« Najít podobné dokumenty

Obec Bukovany (Olomouc) - Zápis č. 3/2018 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Bukovany ze dne 23.4.2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bukovany (Olomouc).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zapis-ze-zastupitelstva-23-4-2018.pdf

Obec BUKOVANY
Bukovany 57,okr.OLOMOUC,PSČ 779 00
<br> Tel <.>,fax : 585 351 394
<br> IČ: 00 576 263,e-mail: obec@bukovany.cz
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 1
<br>
<br> Zápis č.3/2018 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Bukovany ze dne 23.4.2018
<br>
<br> Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Bukovany,které se konalo v prostorách Rodinného centra <,>
<br> Bukovany č.p.57,zahájila starostka obce Ing.XXXXX XXXXXXXXX v XX:XX hod <.>
<br> V době zahájení bylo přítomno celkem 5 členů zastupitelstva: Ing.XXXXXX XXXXXXXX,Ing.Jan
<br> Machalka,Ing.XXXXX XXXXXXXXX,Bc.XXXXXX XXXXXX,XXXXX XXXXXXXXXX
<br> Nepřítomen: Ing.XXXXXXXX XXXXXXXX,XXXXX XXXXXXXX
<br> Zastupitelstvo obce Bukovany je usnášení schopné <.>
<br>
<br> 1) Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Starostka obce navrhla ověřovatele zápisu Ing.XXXXXX XXXXXXXX a Ivanu Opichalovou a zapisovatele
<br> Ing.Jana Machalku.Nebyly vzneseny žádné protinávrhy <.>
<br> Návrh usnesení č.1: Zastupitelstvo obce Bukovany schvaluje ověřovatele zápisu Ing.Zdeňka
<br> Krumpolce a Ivanu Opichalovou a zapisovatelem Ing.Jana Machalku <.>
<br> Výsledek hlasování: pro 5 – Ing.XXX XXXXXXXX,Ing.XXXXXX XXXXXXXX,Bc.XXXXXX XXXXXX
<br> Ing.XXXXX XXXXXXXXX,XXXXX XXXXXXXXXX
<br> proti X,zdrželi se X
<br> Usnesení č.1 bylo schváleno <.>
<br>
<br> 2) Schválení programu
Starostka obce seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům
<br> zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce a navrhla doplnit do programu
<br> body uvedené pod č.13 a 14 <.>
<br> Návrh usnesení č.2: Zastupitelstvo obce Bukovany schvaluje program v souladu s pozvánkou
<br> doplněný o bod č.13 a 14 <.>
<br> 1) Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2) Schválení programu
3) Schválení Závěrečného účtu obce Bukovany na rok 2017
4) Schválení Účetní závěrky obce Bukovany na rok 2017
5) Schválení Účetní závěrky Mateřské školky Bukovany na rok 2017
6) Rozpočtové opatření č.1
7) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby –
<br> připojení k NN
<br> 8) Dodatek č.3 ke Smlouvě o sběru,přepravě a odstranění odpadu
9) Smlouva o příspěvku obce a Smlouva o výpůjčce - kompostéry
10) Schválení přijetí dotace – navýšení kapacity MŠ Bukovany
11) Schválení komise pro otvírání a hodnocení nabídek
12) Informace k projektu vodovod
13) Dohoda o ukončení závaznosti smlouvy
14) Kupní smlouva – parcela č.823 a parcela 824
15) Různé
<br> Výsledek hlasování: pro 5 – Ing.XXX XXXXXXXX,Ing.XXXXXX XXXXXXXX,Bc.XXXXXX XXXXXX
<br> Ing.XXXXX XXXXXXXXX,XXXXX XXXXXXXXXX
<br> proti X,zdrželi se X
<br> Usnesení č.2 bylo schváleno <.>
<br>
<br> 3) Schválení Závěrečného účtu obce Bukovany za rok 2017
Návrh usnesení č.3: Zastupitelstvo obce Bukovany schvaluje Závěrečný účet obce Bukovany za rok
<br> 2017,včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bukovany za rok 2017 bez výhrad <.>
<br> Výsledek hlasování: pro 5 – Ing.XXX XXXXXXXX,Ing.XXXXXX XXXXXXXX,Bc.XXXXXX XXXXXX
<br> Ing.XXXXX XXXXXXXXX,XXXXX XXXXXXXXXX
<br> proti X,zdrželi se X
<br> Usnesení č.3 bylo schváleno <.>
<br>
<br> Obec BUKOVANY
Bukovany 57,okr.OLOMOUC,PSČ 779 00
<br> Tel <.>,fax : 585 351 394
<br> IČ: 00 576 263,e-mail: obec@bukovany.cz
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 2
<br>
<br>
<br> 4) Schválení Účetní závěrky obce Bukovany za rok 2017
Návrh usnesení č.4: Zastupitelstvo obce Bukovany schvaluje Účetní závěrku obce Bukovany za rok
<br> 2017 <.>
<br> Výsledek hlasování: pro 5 – Ing.XXX XXXXXXXX,Ing.XXXXXX XXXXXXXX,Bc.XXXXXX XXXXXX
<br> Ing.XXXXX XXXXXXXXX,XXXXX XXXXXXXXXX
<br> proti X,zdrželi se X
<br> Usnesení č.4 bylo schváleno <.>
<br>
<br> 5) Schválení Účetní závěrky Mateřské školky Bukovany za rok 2017
Návrh usnesení č.5: Zastupitelstvo obce Bukovany schvaluje Účetní závěrku Mateřské školky
<br> Bukovany,příspěvková organizace za rok 2017.Zastupitelstvo obce Bukovany schvaluje výsledek
<br> hospodaření Mateřské školky Bukovany,příspěvková organizace,běžného účetního období
<br> k 31.12.2017 se ziskem 9.611,09 Kč a souhlasí s převedením částky 9.611,09 Kč do Rezervního
<br> fondu <.>
<br> Výsledek hlasování: pro 5 – Ing.XXX XXXXXXXX,Ing.XXXXXX XXXXXXXX,Bc.XXXXXX XXXXXX
<br> Ing.XXXXX XXXXXXXXX,XXXXX XXXXXXXXXX
<br> proti X,zdrželi se X
<br> Usnesení č.5 bylo schváleno <.>
<br>
<br> 6) Rozpočtové opatření č.1
<br> Návrh usnesení č.6: Zastupitelstvo obce Bukovany schvaluje rozpočtové opatření č.1/2018 <.>
<br> Výsledek hlasování: pro 5 – Ing.XXX XXXXXXXX,Ing.XXXXXX XXXXXXXX,Bc.XXXXXX XXXXXX
<br> Ing.XXXXX XXXXXXXXX,XXXXX XXXXXXXXXX
<br> proti X,zdrželi se X
Usnesení č.6 bylo schváleno <.>
<br>
<br> 7) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby – připojení k
NN
<br> Návrh usnesení č.7: Zastupitelstvo obce Bukovany schvaluje Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení
<br> věcného břemene a dohoda o umístění stavby č.IV-12-8014719/VB/1...

Načteno

edesky.cz/d/1876390

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bukovany (Olomouc)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz