« Najít podobné dokumenty

Obec Rakovice - Návrh závěrečného účtu DSO SP za rok 2017

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rakovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY oaci.REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI Dobrovolný svazek obci severního Pisecka; IČO 69103518; Čimelice 60,398 D4 Čimelice Právní forma: Svazek obci Předmět činnosti: sestavený k 31.1 2.201? (v Kč,s přesností na dvě desetinná mista) Okamžik sestaveni: 17.1.2018 v 09:40 ' 1 2 3
<br> U OBDO
<br> Běžné Minule Hlavni Hospodá Hlavni čin Hospodářská činnost
<br> Název položky
<br> A.N KLADY CELKEM 429 547 l.Náklady : činnosti 424 524 1.Spotřeba materiálu 9 3 2.Spotřeba energie 3.Spolřebajiných neskladovelelnych dodávek 4.Prodané zboží 5,Aktivace dlouhodobého malelku S.Akiivace oběžného meielku ?.Změna stavu vlastní výroby &.Opravy a Udržovánl' 9.Ceslovne 10.Náklady na reprezentaci 11.Aktivace vnitroorganizačníeh 12.Dslalni služby 13.Mzdová náklady 14.Zákonné sociální pollšlěnl 15.Jiné sociální políšlěni 15.Zákonné sociálnl náklady ?.Jine sociální náklady B.Daň silniční 9.Daň z nemovitosti Jiná daně a poplatky Smluvní pokuty a úroky 2 Jiné pokuly a penále Dary afiná bezuplatna' předáni Prodaný materiál XXXXX a škody.Tvorba fondů Odpisy dlouhodobého majetku.Prodaný dlouhodoby nehmolný maielok Prodaný dlouhodobý hmolny majetek.Prodaná pozemky Tvorba a zúčtování rezerv Tvorba a opravných položek Náklady : pohledávek Náklady z drobného maielku Ostalni náklady : činnosll FInnnčnl náklady Prodaná cenné papíry a podlly Uroky Kurzové ztráty Náklady : přecenění hodnotou Oslalní Hnančni náklady
<br> na transfery
<br> vybranych vlád.instiluol na transfery
<br> : přlimů : příjmů
<br> odvody daně : piljrnů
<br> Odesláno dne:.f'J'-,;.ir? ?.!
<br> Razooenovooarrsveze Po“
<br>.|'\ ÚSC-!
<br> sousedil—lo PÍSECKQ se sídlem: ' I.see oe; Čirno
<br> Čimelice 60 líce,ole-.Pisek
<br> is vedoucího účetní jednotky:
<br> 1 2 | 3 | 4 ÚČETNÍ OBDOBÍ Název položky ůčet Běžné MÍHUIÉ | Hlavní činnost Hospodářská Hlavní činnost Hospodářská čMnost annoa B.V Ý N O S Y C E L K E M 539 836.72 658 720.58 [.Výnosy z činnosti 16 428.00 1,Výnosy z prodeie vleslních výrobků 501 2.Výnosy z prodeie služeb 502 15 428,00 3„ Výnosy z pronáirnu 503 4,Výnosy z prodaného zboži 504 5,Výnosy ze správním poplalků 505 G,Výnosy z mlslních poplatků 505 B.Jiné výnosy : vlastnírJ-r výkonů 609 5 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 6:11 10.Jiné: pokuty a penále 6-12 11.Výnosy : vyiazenýd-r pohledávek 543 12.Výnosy z prodeje materiálu 644 13.Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645 14.Výnosy z prodoie dlouhodobého hmol.majetku kromě pozemků 545 15.Výnosy z prodeie pozemků 647 15.Čerpánífondů 648 17.Dstulnl výnosy z činnosti 549 II.Flnnnční výnosy 375,72 785,55 1.Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 651 2.Úroky 552 375.72 785.55 3.Kurzová zisky 663 4.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 564 5.Výnosy z dlouhodobého finančního maJelku 565 5.Ostatní finanční výnosy 6159 IV.Výnosy 2 translerů 523 033.00 557 935.00 : 2.Výnosy vybraných mislnlch vládních institucí z transferu 672 523 033.00 657 935,00 V.Výnosy ze sdílených daní a poplatků 1.Výnosy zo sdílené daně z příjmů fyzických osob 681 2.Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnickýd-i osob 682 3.VýnosyzesdHenedenézoddanáhodnow 684 4.Výnosy ze sdílených spolřebních daní 555 5.Výnosy ze sdílených maietkových daní 685 5.Výnosy z ostatních sdllenýoh daní a poplatků 655 c.VÝSLEDEK HDSFODAŘENI 1.Výsledek hospodaření před zdaněním 110 831.05 111 030,15 2.Výsledek hospodařnnl běžného účetního období 110 83135 11ý1 030.35
<br> PROTOKOL o ZPRACOVÁNÍ ze dne: 171.2015 v 09:40 KEO-W 1.11.132 r UcU061 výkaz : VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
<br> za období : 12/2017
<br> ke dni : 31.12.2017
<br> Sestava uložena: C:\AIis\DSO\KEOWdate\02\Sestavy\201?\V061-201 71 2K01.pdf Do výkazu byly zahrnuty organizace: IČO : 69103518
<br> Název : Dobrovolný svazek obcí severního Písecka stak,: Čimelice 50,393 04 Čimelice
<br> Do výkazu bylo vybráno: Org : 0000 - 9999 Net : 00 - 99
<br> Zdr '- D ' 9 UZ : 00000 - 99999

FIN 2-12

Ministerstvo financí
<br> Fin 2-12Nl
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU _ _,ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKIJ,DOBROVOLNÝCH SVAZKÚ 0130! A REGIONALNICH RAD
<br> sestavený k 31.12.2017 v Kč,s přesností na dvě desetinná místa
<br> Rok
<br> Měsíc
<br> lČO
<br> 2017
<br> 12
<br> 69103510
<br> Název a sídlo účetní jednotky
<br> |.Rozměrové PŘÍJMY
<br> : Dobrovolný svazek obcí severního Písecka Čimelice 50,398 04 Čimelice
<br> Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka Text rozpočet % po změnách % počátku roku a b 1 2 3 0000 4121 Neinvestiční pňjaté transfery od obcí 434 000,00 126,39 548 533,00l 100,00 548 533,00 0000 4122 Neinvestiční pňjate transfery 00 krajů 0,00 0,00 21 000,00 100,00 21 000,00 0000 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 0,00 0,00 153 000,00l 100,00 153 000,00 0000 " 434 000,00 166,48 722 533,00J 100,00 722 533,00 000 " 434 000,00 166,40 722 533,00Í 100,00 722 533.00 15310 2141 Příjmy z úroků (Část) 1 000,00Í 37,57 1 000.00! 37.57 375,72 5310 * Obecné příjmy a výdaje : finančních operací 1 nacpal 37,57 1 000,00: 37,57 375,72 Bítm " Otírecne příjmy a výdejelzjnančních operací _ 1 000,00I 37,57 1 000.00?L 37,57 375,1? 6409 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 0,00 15 428,00l 100.00 16 428,00' 6409 ' Ostatní člnností jinde nezařazené 0,00 0,00 16 428,00 100,00 16 428.00' 640 " Ostatní činnosti 0,00 0,00 16 428,00 100,00 16 428,00' IPŘÍJMY celkem: - " " 435 uou,uo| 169,95| 739 gs1.o| 99,92| | 739 335.72l
<br> strana 1.1 <.>
<br> ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
<br> Schválený Rozpočet Výsledek od
<br> Paragraf Položka Text rozpočet % po zmenach % pocatku roku
<br> a b 1 2 3
<br> 3399 5194 Věcné dary 500,00 0,00 0,00! 0,00 0,00 3399 ' Ostatni záležitost kultury,církví a sděí.prostředků 500,00 0,00 0,00i 0,00 0,00 339 " Ostatní činnosti v záležit.kultury,církví a sdél.prostř.500,00 0,00 0,00i 0,00 0,00 3429 5169 Nakup ostatních služeb 14 150,00 35,34 5 000,00; 100.00 5 000.00 3429 ' Ostatní zájmová činnost a rekreace 14 150,00 35,34 5 000,00l 100,00 5 000,00 342 " Zájmová činnost a rekreace 14 150,00 35,34 5 000,00j 100.00 5 000.00 6310 5163 Služby peněžních ústavů 3 000,00 131,92 4 100,00 96.53 3 957,67 6310 ' Obecné příjmy a výdaje : finančních operací 3 000,00 131,92 4 100,00 96,53 3 957.67 631 “ Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 3 000,00 131.92 4 100,00 96,53 3 957,67 6320 5163 Služby peněžních ústavů 0.00 0.00 5 659,00 100,00 5 659.00 6320 ' Pojištění funkčně nespecifikované 0,00 0,00 5 659,00] 100,00 5 659,00 632 " Pojištění funkčně nespecifikované 0,00 0,00 5 559,00; 100,00 5 559,00 6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozoočtu 150,00 47,60 150,00: 47,60 71,40 6399 ' Ostatní finanční operace 150,00 47,60 150,00 47,60 71,40 639 " Ostatni Hnanční operace 150,00 47,60 150.003 47,60 71,40 6409 5021 Ostatní osobní výdaje 175 000,00 119,23 206 650,00: 100,00 200 650.00 6409 5031 Povinpojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 35 000,00 100,00 35 000,00| 100,00 35 000.00 64051 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 1:3 000,00 99,99 13 000,00; 99,69 12 950,00 6409 5036 Povinné pojistné na úrazové pojištění 500,00 121,60 700,00; 06.66 606,00 5409 51 30 Knihy,učební pomůcky a tisk 500.00 0,00 0,003 0.00 0.00 5409 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 0,00 24 079,00 100,00 24 079.00 6409 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 000,00 199,90 10 600,00 92,58 9 999,00 0409 5161 Poštovní služby 2 000.00 97.90 2 000.00i 97,90 1 950,00 6409 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 15 000,00 92,50 13 900,00 99,32 1:3 97560 6409 5164 Nájemné 5 800,00 142,41 6 260,00: 100,00 8 260,00 5409 5167 Služby Školení a vzdělávání 10 000,00 2,00 249.00 60.32 200,00 6409 5168 Zprac.XXX a služby souvis.siníomX.a komunik.technologiemi 0,00 0,00 15 134,00 99,95 15 126,20 6409 5169 Nákup ostatních služeb 149 400,00 28,41 44 061,00.96,34 42 446,00 6409 5172 Programové vybavení 0,00 0,00 3 510,00“ 99,94 3 507,80 5409 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0,00 0,00 200,00: 97,59 203,00 6409 5175 Pohoštění 5 000,00 21,20 1 060,00 100,00 1 060,00 6409 5109 Ostatní poskytované zálohy a jistiny 0,00 0,00 1 500,00 100,00 1 500,00 6409 5229 Ostneinveslíční transfery neziskovým a podob.organizací 0,00 0,00 5 000,00“ 100,00 5 000,00 5409 6122 Stroje.přístroje a zařízení 0,00 0,00 460 345,00: 99,99 460 314.30 6409 ' Ostatní činnosti jinde nezařazené 411 200,00 202,74 846 536,00j 99,68 045 820.90 640 " Ostatní Činnosti 417 200,00 202,74 646 536,00; 99,68' 845 626.90 VÝDAJE celkem:.<.> nan-.<.>.<.> -.nnn-n-uuu|u"n.<.> “n.<.>.-"nunnnnu 435 DGUIDUI 197,52' 353 44100: 99,56| 350 516,97
<br> strana 2.1
<br> |||.FINANCOVÁNÍ - TŘÍDA &
<br> Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od
<br> položky rozpočet % po změnách % počátku roku Název (řádku) text r 1 2 3 Krátkodobé financování : tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 6111 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů i—i 8112 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+! 8113 0,00 0,00 0.00 0....

INVENTARIZACE - ZPRÁVA

PERIODICKÁ INVENTARIZACE veškerého majetku a závazků,jiných aktiv a jiných pasiv včetně skutečností účtovaných na podrozvahových účtech
<br> k řádné účetní uzávěrce účetní jednotky: Dobrovolného svazku obcí severního Písecka k 31.12.2017 <.>
<br> Zápis inventarizační komise <.>
<br> Inventarizace veškerého majetku a závazků,jiných aktiv a jiných pasiv,včetně skutečností účtovaných na podrozvahových účtech,proběhla jako řádná / periodická! k31.12.2017 v souladu s š 6,0dst.3,55 8,29,30 zákona č.563/1991 Sb <.>,o účetnictví,ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č.410/2009 Sb <.>,kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb <.>,o účetnictví,ve znění pozdějších předpisů,pro některé vybrané účetní jednotky a s českými účetními standardy pro účetní jednotky,které účtují podle vyhlášky č.410/2009 Sb <.>,v platném znění,a vyhl.MF č.270/2010 Sb <.>,o inventarizaci majetku a závazků,pro účetní období 2016.Dále inventarizace proběhla v souladu s vnitroorganizační směrnicí DSO
<br> SP
<br> Na základě usnesení č.23/2017 z 3.jednání valné hromady DSO severního Písecka dne 7.12.2017 vydal předseda DSO SP příkaz k provedení inventarizace a jmenoval inventarizační komisi ve složení
<br> Předseda: XXXXXXX XXXXXXXXXX,starostka města Mirotice Členové komise: Mgr.XXXXX XXXXXXX,starosta obce Myslín <.>
<br> XXX XXXX,starosta obce Orlík nad Vltavou./ osoby odpovědné za zjištění skutečného stavu/
<br> Zjištění skutečností zinventarizace majetku a závazků,jiných aktiv a jiných pasiv,včetně skutečnosti účtovaných v knize podrozvahových účtů Dobrovolného svazku obcí severního Písecka k 31.12.2017:
<br> Za inventarizovaný majetek hmotně odpovídá předseda DSO severního Písecka p.XXXXXX XXXXX,za pokladnu hmotně odpovídá pracovník DSO SP p.L.Nedošínská.Vyjádření hmotně odpovědných osob kvýsledku inventarizace je uvedeno u každého inventurního soupisu majetku zvlášť <.>
<br> Forma inventury: fyzická a dokladová
<br> Okamžik zahájení inventury: 3.1.2018 v 8,00 hod <.>
<br> Okamžik skončení inventury: 15.1.2018 ve 14,00hod <.>
<br> Skutečné stavy majetku a závazků účetní jednotky inventurou byly zjištěny takto:
<br> 1/ fyzickou inventurou u'hmotného majetku v kanceláři DSO SP,skladu MěÚ Mirovice a na finančním odboru MěU Mirovice <.>
<br> 2/ dokladovou inventurou - porovnáním účetního stavu s účetními doklady u běžného účtu & pokladny <.>
<br> Jednoznačné určení majetku a závazků,jiných aktiv a jiných pasiv: Pro jednoznačné určení majetku a závazků,jiných aktiv a jiných pasiv byly vytvořeny inventurní soupisy a sumáře,které obsahují skutečnosti a zjištění <.>
<br> Ocenění majetku a závazků: Ocenění majetku a závazků bylo provedeno k okamžiku ukončení inventury i pro účely podle 5 26,odst.3,zákona č.563/1991 Sb <.>,o účetnictví,v platném znění <.>
<br> Název syntetických účtů:
<br> Účet 018 DDNM 94.601,- Kč MD Účet 022 Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných
<br> movitých věcí 1.040.993,30 Kč MD Účet 028 Drobný dlouhodobý majetek 214.846,00 Kč MD Účet 231 Základní běžný účet územních samosprávných celků 71.289,72 Kč MD Účet 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 174.000; Kč MD Účet 401 Jmění účetní jednotky 107.242,72Kč MD Účet 403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 199.500,- Kč MD Účet 406 Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody — 246.005,60Kč MD Účet 469 Ostatní dlouhodobé pohledávky 1.5 00,— Kč MD Účet 901 Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 5.685,80Kč MD Oprávky
<br> Účet 082 Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí -30.303,— Kč MD Účet 088 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku— 214.846; Kč MD Účet 078 Oprávky k DDNM — 94 601,- Kč MD Účet 388 Dohadný účet aktivní 174.000,— Kč MD
<br> Celkový stav majetku a závazků,jiných aktiv a jiných pasiv vedený na rozvahových účtech:
<br> Aktiva celkem BRUTO 1.597.230,00 Kč KOREKCE 339.750,00 Kč -— oprávky k DHM,DDNM NETTO 1.257.480,02 Kč —— hodnota majetku po oprávkách
<br> Pasiva celkem 1.257.480,02 Kč.Strana aktiv se rovná straně pasiv rozvahy sestavené k 31.12.2017
<br> Inventarizační rozdíly: Nebyly shledány inventarizační rozdíly označené XXXX XXXXX nebo přebytky,a proto v závěru roku XXXX nebylo účtováno o mankách a přebytcích <.>
<br> Závěr: Při inventarizaci nebyly zjištěny inventarizační rozdíly či další závady.Fyzickou inventurou bylo provedeno zjištění skutečného stavu majetku hmotné povahy jeho přepočítáním,dokladovou inventurou byl skutečný stav zjištěn zkontrolováním existence a úplnosti dokladů,porovnáním účetního stavu účtů s prvotními doklady,dokládajícími tyto
<br> skutečnosti <.>
<br> Výsledek inventarizace:
<br> Doporučení : inventarizační komise žádá,aby výsledek inventarizace majetku a závazků Dobrovolného svazku obcí severního Písecka byl projednán na nejbližším zasedání valné hromady DSO
<br> severního Písecka <.>
<br> Přílohy :
<br> Součástí tohoto zápisu je předvaha za období prosinec 2017,rozvaha k 31.12.2017,příkaz k inventarizaci a podpisové vzory osob odpovědných za proved...

HLAVNÍ KNIHA

:;
<br> Dobrovomý svazek obci severního Písecka
<br> KEO-W1.11.1321'Ucu01
<br> Hlavní kniha (předvaha) analytická
<br> 12/2017
<br> zpracováno: 17.1.2018
<br> strana: 1 /3 '
<br> __ _ ___Pa—čámčnfšáí ___—"__Račrtf-šbgr-rtlv „ WE "W:-100300031“ _ __ " “230000100“ ; sv 40 ] 11011140 12011 010004 prní 1101000; 001: Má 000; 1001: 010 0000 94 001,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94 001,00 _
<br> 010 94 001,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94 001.00,- '
<br> 032.0000- ' ' 500 019,00mm ' 0,00 7000 “Vm-"530 019,00 _ "0,00 „ „ i'm-0,00“ ___.<.> “ _.<.> 0,00
<br> 022 0100 0,00 0,00 1040 993,30 0,00 0,00 0,00 1040 993,30
<br> 022 500 019,00 0,00 1040 993,30 500 019.00 0,00 0,00 1 040 993.30,! '
<br> 020 _0010 “19010100" _“ _ ___ _ 0,00 ___„-_ 2409900 ___._.- "0,00_ ) * "0,00-"__ 0,00) d 1314 040,00 _
<br> 020 190 101,00 0,00 24 019,00 0,00 0,00 0,00 214 040,00,z/
<br> 042- “0000 72 _ 0,00.<.> 0,00 * ylr-000110439.<.> 40001430-"m 0,00 "0,00- „ ' 0,00-„'
<br> 042 0.00 0,00 400 314,30 400 314,30 0,00 0,00 0,00
<br> 010 00007" 77.94 001,00 *.0,00.<.>.000 * 0,00 " 0,00 _ _ 0,00 ' A -94001,00 _
<br> 010.94 001,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 - 94 001.00./
<br> 005_0100 Ak.-0,00m'000 000 ' _.“0930300 _ _ 4000 "002300 74030300“ <.>
<br> 002 0,00 0,00 0,00 30 303.00 0.00 0 523,00 - 30 303.00/
<br> 000 0000 7-19010Š,00—-M „76077000 ' " " 0,00.ž4019,00m 0,00._ __ 0,00m 2214 04000
<br> 000.190 101,00 0,00 0,00 24 019,00 0,00 0,00 _ 214 040 00._/
<br> 0 V v T “ 50001900 * V? ' “.<.>.<.>.0.00" 152530000 "ml-00531500 ----------- 0.00"- _ 0533.00 101009030--._.* 0,00 231 0100- 19193'2,00nw-_ 0,00.0,00 _ 000 “k "* 0,00“ " -,V.000 _ 191931100 __ 231 0130 531,01 0,00 0,00 120,00 0,00 10,00 411,01
<br> 231 0200 0,00 0,00 139 330,12 0,00 0,33 0,00 139 330,12
<br> 231 0300 0,00 0,00 500,00 000 090,91 0,00 01 513,00 - 000 390,91
<br> 231 192 409,91 0,00 139 030,12 001 010,91 0,33 01 523.00 11 209,12
<br> “201 0100 V _ 0,00-—."“"“—"0:0—0úmuM13300,00.- " 13500310“ “0,00" " ' * 1900.00.0,00
<br> 201 0,00 0,00 13 500 00 13 500.00 0.00 1 900,00 0,00
<br> 002 0109 _ “0,00 _ - _ 0,00 "' ——1350000 13500 “09%“ 0,00—"nwm" " “0,00 “W 0,00“ » 202 0.00 0.00 13 500,00 13 500,00 0,00 0,00 0,00
<br> z V 193-009 91 ' ' 00007h ' 10050,12 „ 000010“— 91 “0,33 _ 03 511.00 1120912- 0,00 "3117 0300 " M.0,00 " “"I “000 30420110 ___- “1005000 ' __ 0,00“ 0,00 H 000W- ' 311 0,00 0,00 10 420,00 10 420,00 0,00 0,00 0.00
<br> 321 0030 ___—0,007- 0,00 " "'"50-00—5000 " 500 053,00 ? _.<.>.14004,10ř"„m 14004097" _ 9.00 321 0.00 0.00 500 053,00 500 053.00 14 004,10 14 004,10 0,00 001 " 00.00“.<.> __ 000W ' k “ňů __ '200 050,00 ___-200 000,00 WM 00505,00 ' ' M20 200,00 _ 000 331 0,00 0,00 200 050,00 200 050,00 30 505,00 23 250,00 0.00 “330 0100 ň _ _ 0,004 ' " _ 0,00 ' ““"“—930000".930000-"M _1'50000mm— 100,00 V ““““ ' - ' ' 0,00 330 0110 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00 0 000,00 3 000,00 0,00 330 0,00 0,00 45 300.00 45 300,00 1 500,00 3 100,00 0,00 7331 0100 „0,00 " ".<.> -.- 3,00“ “050,00 * ' *.'-040000 “ _ “"i—000 00 "HH-540,00mm _ * _ 0,00 331 0110 0,00 0,00 12 900,00 12 900,00 2 100,00 1 000,00 0,00 331 0,00 0,00 19 440.00 19 440,00 3 240,00 1 020,00 0,00 „042 02-00" - “770,00me 10,00-""“ 4140310“ "0000.001w'7ww090,00hwmm_“340,00 V _ - % 0,00 342 0,00 0,00 4 140,00 4 140,00 000 00 345,00 0,00 345 0000 0,00 0,00 000000 500000 k 0,00.0,00-“ * 0,00 345 0.00 0.00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 340 0000 - - * 0,00WWWW 000 01103300 90153 00 _._____ _“ „0,00—wmv“ 70,00 A 70,00- '
<br> 340 0,00 0,00 111 533,00 111 533,00 0,00 0.00 0.00
<br> 314 0110 _ _ * 000W "0,00“ * _ M 000 „ * “01400000.<.> „20.'.0.6„___„ * "0,00 _ V“ “ " 114 000,00 314 0100 0,00 22300000 223 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 314 0,00 223 000.00 223 000,00 114 000,00 0,00 0,00 114 000.00 y" “300 0000 “23300000 ' *? 0,09 * 114 000100“ "223—000,00.114 000,00 000 114 000,00- <.>
<br> Dobrovolný svazek obci severniho Pisecka KEO—W 1.11.1321 UCL
<br> zpracováno: 17.1.2018 strana: 2 13
<br> Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2017
<br> M*—.<.> Počáteční smv ; Roční obraty ;.<.> Mám-f? aárntýrw | ""Zůsmtek : SU,* A U | Má drift : Dní 1 Má ddrf' ; Da! * Mrř dáti ;,Dm' 1 Má dát! :* 380 223 000,00 0.00 1751 000,00 223 000,00 174 000,00 0,00 174 000,00 3 - „ „ * 333—000 00 223 000,M00- _ z 030 [104-- 60 2 036 404,50 _.236 130,1.U_-_._.<.>.<.>.„.0303900 _ 174 000,00 m UG “401 0901 _SL.m" _ -- _.<.>.0,00—ř V“ z 80 360,gl)— -- _ -- _ -- U0,00 “; hw: 1“ 0,00— * 000“ _ + * V v 36 36 4101 0933 0,00 20 876,12 0,00 0,00 0,00 0,00 20 87 401 0,00 107 242,72 0,00 0,00 0,00 0.00 107 24 1103 0000 0,00! _ 0,00 \ 10 500,00“ 210 000,00._I- “ M2985,00 “."._ 0,007 199 50 403 0,00 0,00 10 500,00 210 000,00 2.985,00 0,00 199 50 006 0000.<.> d "0,00 JEM 005,60 0,00".<.> 0,00.<.> “ “0,00 *.0,00 - 246 00 406 0,00 - 246 005,60 0,00 0,00 0,00 0,00 - 146 00 Ai 0656" 71,65— 9" || | 050,33“ “'" 1:1 63635 “ ' "6m ' ' ' 0,00 ' “' 0,00 ' _ A 431 0,00 111 030,35 111 030,35 0,00 0,00 0,00 "432 70300 -“.L0,0-0N 05113014? 50 ___—“0.0.01“ 11103035 *.“___—0.00 h.H.0,00“ ...

PŘÍLOHA K 31.12.2017

P Ř Í L 0 H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY oscí,REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI Dobrovolný svazek obcí severního Písecka; lČO 69103518; Čimelice 60,398 04 Čimelice Svazek obcí Předmět činnosti: sestavena k 31.12.2017 (v Kč,s přesnostl na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 17.1.201 B v 09:41
<br> A.1.Informace podle 5 ? odst.3 zákona
<br> Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti <.>
<br> A.2.Informace podle 5 ? odst.4 zákona
<br> DSO severního Písecka změnil uspořádání a označování položek účetní uzávěrky zejména z důvodů novely vyhlášky č.41012009 Sb.<.> ve znění pozdějších předpisů,novely ČUS a v souladu s aktualizací MP/ZBIOEKO <.>
<br> Od 1.1:2015 novela vyhlášky 410/2009 Sb změny u rozvahových účtů : rozšíření náplně účtu 342,zrušení účtů 371 „372458 a 468 a zavedení nových účtů 375 a 475 -zprostředkovánl transferů krátkodobých a dlouhodobých.U podrozvahových účtů: zavedení nových účtů 913.914,916,915,952,953.954,955 a 956,změna náplně účtů 911 a 912,909,905 a 906.V příloze zrušeno vykazování částí N.Od 1.1.2015 novela vyhlášky 323/2002 Sb.: zavedeni paragrafu 6330 ke konsolidačnlm položkám třídy 413x,změna náplně položky 5169 (nelze zde účtovat s nabytím VB).Zrušení zůstatkové ceny.zavedena zbytková hodnota <.>
<br> A.3.Informace podle 5 7 odst.5 zákona
<br> Způsob zaokrouhlování:
<br> Nákladové a výnosové účtyjsou matematicky zaokrouhleny na tisíce Kč.Z těchto zaokrouhlených položek se sestaví výkaz Získu a ztráty.Výsledek,tj.součeet výsledku hospodaření hlavní ] hospodářské činnosti se přenese do rozvahy.kde jsou také ostatní jednotlivé položky nejprve zaokrouhleny a poté sečteny do součtových řádků <.>
<br> Při zpracování výkazu Příloha se zaokrouhlené hodnoty některých položek porovnávají na předem zpracovaný výkaz Rozvaha,O případné rozdíly vzniklé zaokrouhlováním se upraví dané položky výkazu Příloha.Teprve potom se výkaz sestaví a vytvoří součtové řádky <.>
<br> U výkazu Rozvaha je případný rozdíl mezi aktivy a pasívy umístěn k účtům 377 nebo 378 <.>
<br> DSO o zásobách neúčtuje a fondy nemá <.>
<br> Učetní metody,které účetní jednotka použivá,vycházejí ze zákona č.583/1991 Sb.0 účetnictví,vyhlášky č.410/2009 Sb.<.>
<br> čus č.701 až 710,MP/ZBIOEKO <.>
<br> A.4.Informace podle 5 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> 11.Krátkodobě podm.závazky z poskytnutých garanci ostatnich
<br> POLOŽKA ÚČETNÍOBDOBI Čislo Název SU BĚŽNÉ MINULÉ P.I.Majetek a závazky ůčetnijednotky 5 555,30 2175,00 1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 5 595,80 2 173,90 2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 3.Vyřazené pohledávky 905 4.Vyřazené závazky 906 5.Ostatní majetek 909 P.I|.Krátk.podm.pohl.z transferů a krátk.podm.závazky z transferů 0,00 0,00 1.Krátk.podm.pohledávky z předlínancováni translerů 911 2.Krátk.podm.závazky z předňnancováni transfenii 912 3.Krátkpodmpohtedávky ze zahraničních transfenJ 913 4.Krátk.podm.závazky ze zahraničních transferů 914 5.Ostatní krátk.podm.pohledávky z iranEfEr'ů 915 6.Ostatní krátk.podm.závazky z translerů 916 P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu uživáni majetku jinou osobou 0,00 0,00 1.Krátk.podm.pohl.z důvodu úpl.uživánl majetku jinou osobou 921 2.Dlouh.podm.pohled.z důvodu ůpl.uživáni majetkujinbsobou 922 3.Kr.podm.pohl.z důvodu užív.maj.j.csobou na zákl.sml.o výp.923 4.Dl.podm.pohi.z důvodu uživ.maj.j.osobou na zákl.sml.o výp.924 5.Krátk.podm.pohl.z důvodu užívání majetku j.osobou zj.dův.925 6.Dlouh.podm.pohl.z důvodu užívání majetkujosobou zj.dúv.925 P.IV.Další podmíněné pohledávky 0,00 0,00 1.Krátk.podmin.pohledávky ze smluv o prodeji dlouhmajetku 931 2.Dlouh.podmin.pohledávky ze smluv o prodeji dlouh.majetku 932 :t.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 933 4.Dlouhodobá podmlněné pohledávky zjíných smluv 934 5.Krátk.podm.pohledávky ze sdílených dani 939 &.Dlouh.podmín.pohledávky ze sdílených dani 941 ?.Krátkodobé podmín.pohledávky ze vztahu kjřným zdrojům 942 B.Dlouhodobé podmin.pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 943 9.Krátkodobé podminúhrady pohledávek z pňjatých zajištění 944 to.Dlouhodobé podmin.úhrady pohledávek : pňjatýcn zajištěni 945 11.Kr.podmín.pohledávky ze soud.5porů,správ.řizeni a j.řiz 947 12.Dl.podmín.pohleda'vky ze soud.sporů.správ.řízení aj.řiz.948 ev.Dlouh.podm.pohl.z transferú a dlouh.podm.závazky z transferů 0,00 0,00 1.Dlouh.podm.pohledávky z předfinancováni transferů 951 2.Dlouh.pcdm.závazky z přednnancování transferů 952 3.Dlouh.podm.pohledávky ze zahraničních transterů 953 4.Dlouh.podm.závazky ze zahraníčnich transierů 954 5.Ostatní diouh.podm.pohledávky z transfen'J 955 E.Ostatni dlouh.podm.závazky z transferů 956 P.VI.Podmíněná závazky z důvodu užívání cizího majetku 0,00 0,00 1.Krátkodobá podmíněné závazky z operativního leasingu 961 2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 962 3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 963 4.Dlouhodobé podmíněné závazky z tínančniho leasingu 954 5.Kr.podm.záv.z důvodu užívání clz.maj.na zákl.srnl.o výpůj.995 5.Dl.podm.záv.z ...

ROZVAHA K 31.12.2017

R 0 Z V A H A územní SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY oeci,REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI Dobrovolný svazek obci severního Písecka; IČO 69103518; Čimelice 60,396 04 Čimelice Právní forma: Svazek obcl Předmět činnosti: sestavená k 31.12.2017 (v Kč,5 přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestaveni: 17.1.2018 v 09:41
<br> 1 | 2 | 3 | 4 ÚČETNÍ oeooel Názov Položky SU _ * ___„w A ___„MW B_ĚŽN É__________ _ _ _______ __ MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO A K T | V A C E L K E M 1 597 230,02 339 750.00 1 257 480,02 996 148.97 A.Stálá aktiva 1 351 940.30 339 750.00 1 012 150.30 580 679,00 l.Dlouhodobý nehmotný majetek 94 601,00 94 601,00 0,00 0,00 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 2.Software 013 3.Dcenítelná práva 014 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 94 601,00 94 601.00 0.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 ?.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 B.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 9.Dlouhodobý nehmotný majetek UfČEl'lý k prodeji 035 il.Dlouhodobý hmotný majetek 1 255 839.30 245 149.00 1 010 690.30 580 679,00 1.Pozemky 031 2.Kulturní předměty 032 3.Stavby 021 4.Samostatné hmotmovité věci a soubory hmotmovitých věci 022 1 040 90330 30 303,00 1 010 690,30 580 679,00 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 020 214 846,00 214 846.00 ?.Ostatni dlouhodobý hmotný majetek 029 &.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 Ill.Dlouhodobý finanční majetek 0,00 0,00 0.00 0.00 1.Majetkové účasti v osobách s rozhodujiolm vlivem 061 2.Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 3.Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 4.Dlouhodobé půjčky 067 5.Termínované vklady dlouhodobé 060 6.Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 ?.Pořizovaný dlouhodobý tinančnl majetek 043 El.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 0513 IV- Dlouhodobě Pohledávky j 1 500,00 0,00 1 500.00 0.00 1.Poskytnuté návratné tinančnl výpomoci dlouhodobé 452 l 2.Dlouhodobé pohledavky z postoupených úvěrů 454 l 3.Dtouhodobé poskytnuté zálohy 405 4,Dlouhodobé pohledávky z ručení 4156 5.Ostatni dlouhodobé pohledávky 469 1 590_50 1 500.03 6.Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471 B.Oběžná ak'tIVa 245 289,72 0,00 245 289.72 415 469.97 |.Zásoby : o,oo o,no 0.00 0.00 1.Pořlzení materiálu 111 2.Materiál na skladě 112 3.Materiál na cestě 119 4.Nedokončené výroba 121 5.Polotovary víastnl výroby 122 6.Výrobky 123 ?.Pořízení zboži 131
<br> 8.Zboží na skladě
<br> 132
<br> 9.Zboží na cestě 138 10.Ostatní zásoby 139 Il.Krátkodobé pohledávky 174 000,00 0,00 174 000,00 223 000.00 1.Odbératelé 311 2.Směnky k inkasu 312 3.PoMedávkyzaeskoMovanécennépaphy 313 4.Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 5.Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 B.Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316 ?.Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů 317 B.Pohledávky z přerozdělovaných danl 319 9.Pohledávky za zaměstnanci 335 10.Sociální zabezpečení 336 11.Zdravotní pojištění 33? 12.Důchodové spoření 338 13.Daň z příjmu 341 14.Ost.daně,poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342 15.Daň z přidané hodnoty 343 16.Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce 344 17.Pohledávky za vybranými ústředními vlád.lnstitucemi 346 16,Pohledávky za vybranými místními vládjnstítuceml 348 23.Krátkodobé pohledávky z ručení 361 24.Pevne termínové operace a opce 363 25.Pohledávky z neukončených finančních operací 369 26.Pohledávky z finančního zajištění 365 27.Pohledávky z vydaných dluhopisů 367 28.Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373 29.Krátkodobé zprostředkování transferů 375 30.Náklady příštích období 361 31.Příjmy příštích obdobi 385 32- Dohadné účty aktivní 388 174 000,00 174 000,00 223 000,00 33.Ostatní krátkodobé pohledávky 377 I"- Krátkodobý finanční maletek 71 259,72 0,00 71 289,72 192 459,97 1.Majetkové cenné papíry k obchodování 251 2.Dluhové cenné papíry k obchodování 253 3,Jiné cenné papíry 256 4.Termínované vklady krátkodobé 244 5.Jiné bežné účty 245 9.Běžný účet 241 11.Základní běžný účet územních samosprávných celků 231 71 259_72 71 239_72 192 459.97 12.Běžné účty fondů územních samosprávných celků 236 15.Ceniny 263 15.Peníze na cestě 262
<br> 17.Pokladna
<br> 251
<br> 1 | 2 ÚČETNÍ OBDOBÍ Nazev polozky SU BĚŽNÉ MINULÉ PASIVA CELKEM 1257480,02 99614837 C.Vlastní kapitál 1 063 460,02 773 140,97 1.Jmění účetníjednotky a upravující položky 60 737,12 -136 762,86 1.Jmění ůčetni jednotky 401 107 242,72 107 242,72 3.Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403 199 500,00 4.Kurzové rozdíly 405 5.Oceňovací rozdíly pň prvotním použití metody 406.245 005,60.245 005,50 6.Jiné oceňovacl rozdily 407 7.Opravy předcházejících účetních obdobi 406 ||.Fondy účetníjednotky 0,00 0,00 6.Ostatní fondy 419 tII.Výsledek hospodaření 1 022 742,90 511 911,85 1.Výsledek hospodaření běžného účetního období 110 631,05 111 030,35 2.Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431 a....

ZPRÁVA O PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

3% „na ©
<br> JIHOČESKÝ KRAJ
<br> KRAJSKÝ ÚŘAD
<br> Sp.zn.: crake-"FR 40350I2017izdpe stejnopis č.2
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 severního Písecka,IČO 69103518
<br> Přezkoumání bylo vykonáno na úřadu územního celku ve dnech: dne 14.září 2017jako dílčí přezkoumání dne 6.března 2018 jako konečná přezkoumání
<br> Přezkoumání hospodaření severního Písecka za rok 2017 ve smyslu ustanovení 5 53 (týká se DSO) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,a v souladu se zákonem č.4209004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů,bylo zahájeno dne 26.7.2017 Krajským úřadem Jihočeského kraje doručením písemného oznámeni <.>
<br> Přezkoumané období od 1.1.2017 do 31.12.2017 <.>
<br> Přezkoumání vykonali: - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXXX XXXXXXX
<br> Pověření k přezkoumání podle X X č.420/2904 Sb.a 5 4 a 5 6 zákona č.2552012 Sb.vydal Krajský úřad Jihočeského kraje pod &.5421201TIOEKO-PR dne 19.7.2017 a &.104i2018IOEKO-PR dne 29.1.2018 <.>
<br> Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem <.>
<br> Při přezkoumání byli přítomni: XXXXXX XXXXX - předseda svazku
<br> XXXXX XXXXXXXXXX - administrativní pracovnice XXXXXXXXXX XXXXXX - účetní
<br> Stránka X
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona č.420/2004 Sb <.>,posouzené podle hledisek uvedených v 5 3 tohoto zákona <.>
<br> Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Podle ustanovení 5 2 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.nebyly předmětem přezkoumání údaje.na ktere se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu <.>
<br> Poslední kontrolní úkon byl učiněn dne 6.3.2018 <.>
<br> A.Výsledek dílčích přezkoumání
<br> A.|.Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za rok 2017 nebyly zjištěny takové chyby a nedostatky <.>
<br> A.ll.Chyby a nedostatky nenapravené ze všech dílčích přezkoumání za rok 2017
<br> Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> B.Oblasti přezkoumání.u kterých nebyly zjištěny chyby a nedostatky podle ustanovení 5 10 odst.3 písm.a) zákona č.420/2004 Sb <.>,které jsou uvedeny v členění podle ustanovení 5 2 odst.1 a 2 uvedeného zákona:
<br> 1.Ustanovení S 2 odst.1 písm.a) plnění příjmů a výdaiú rozpočtu včetně peněžních operací.týkaiícich se rozpočtových prostředků - přezkoumán: Ano 2.Ustanovení $ 2 odst.1 písm.b) finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů - přezkoumán: Ano DSO netvoří peněžní fondy.3.Ustanovení či 2 odst.1 písm.cl náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku — přezkoumán: Ano DSO neprovozuje podnikatelskou činnost <.>
<br> 4.Ustanovení S 2 odst.1 písm.dl peněžní operace.týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky.anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo
<br> řyzickými osobami - přezkoumán: Ano DSO nehospodařl se sdruženými prostředky.5.Ustanovení $ 2 odst.1 písm.ei finanční operace.týkaiící se cizích zdroiů ve smyslu právních předpisů o účetnictví
<br> - přezkoumán: Ano
<br> Stránka 2
<br> 6.Ustanovení & 2 odst.1 písm.i) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s
<br> dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv
<br> - přezkoumán: Ano DSO nehospodaři s těmito prostředky <.>
<br> 7.Ustanovení či 2 odst.1 písm.q) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu.k rozpočtúm krajů.k rozpočtům obci.k jiným rozpočtům,ke státním fondům a k dalším osobám
<br> — přezkoumán: Ano 8.Ustanovení Q 2 odst.2 písm.a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku — přezkoumán: Ano 9.Ustanovení S 2 odst.2 písm.bí nakládání a hospodaření s majetkem státu,s nímž hospodaří územní celek - přezkoumán: Ano DSO nehospodaři s majetkem státu <.>
<br> 10.Ustanovení 5 2 odst.2 písm.o) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek.s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orqánem dohledu'podle zvláštního právního předpisu
<br> — přezkoumán: Ano 11.Ustanovení & 2 odst.2 písm.d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi - přezkoumán: Ano 12.Ustanovení Q 2 odst.2 písm.e) ručení za závazky fyzických a právnických osob
<br> - přezkoumán: Ano DSO neručí za závazky fyzických a právnických osob <.>
<br> 13.Ustanovení & 2 odst.2 písm.f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob
<br> » přezkoumán: Ano DSO nemá zastavený majetek ve prospěch třetích osob <.>
<br> 14.Ustanovení G 2 odst.2 písm.cn zřizování věcných břemen k majetku územního celku
<br> - přezkoumán: Ano DSO nemá zřízena věcná břemena <.>
<br> 15.Ustanovení S 2 odst.2 písm.h) účetnictví vedené územním celkem - přezkoumán: Ano
<br> 16.Ustanovení 5 2 odst.2 písm.i) ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtová roky ...

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2017 (2)

Dobrovolný svazek obcí severního Písecka Návrh závěrečného účtu za rok 2017
<br> Dobrovolný svazek obcí severního Písecka
<br> Návrh závěrečného účtu za rok 2017 Sestavený ke dni 31.12.2017
<br> Údaje“ o ořg'anl'iŽaci „_
<br> Název Dobrovolný svazek obcí severního Písecka Adresa Čimelice
<br> 39804 Čimelice IČO 69103518
<br> Právní forma Svazek obcí
<br> Kontaktníúda'je- _ _ _ Telefon 382274101
<br> E-mail financní.dso©mirovice—mesto.cz
<br> Doplňujícíůdaj'ejoÉOrga'nižací' »
<br> Obsah náívrh'u záVěre_čn'éh'0':ůčtu : ; _
<br> !.Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření- sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků
<br> KEO-W1.11.155
<br> Dobrovolný svazek obcí severního Písecka KEO-W 1.11.1561Uc155
<br> Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně
<br> P R 1 J M Y Po|ožka Skutečnost ŠÉŽŽTŽĚ "fa 5:22:33; % Rozdil Třída 2 NEDANOVÉ FŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený "A Rozdil 2111 Příjmy :: poskytování služeb a výrobků 15 420.00 0.00 0.00 15 428,00 100.00 0.00 2141 Příjmy: úroků (část) 375.72 1 000.00 37.57 1 000.00 37.57 524,25 Třída 2 NEDANOVÉ PŘÍJMY 15 503.72 1 ooo.oo 1 sena? 17 4za.oo 95.42 524.25 Třída 4 PŘ|JATÉ TRANSFERY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 4121 Neinvestiční pňjalé transfery od obcí 540 533.00 434 000.00 126.39 548 533.00 100.00 0.00 4122 Nelnvestičnl pňjelě transfery od krajů 21 000,00 0,00 0,00 21 000,00 100.00 0.00 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 153 000,00 0,00 0,00 153 000.00 100,00 0,00 Třida 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 722 samou 434 mnm 155.45 722 533.00 100.00 0.00 PŘÍJMY CELKEM 7:19 335,12 435 onom 159.95 135 951,00 99,92 524,23
<br> KEO-W1.11.156 Strana 1
<br> Dobrovolný svazek obcí severního Písecka
<br> Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně
<br> í(EO--W1.11.156!Uf:.15t=.l
<br> V Y D A J E Položka Skutečnost 52112213; % 53:53; % Rozdil Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost schválený "ln upravený % Rozdíl 5021 Ostatní osobní výdaje 200 650,00 175 000,00 119,23 205 550,00 100,00 0.00 5031 Povin.pejístné na soc.zab.a příspěvek na s 35 000,00 35 000.00 100.00 35 000,00 100,00 0,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotni pojí 12 950,00 13 000,00 99,59 13 000.00 99,59 40.00 5035 Povinné pojistné na úrazové pojištění 508.00 500,00 121.50 700.00 85,55 52.00 5135 Knihy.učební pomůcky a tisk 0.00 500,00 0,00 0,00 0.00 0.00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 24 079,00 0,00 0,00 24 079,00 100.00 0.00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 9 999,00 5 000.00 199.95 10 500.00 92,55 801,00 5161 Poštovní služby 1 958,00 2 000,00 97,90 2 000,00 97,90 42.00 5152 Služby telekomunikací a radiokomunikací 13 075,50 15 000,00 92,50 13 900,00 99,02 24.40 5163 Služby peněžních ústavů 9 516,67 3 000,00 320,55 9 759,00 99,54 142,33 5154 Nájemné ' 0 260,00 5 500,00 142,41 El 250.00 100,00 0,00 5157 Služby Školení a vzdělávání 200,00 10 000,00 2,00 249,00 50,32 49,00 5155 Zprac.dat & služby souviss inform.e komu 15 125.20 0,00 0,00 15 134.00 99.95 7.00 5105 Nákup ostatnich služeb 47 445.00 153 550,00 29,01 49 061.00 96.71 1 513.00 5172 Programové vybavení 3 507.50 0,00 0,00 3 510,00 99.94 2.20 5173 Cestovné (tuzemské i zahraníční) 253,00 0,00 0,00 290,00 97.59 7.00 5175 Pohoštění 1 060,00 5 000,00 21,20 1 050,00 100,00 0,00 5159 Ostatní poskytované zálohy a jistiny 1 500,00 0,00 0,00 1 500,00 100,00 0,00 5194 Věcné dary 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5229 Ost.neínvestiční transfery neziskovým a po 5 000,00 0,00 0,00 5 000.00 100.00 0.00 5352 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 71,40 150,00 47,50 150,00 47,50 75,50 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 450 2o2,57 435 500.55 52.00 503 102.05 99.25 2 599.33 Třída 5 KA P[TÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 6122 Stroje.přístroje a zařízení 450 314.30 0,00 0,00 460 345,00 99,99 30,70 Třída 5 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 450 314.35 0,55 5,55 455 345.55 99.95 55.75 VÝDAJE CELKEM 555 515,97 435 500.05 197,52 553 447.50 99,55 2 935,03 KEO-W1.11.158 Strana 2
<br> Dobrovolný svazek obcí severního Písecka
<br> KEO-W 1.11.1561Uc153
<br> Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně
<br> FINANCOVANI Název položky.<.> Rozpočet „ Rozpočet,text Polozka skutecnost schválený fu upravený fu Krátkodobé financováni z tuzemska Změna stavu krátkodobprostředků na bank.ůčtech (+l'-) 8115 121 150,25 0,00 0,00 123 455.00 95.13 CELKEM FtNANCOVÁNí 0000 121 150,25 0,00 0,00 123 455.00 90.13
<br> KEO-W1.11.156
<br> Strana 3
<br> Dobrovolný svazek obcí severního Písecka
<br> KEO-W1.11.156íUc15f
<br> Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně
<br> PRIJMY.<.> Rozpočet „ Rozpočet Trtda Skutečnost schválený 7.<.> upravený tt.Rozdíl : NEDANovÉ PŘÍJMY 15 503.72 1 000.00 1 550,37 17 429.00 95,...

Načteno

edesky.cz/d/1933920

Meta

Rozpočet   Prodej   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Rakovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz