« Najít podobné dokumenty

Obec Karle - Rozvaha

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Karle.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozvaha

Rozvaha
<br> územní a samosprávné ceiky,svazky obcí,regionální rady regionu soudržnosti (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> ičo: 70892261 Název: Mikroregion Svitavsko
<br> Sestaveoá k rozvahovému dni 31.12.2017
<br> Sídlo účetní jednotky
<br> uiice,cp.T.G.Masaryka 51'35 obec Svitavy,56802 PSC,pošta Údaje o organizaci Místo podnikání identifikační číslo 70892261 ulice,op.T.G.Masaryka 5135 právní forma Dobrovolný svazek obcí obec Svitavy,56802 zřizovatel Mikroregion Svitavsko PSC,pošta Kontaktní údaje Předmět podnikání leton 461550212 hlavní činnost.ax vedžejší činnost e-mail ales.holik©svítavy.cz CZ—NACE
<br> Osoba odpovědná za účetnictví
<br> Statutárnízástupce _! * “*.„,_.Aleš Hotik
<br> Podpisový záznam statutárního orgánu
<br> Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů
<br> Okamžik sestavení (datum,čas): 30.01.2018,12:54
<br> Sym.Běžné obd obi Účet Brutto | Korekce
<br> CP Název potožky i Minulé
<br> Nette
<br>.47550030._ 27513593.<.>._.: 293344100
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 2.Software 013 3.Ooenitelna práva 014 4.Povolenký na emise a preferenční limity 015 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 241 397,90 / 241 397,90 x,"- 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 510 238,00 „.<.>.234 103,00 \; 276 135,00 293 144,00 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 8.Poskytnuté zálohy na díouhodobý nehmotný majetek 051 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035 ll,\;E Dlouhodobý hmotný majetek.-:s,: „' 'ÍZ -;--:,<.> ;= “:.'- - í-':_'_j 8 875 323,40; '; :_; 2 075 582,08'1 ; _ 5798 761,32; 3,:; 5679 808,32 1,Pozemky 031 2.Kulturní předměty 032 3.Stavby 021 4 805 389,33 Vf 585 522,00 vf 3 919 857,33 4 159 795,33 4.Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných 022 1 197 107,07 \„ 318 273,08 s 878 893,99 922 536,99 5,Pěstitelské celky trvalých porostů 025 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 872 767,00.L,072 767,00 „,7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 215 976,00 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 381 500,00 9.Poskytnuté zálohy na dEouhodobý hmotný majetek 052 10 Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036
<br> Rozvaha k 31.12.2017,okamžžk sestaveni 30.01.2038,12:54,strana 1
<br>,„ s nt.Běžné období.» CP Nazev polozky “3%“ Brutto | Korekce [ Netto M'nUIé '
<br> lit; Z."Dtouhodobý finanční majetek =.i _- - =._
<br> 1.Majetkové účasti v osobách s romodujšcím vlivem
<br> 2,Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem
<br> 3.Diuhové cenné papíry držené do splatností
<br> 4.Dlouhodobé půjčky
<br> 5.Termínované vklady dlouhodobé
<br> 6.Ostatní dlouhodobý finanční majetek
<br> 7.Pořizovaný dlouhodobý "nanční majetek
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dšouhodobý hnančni majetek 053 W;; = ? “orochodobsp'ohtedávky.<.> ; _: __ ' : : _.<.>.<.> <.>
<br> 1.Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 482
<br> 2.Dlouhodobé pohiedávky z postoupených úvěrů 484
<br> 3.Dlouhodobé poskytnuté zátohy 465
<br> 4.Dlouhodobé pohiedávky z ručení 406
<br> 5.Ostatní dlouhodobé pohledavky 469
<br> 6,Dlouhodobé poskytnuté zatohy na transfery 471
<br> Zásoby---.-- '
<br> 1,Pořlzenl materiálu 131 2.Materiál na skladě 112 3.Materiál na cestě 119 4.Nedokončená výroba 121 5.Pototovary vlastní výroby 122 6.Výrobky 123 7.Pořízonl zboží 131 8 Zboží na skladě 132 9 Zboží na cestě t38 30.Ostatní zásoby 139 it.: Krátkodobé pohledávky: :-.- ; -:.3:2?- :- ':==:= ; „i ' 270 000'.00_'-=-.--25.-1=2;.270 nuo,no_:- -_*:- 1.Odbératele 311 2.Smenky k inkasu 312 3,Pohledávky za eskonlované cenné papíry 313 4.Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 5.Jiné pohledavky z hlavní činnosti 315 6,Poskytnuté návratné t'Inančni výpomoci krátkodobé 316 ?.Krátkodobé potatedávky z postoupených úvěrů 317 8.Pohledávky ?.přerozdětovaných daní 319 9.Pohledávky za zaměstnanci 335 10.Sociální zabezpečení 830 11.Zdravotní pojištění 337 12.Důchodové spoření 338 13,Daň z příjmů 341 14.Ostatní daně,poplatky a jiná obdobná peněžitá plneni 342 15.Daň z přidané hodnoty 343 16.Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce 344 17.Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi 346 18.Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 348 23.Krátkodobé pohledávky z ručení 381 24.Pevné terminové operace a opce 303 25,Pohledávky z neukončených Hnančních operací 369 26.Pohiedavky z finančního zajištění 365 27.Pohledávky z vydaných dluhopisů 367 28.Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373 29.Krátkodobé zprostředkování transferů 375 30.Náklady příštích období 381 270 000,00 z 270 000,00 31.Příjmy příštích období 385 32.Dohadné účty aktivní 388 33.Ostatní krátkodobé pohledavky 377
<br> Rozvaha k 31.12.2017,okamžik sestaveni 30.01.2018,12:54,strana 2
<br>.<.> s nt.Běžné obdobi <.>,;? Nazev polozky (šet Brutto | Korekce | Nette Minule ll'li': E; Krátkodobý fínančnl'majetelc'g._-_.:;.:_:.-:-.- ;.; ;_.-;.<.> 'j-_j 355 ass,za---_ 335 osg_za.-:-;.;__g j; “." 53; 432 195,55 1.Majetkové cenné papíry k obchodování 251 2.Dluhové cenné papíry !( obchodování 253 3.Jiné cenné papíry 256 4.Termínované vklady krátkodobé 244 6...


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Karle      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz