<br> - přezkoumán: Ano 11.Ustanovení & 2 odst.2 písm.d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi - přezkoumán: Ano
<br> 12.Ustanovení $ 2 odst.2 písm.e) ručení za závazky fyzických a právnických osob
<br> - přezkoumán: Ano
<br> 13.Ustanovení S 2 odst.2 písm.i) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob
<br> - přezkoumán: Ano
<br> 14.Ustanovení & 2 odst.2 písm <.>,e) zřizování věcných břemen k majetku územního celku
<br> - přezkoumán: Ano
<br> 15.Ustanovení & 2 odst.2 písm.h) účetnictví vedené územním celkem
<br> - přezkoumán: Ano
<br> 16.Ustanovení $ 2 odst.2 písm.i) ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpi...

Načteno

edesky.cz/d/1974332

Meta

Veřejná zakázka   Rozpočet   Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Karle      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz