« Najít podobné dokumenty

Obec Vepřová - Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje č. 03/2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vepřová.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obsah vyvěšení

tel.: 564 602 125,fax: 564 602 421,e-mail: posta@kr-vysocina.cz,internet: www.kr-vysocina.cz
IČO: 70890749,ID datové schránky: ksab3eu
<br> KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor sekretariátu hejtmana
Žižkova 57,587 33 Jihlava,Česká republika
<br> Určeno:
ke zveřejnění na úředních deskách všech měst a obcí v Kraji Vysočina
<br>
P o z v á n k a
V Jihlavě dne 3.5.2018
<br> v souladu s § 40 odst.1 zákona č.129/2000 Sb <.>,o krajích <,>
<br>
s v o l á v á m
<br> zasedání zastupitelstva kraje č.03/2018,které se bude konat dne 15.5.2018 v 10:00 hod <.>
v sídle Kraje Vysočina,kongresovém sále,Žižkova 57,Jihlava
<br> Navržený program jednání:
<br> 1.Zahájení,připomínky k zápisu ze zasedání č.02/2018
2.Zpráva o činnosti rady kraje
<br> (J.Běhounek,ZK-03-2018-02)
3.Informace o činnosti krajského úřadu
<br> (Z.Kadlec,ZK-03-2018-03)
4.Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany
<br> a na výstavbu požární zbrojnice – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole
Požární ochrana a IZS
(J.Běhounek,ZK-03-2018-04)
<br> 5.Návrh na rozdělení dotací dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování
dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce
2018 – návrh na provedení rozpočtového opatření
(J.Běhounek,ZK-03-2018-05)
<br> 6.Návrh Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina na udělení medailí Kraje Vysočina
pro rok 2018
(J.Běhounek,ZK-03-2018-06)
<br> 7.Návrh na provedení rozpočtového opatření - vrácení zápůjčky poskytnuté na úhradu
nákladů spojených s realizací projektu „RTG zobrazovací modality,NMR a přístroje do
NMR“
(V.Novotný,ZK-03-2018-07)
<br> 8.Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – dotace na rekonstrukci
pracoviště přípravy cytostatik pro Nemocnici Jihlava,příspěvkovou organizaci,a návrh na
schválení záměru Nemocnice Jihlava,příspěvkové organizace
(V.Novotný,ZK-03-2018-08)
<br> 9.Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – březen 2018
(M.Kukla,ZK-03-2018-09)
<br> 10.Vzájemné darování pozemků v k.ú.a obci Salačova Lhota
(M.Kukla,ZK-03-2018-10)
<br> 11.Darování pozemků v k.ú.a obci Želiv
(M.Kukla,ZK-03-2018-11)
<br> 12.Nabytí pozemků pro stavbu „II/128 Lukavec - obchvat“
(M.Kukla,ZK-03-2018-12)
<br> 13.Majetkoprávní příprava pro stavbu „II/353 Stáj – Zhoř“
(M.Kukla,ZK-03-2018-13)
<br> 14.Majetkoprávní vypořádání stavby silnice „II/388 Bobrová - Zvole,1.úsek“
(M.Kukla,ZK-03-2018-14)
<br> 15.Majetkoprávní vypořádání stavby „II/523 Jihlava – žel.přejezd St.Hory – křiž.s III/13112“
(M.Kukla,ZK-03-2018-15)
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Číslo stránky 2
<br> 16.Darování pozemků v k.ú.a obci Vladislav
(M.Kukla,ZK-03-2018-16)
<br> 17.Uzavření budoucí smlouvy darovací v rámci majetkoprávní přípravy stavby „II/602 Jihlava
- JV obchvat“
(M.Kukla,ZK-03-2018-17)
<br> 18.Uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na nemovitost - k.ú.Sněžné na Moravě
(M.Kukla,ZK-03-2018-18)
<br> 19.Majetkoprávní vypořádání stavby „III/12924 Humpolec – ul.Lnářská“
(M.Kukla,ZK-03-2018-19)
<br> 20.Odstoupení od smlouvy o smlouvě budoucí kupní pro akci „Transformace ÚSP Křižanov
II“
(M.Kukla,ZK-03-2018-20)
<br> 21.Uzavření budoucích darovacích smluv na převod částí pozemků v k.ú.Brtnice
(M.Kukla,ZK-03-2018-21)
<br> 22.Darování pozemků v k.ú.a obci Nevcehle
(M.Kukla,ZK-03-2018-22)
<br> 23.Darování pozemku v k.ú.a obci Netín
(M.Kukla,ZK-03-2018-23)
<br> 24.Darování pozemků v k.ú.Kozlov u Jihlavy a obci Kozlov
(M.Kukla,ZK-03-2018-24)
<br> 25.Přijetí daru v k.ú.a obci Strážek
(M.Kukla,ZK-03-2018-25)
<br> 26.Předání a vyjmutí nemovitých věcí do/z hospodaření Krajské správy a údržby silnic
Vysočiny,příspěvkové organizace
(M.Kukla,ZK-03-2018-26)
<br> 27.Výmaz předkupního práva v k.ú.Nové Veselí
(M.Kukla,ZK-03-2018-27)
<br> 28.Vyjmutí a svěření nemovitých věcí z a do hospodaření příspěvkových organizací
(M.Kukla,ZK-03-2018-28)
<br> 29.Darování pozemní komunikace a pozemků v k.ú.a obci Velká Bíteš
(M.Kukla,ZK-03-2018-29)
<br> 30.Vyjmutí majetku z hospodaření příspěvkové organizace KSUS Vysočiny
(M.Kukla,ZK-03-2018-30)
<br> 31.Darování pozemní komunikace a pozemku v k.ú.Velký Beranov
(M.Kukla,ZK-03-2018-31)
<br> 32.Žádost o prodej pozemků v k.ú.Dobešov u Černovic
(M.Kukla,ZK-03-2018-32)
<br> 33.Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina
(M.Kukla,ZK-03-2018-33)
<br> 34.Prodej pozemku v k.ú.Pístov u Jihlavy
(M.Kukla,ZK-03-2018-34)
<br> 35.Darování hmotných nemovitých věcí v k.ú.a obci Těchobuz
(M.Kukla,ZK-03-2018-35)
<br> 36.Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II.a III.třídy v okrese Žďár nad
Sázavou a výkup pozemků určených ke skládkování sypkého materiálu KSÚSV <,>
cestmistrovství Chotěboř
(M.Kukla,ZK-03-2018-36)
<br> 37.Majetkoprávní vypořádání stavby "II/602 hr.kraje - Pelhřimov,6.stavba"
(M.Kukla,ZK-03-2018-37)
<br> 38.Přijetí daru pozemku v k.ú.a obci Ujčov
(M.Kukla,ZK-03-2018-38)
<br> 39.Přijetí daru...

Načteno

edesky.cz/d/1898185

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vepřová      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz