« Najít podobné dokumenty

Obec Vepřová - Zpráva o výsledků přezkoumání hospodaření Svazku obecních lesů Přibyslav za rok 2017

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vepřová.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obsah vyvěšení

Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava / Stejnopis č.:
<br> Č.j.: KUJI 16141/2018 KO
<br> * Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obecních lesů Přibyslav
<br> se sídlem Ronovská 388,582 22 Přibyslav,lČO: 71247840 za rok 2017
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2017 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 2.října 2017 podle 5 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne XX.října 2017 jako dílčí přezkoumání a dne 7.března 2018 jako konečné přezkoumání na základě žádosti dobrovolného svazku obcí (dále jen „DSO“) vsouladu sš4zákona o přezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 5 12 odst.1 písm.9) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 7.března 2018 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Svazek obecních lesů XXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXX XX Přibyslav
<br> Přezkoumání vykonaly:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Bc.lVlonika Havelková pověření číslo 20175056563_9 - kontrolor: lng.Veronika Parkanová
<br> pověření číslo 20175056563_10
<br> Podklady za DSO předložila: lVlarie Votavová — účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v g 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> tel.: 564 602 707,fax: 564 602 434,e-mail: posta©kr—vysocina.cz,|nternet: www.kr-vysocina.cz ičo: 70890749,ID datové schránky: ksabBeu
<br> A.Výsledek přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření DSO Svazek obecních lesů Přibyslav nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> B.Písemnosti využité při přezkoumání
<br> Při dílčím přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obecních lesů Přibyslav byly využity následující písemnosti:
<br> Rozpočtový výhled na období let 2017 - 2020
<br> — schválen valnou hromadou svazku dne 6.12.2016 <.>
<br> Návrh rozpočtu na rok 2017 zveřejněn na úředních deskách a internetových stránkách členských obcí Svazku obecních lesů ve dnech od 18.11.2016 do 7.12.2016
<br> Rozpočet pro rok 2017 schválen Valnou hromadou svazku obcí Svazku obecních lesů Přibyslav na jednání dne 6.12.2016
<br> Schválený rozpočet zveřejněn na úředních deskách a internetových stránkách členských obcí Svazku obecních lesů Přibyslav — dosud
<br> Návrh závěrečného účtu za rok 2016 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obecních lesů Přibyslav zveřejněn na úředních deskách a na internetových stránkách sdružených členských obcí ve dnech 11.4.2017 do 2.5.2017
<br> Závěrečný účet Svazku obecních lesů XXXXXXXXX XXX schválen Valnou hromadou svazku na jednání dne X.X.2017 s výrokem bez výhrad a zveřejněn na úředních deskách a internetových stránkách členských obcí dne 31.5.2017 - dosud
<br> Účetní závěrka Svazku obecních lesů Přibyslav za rok 2016 schválena Valnou hromadou svazku na jednání dne 2.5.2017
<br> Kniha odeslaných faktur - předložena podle stavu ke dni 30.9.2017 (žádná vydaná faktura) Kniha došlých faktur - předložena podle stavu ke dni 30.9.2017 (faktura č.1)
<br> Faktura č.170184 ze dne 3.4.2017 na částku 375,- Kč za technickou pomoc při účetní závěrce
<br> — faktura uhrazena dne 19.4.2017
<br> Účtový rozvrh - pro rok 2017
<br> Výkaz zisku a ztráty - sestaven a předložen ke dni 30.9.2017
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven a předložen ke dni 30.9.2017
<br> Rozvaha - sestavena a předložena ke dni 31.12.2016 a ke dni 30.9.2017
<br> Příloha rozvahy - sestavena a předložena ke dni 30.9.2017
<br> Bankovní výpisy - předloženy podle stavu ke dni 30.9.2017 (ČNB)
<br> Výpověď smlouvy o bankovním účtu s Českou spořitelnou a.s.ze dne 4.7.2017
<br> Zápisy z jednání valné hromady Svazku obecních lesů ze dne 6.12.2016 a ze dne 2.5.2017
<br> Při konečném přezkoumání hospodaření byly využity následující písemnosti:
<br> Výkaz zisku a ztráty - sestaven a předložen ke dni 31.12.2017
<br> Rozvaha - sestavena a předložena ke dni 31.12.2017
<br> Příloha rozvahy - sestavena a předložena ke dni 31.12.2017
<br> Bankovní výpis - předložen podle stavu ke dni 31.12.2017 (ČNB)
<br> lnventurní soupisy majetku a závazků - předloženy podle stavu ke dni 31.12.2017 - Plán inventur na rok 2017 ze dne 22.12.2017
<br> - Prezenční listina účastníků školení k zajištění inventarizace a způsobu jejího provádění ze dne 15.1.2018
<br> — Inventarizační zpráva za rok 2017 ze dne 15.1.2018
<br> Zápis zjednání valné hromady ze dne 14.12.2017
<br> Zápis kontrolní komise svazku obcí konané dne 8.12.2017
<br> C.Plnění opatření přijatých k nápravě chyb a nedostatků Při přezkoumání hospodaření DSO za předchozí roky...

Načteno

edesky.cz/d/1974321


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vepřová      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz