« Najít podobné dokumenty

Obec Vepřová - Veřejná vyhláška - oznámení o vydání opatření obecné povahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vepřová.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obsah vyvěšení

AOPK ČR
Regionální pracoviště SCHKO Žďárské vrchy
Brněnská 39
591 01 Žďár nad Sázavou
tel.: +420 566 653 111
e-mail: zdarvrch@nature.cz
www.zdarskevrchy.nature.cz
<br> dle rozdělovníku
<br> NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ: SR24/ZV/2018-
60
<br> VYŘIZUJE: ing.Záliš DATUM: 26.4.2018
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Oznámení o vydání opatření obecné povahy
<br> Agentura ochrany přírody a krajiny ČR,regionální pracoviště Správa chráněné krajinné
oblasti Žďárské vrchy (dále jen „Agentura“),jako věcně i místně příslušný orgán ochrany
přírody a krajiny podle ustanovení § 75 odst.1 písm.e) a 78 odst.1 zákona č.114/1992 Sb.<,>
o ochraně přírody a krajiny,ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon”),podle ustanovení
§ 171 a násl.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„správní řád“),v souladu s ustanovením § 5 odst.1,§ 56 odst.1 a odst.2 písm.a) a c) a na
základě § 56 odst.4 zákona vydává toto
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č.2/2018
<br> I <.>
<br> Agentura na území chráněné krajinné oblasti Ždárské vrchy stanovuje závazné podmínky k
omezení rušivé činnosti spočívající v rekonstrukci budov vhodných pro hnízdění rorýsů
nebo přebývání netopýrů,která by mohla vést k ohrožení rorýse obecného (Apus apus) a
netopýrů (všech druhů řádu Chiroptera žijících na území České republiky) na bytí nebo k jejich
degeneraci,k narušení rozmnožovacích schopností druhů nebo zániku jejich populací.Závazné
podmínky k omezení této rušivé činnosti jsou stanoveny v čl.III.tohoto opatření obecné povahy <.>
<br> Agentura na území chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy povoluje výjimku ze zákazů
stanovených § 50 odst.1 a 2 zákona,konkrétně ze zákazu škodlivého zasahování do
přirozeného vývoje,konkrétně ze zákazu poškozování užívaných sídel a rušení zvláště
chráněných živočichů rorýse obecného (Apus apus) a netopýrů (všech druhů řádu Chiroptera
žijících na území ČR) při rekonstrukcích budov vhodných pro hnízdění rorýsů nebo přebývání
netopýrů.Tato výjimka se povoluje za dodržení podmínek stanovených v čl.III.tohoto opatření
obecné povahy <.>
<br>
<br> II <.>
<br> Pro účely tohoto opatření obecné povahy se rozumí:
<br>  budovou vhodnou pro hnízdění rorýsů nebo přebývání netopýrů: tří- a vícepodlažní
budovy poskytující podmínky pro hnízdění rorýsů či úkryty netopýrů a které se zároveň
nacházejí v obcích s prokázaným výskytem rorýsů či netopýrů,aktuální seznam obcí
s výskytem rorýsů a netopýru je uveden na webu AOPK ČR,odkaz
http://zdarskevrchy.ochranaprirody.cz/statni-sprava/stavebni-cinnost-a-krajinny-raz/
<br>  podmínkami pro hnízdění rorýsů či úkryty netopýrů: pro rorýsy a netopýry přístupné
ventilační průduchy,spáry či otvory v obvodovém plášti budov širší než 3 cm (včetně otvorů
vzniklých v důsledku chybné konstrukce či zanedbané údržby),otvory a navazující dutiny
v podstřeší nebo ve střešních konstrukcích <,>
<br>  rekonstrukcí budovy: stavební úpravy a udržovací práce obvodových stěn včetně <,>
podstřešních říms a atik,zejména zateplování a omítání svislých stěn,stavební úpravy a
udržovací práce související s úpravou větracích otvorů a odvětrávaných prostorů (dutin) v
podstřeší nebo ve střešních konstrukcích,včetně montáže lešení potřebného pro tyto
činnosti <,>
<br>  typizovanými budkami pro rorýse a netopýry: budky speciálních rozměrů dle potřeb
těchto druhů uvedených např.na webové adrese: www.rorysi.cz,www.ceson.org <,>
<br>  „průleznými prvky“: prvky umožňující rorýsům snadný průlez skrz zateplovací vrstvu od
nového vletového otvoru k hnízdní dutině uvedené např.na webové adrese: www.rorysi.cz <,>
<br>  jednosměrnou uzávěrou: nejčastěji plastový prvek připevněný nad otvorem a zakrývající
vletový otvor tak,aby ptáci či netopýři mohli dutinu bezpečně opustit,ale nemohli se již
vrátit.Uzávěru lze použít výhradně mimo období,kdy v dutině mohou být snůšky nebo
mláďata <.>
<br> III <.>
<br> Závazné podmínky k omezení rušivé činnosti,která by mohla vést k zániku populací rorýse
obecného a netopýrů,a podmínky,za kterých se povoluje výjimka z podmínek ochrany
zvláště chráněných druhů rorýse obecného a netopýrů (všech druhů řádu Chiroptera
žijících na území ČR):
<br> 1.Pokud to technické podmínky při rekonstrukci umožní,budou na budově zachovány
všechny stávající otvory umožňující hnízdění rorýsů či ukrývání netopýrů.V případě
zateplení budov je nutné použít vhodné průlezné prvky,spojující původní vstup do dutiny s
otvorem na nové fasádě <.>
<br> 2.Pokud současné hnízdní možnosti rorýsů či možné úkryty netopýrů není možné při
rekonstrukci zachovat,budou tato nahrazena odpovídajícím počtem typizovaných budek
určených pro hnízdění rorýsů či pro úkryty netopýrů <.>
<br> 3.Rekonstrukce budou standardně prováděné mimo období hnízdění a péče o mláďata,tedy
od 20.4.do 10.8.Pokud bude ze závažných důvodů nutné provést rekonstrukci v době od
20.4.do 10.8 <.>,bude postupováno podle bodu 4 <.>
<br>
<br> 4.V případě,že nebude možné stavební práce z objektivních důvodů provádět v období od
20.4.do 10.8 <.>,budou nejpozději do 20.4.in...

Načteno

edesky.cz/d/1870575

Meta

EIA   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vepřová      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz