« Najít podobné dokumenty

Obec Lodín - Návrh závěrečného účtu za rok 2017 Mikroregion Nechanicko (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lodín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh závěrečného účtu za rok 2017 Mikroregion Nechanicko.pdf [2,32 MB]

Návrh závěrečného účtu za rok 2017 Mikroregion Nechanicko
<br> Návrh závěrečného účtu za rok 2017 sestavený v Kč ke dni 31.12.2017
<br> Údaje o organizaci Identifikační číslo 70957606
<br> Název Mikroregion Nechanicko Obec Mokrovousy 18 Pošta 503 15 Nechanice
<br> Kontaktní údaje
<br> Telefon 498 773 921
<br> Fax 495 447 035
<br> E-mail ou©mokrovousy.cz Web www.mokrovousycz
<br> Doplňu'ící údaje
<br> Ve sledovaném roce proběhla dvě zasedání valné hromady ( 25.5.2017 a 28.11.2017) a dvě zasedání správní rady (23.3.2017 a 21.9.2017).Mikroregion Nechanicko obdržel ve sledovaném období neinvestiční dotaci na profesionalizaci ve výši Kč 42 000,- z Krajského úřadu Královéhradeckého kraje,neinvestiční dar ve Výši Kč 10 OOO,- od České spořitelny a.s.a od obce Lodín Kč 10 000,-.Dále jsme získali neinvestiční dotaci od Svazu měst a obcí ČR ve výši Kč 921 915,- na posilování administrativní kapacity obcí <.>
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> Plnění rozpočtu mikroregionu
<br> Financování
<br> Stavy a obraty na bankovních účtech
<br> Majetek
<br> Vyúčtování finančních vztahů (kraje,obce,DSO a vnitřní převody) Vyúčtování finančních vztahů (státní rozpočet,státní fondy a národní fond) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> 1/7
<br> Návrh závěrečného účtu za rok 2017 Mikroregion Nechanicko
<br> Plnění rozpočtu mikroregionu
<br> Rozpočet byl upraven pěti rozpočtovými opatřeními,která byla schválena orgány svazku.Rozpočtové opatření č.1/2017 ze den 6.6.2017,rozpočtové opatření č.2/2017 ze den 5.9.2017,rozpočtové opatření č.3/2017 ze den 6.10.2017,rozpočtové opatření č.4/2017 ze den 14.11.2017 a rozpočtové opatření č.5/2017 ze den 31.12.2017 <.>
<br> Rozpis plnění pří'mů
<br> Eagraf Položka Text SR UR Zůstatek %SR %UR : 0000 4121 Nl.př.transf.od obcí 437 445,00 621245,00 621245,00 142,02 100,00 0000 4122 _ NI.př.transf.od krajů 0,00 42 000,00 42 000,00 0,00 100,00' & 2111 _Příjmy z poskytování služeb a výrobků " 2 000,00 13 520,00 13 520,00 676,00 100,00 3419 2111 “Přijršz poskygwání gužeb avýrobků 0,00 3 000,00 3 000,00 0,00 100,00 £9 2321 Přijaté neinvestiční dary _ _“ —0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 100,00 3900 2111 ___P_říjmy z poskytování služeb a výrobků 79 860,00" 76 500,00 76 500,00 95,79 100,00 ao 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady '_ 713 000,00.92 _1 915,_00__f_921 915,00 _129,30__Lo,00_ 6171 _2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady! 10,00 0,001- 0,00 0,00 0,00 _6310 2141 ';Příjmy z úroků ' 1 000,00 774,54l 774,54,77,45 100,00
<br> Rozpis plnění výdajů
<br> Paragrafiřoložka Text SR UR ! Zůstatek %SR %UR 3349 _5021 Ostatní osobní výdaje 5 000,00 4 800,00: 4 800,00 _ 96,00 100,00 3349 5169 Nákup ostatních služeb 135 000,00 124 591,00 124 591,00 92,29 100,00 3399 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00: 0,00__ _ 0,0_0_ _ _0,00__ (Mm 3419 5021 Ostatní osobní výdaje.4 000,00; 14 000,00,4 500,00| 112,50_ 32,14 3419 5169 Nákup ostatních služeb _ 9 000,00 9 000,00 9 450,00 105,00! 105,00 a 5175 Výdaje na poř.věcí a služeb -_pohoštění 2 000,00 _227,00 1 44_2,00___ 72,10 635,24 3419 5194 __Xžcne' dary ĚOOOQO 15 000,00 22 835,00 152,23 152,23 3744 5169 Nákup ostatních služeb _ _ 5 000,00 0,00 0,00 _ 0,00 0,00 3745 5169 |Nákup ostatních služeb _“ 0,00 152 740,00 152 740,00 0,00 100,00 _.3900 5011 Platy zaměstnanců v pracovnigpgčrl & 000,00 679 890,00 649 026,00 119,75 95,46 3900_ 5021 Ostatní osobní výdaje 20 000,00 20 000,00 3_8 000,00 190,00 190,00 3900 _ __5031 Pov.poj.na soc.zab.a př.na st.p.z.124 000,00 158 490,00 162 258,00 130,85 102,38 3900 1„5032 Pov.jaj.na veřejné zdravotní pojiš_tění __ 47 000,00 59 420,00 58 411,00 124,28 98,30 3900 5038 Pov.poj.na úrazové pojištění 6 500,00 6 500,00 2 558,00 39,35 39,35 3900 5_ 161 Poštovní služby 1 000,00 1 000,00 608,00 60,80 60,80 3900 5166 Výdaj_e na dodav.pořízení informací 79 860,00 76 533,00: 91 960,00 115,15 120,16' 3900 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) _' 6 000,00: 6 000,00' 5 012,00 83,53 83,53 6171 5021 Ostatní osobní výdaje ' 130 (É),0_0_ 106 406,00 118 800,00- 91,38 111,65_ 6171 5139 Nákup materiálu j.n.3 000,00 3 000,00 3 171,00 105,70 105,70 6171 5161 Poštovní služby 2 000,00 2 000,00 2 494,00 124,70 124,70 16171 5168 Zpracování XXX a služby souv.s IT & kom X X%),00 _ 7 000,00 7 521,00 107,44 107,44 6171 5169 Nákup ostatních služeb 2 600,00 52 600,00 39 570,00 1 521,92 75,23 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 7 000,00 7 000,00 5 692,00 81,31 81,31 6171 5175 Výdaje na poř.věcí a služeb - pohoštění 4 000,00 4 000,00 1 240,00 31,00 31,00 6171 5194 _Ěcné dary 0,00 2 500,00 6 018,00 0,00 240,72 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 14 400,00 14 400,00 14 400,00 100,00 100,00 6310 5163 Služby peněžních ústavů 2 000,00 3 807,80 3 807,80 190,39 100,00 6310 5 362 Platby daní a poplatků st.rozpočtu 100,00 136,37_ _1_3_6,37 136,37 100,00 _ _6409 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n._ 39 855,00 157 913,37I 0,00_ 0,00 0,00! Financování
<br> __ Text Číslo řádku ' SR UR Zůstatek %SR %UR
<br> Krátkodobé vydané dluhopisy 8111 0,00 0,00 0,00 0,00 ...

Načteno

edesky.cz/d/1888301

Meta

Veřejná zakázka   Pronájem   Rozpočet   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lodín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz