« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Petrovice - Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z-1908/07

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Petrovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

priloha_k_c.j.616790_2018.pdf

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor územního rozvoje
<br>
<br>
<br> Sídlo: M ariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracoviš t ě: Jungmannov a 35/29,110 00 Praha 1
t el.: Kont akt ní cent rum: 12 444,fax: 236 007 157
e-mail: p os t a@p raha.eu,ID DS: 48ia97h
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ
o zahájení řízení o vydání změny
<br> Z-1908/07
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
<br> (na území MČ Praha 3; MČ Praha 9; MČ Praha 10 - řešení průběhu
městského okruhu mimo soukromý areál)
<br>
<br>
V souladu s § 52 odst.1,ve spojení s § 55 odst.2 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů,Magistrát
hlavního města Prahy - Odbor územního rozvoje,jako příslušný orgán územního
plánování (dále též „pořizovatel“),informuje o zahájení řízení o vydání změny Z-1908/07
Územního plánu SÚ hl.m.Prahy (dále jen „Změna ÚP“) oznámením o konání veřejného
projednání návrhu uvedené změny <.>
Návrh Změny ÚP byl zpracován na základě usnesení Zastupitelstva hl.m.Prahy č.13/30
ze dne 24.1.2008,kterým bylo schváleno zadání této změny <.>
Zpracovaný návrh Změny ÚP byl v souladu s § 50 stavebního zákona projednán v rámci
společného jednání o návrhu změny dne 9.3.2016 <.>
<br> Magistrát hlavního města Prahy,jako věcně příslušný správní orgán,připravil ve smyslu
§ 43 odst.4 (poslední věta),§ 54 odst.2 a § 55 odst.2 stavebního zákona a v souladu s
§ 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,návrh na vydání
změny platné územně plánovací dokumentace formou opatření obecné povahy,kterým se
Změna ÚP vydává <.>
<br> Veřejné projednání se bude konat dne 29.5.2018 od 10.00 hod <.>
ve velkém zasedacím sále
<br> Magistrátu hl.m.Prahy
Mariánské nám.2,Praha 1
<br>
<br> Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání Změny ÚP je zveřejněno na
úřední desce Magistrátu hl.m.Prahy,Jungmannova ul.35/29,Praha 1,v době od
27.4.2018 do 5.6.2018 včetně <.>
Kompletní dokumentace návrhu projednávané Změny ÚP a úplný návrh na vydání
Změny ÚP formou opatření obecné povahy jsou v téže době,tj.od 27.4.2018 do 5.6.2018
vystaveny k nahlédnutí:
<br>
<br>
Sídlo: M ariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracoviš t ě: Jungmannov a 35/29,110 00 Praha 1
t el.: Kont akt ní cent rum: 12 444,fax: 236 007 157
e-mail: p os t a@p raha.eu,ID DS: 48ia97h
<br>
- v tištěné podobě - v kanceláři č.348 UZR MHMP,Jungmannova 35/29,Praha 1:
každý den od 9.00 hod.do 16.00 hod <.>,v pondělí do 17.00 hod <.>,ve středu do 18.00
hod <.>
<br> - způsobem umožňujícím dálkový přístup - na internetové adrese www.praha.eu v
sekci O městě → Budoucnost města → Odbor územního rozvoje → Změny
územního plánu (Aktuálně pořizované změny → Změny 07 → Návrh - veřejné
vystavení-oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z-1908 - opatření obecné
povahy)
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoje/u
zemni_planovani/zmeny_uzemniho_planu/aktualne_porizovane_zmeny/index.html
<br>
Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání,tj.do 5.6.2018 včetně,lze uplatnit
podle § 52 odst.3 stavebního zákona ve spojení s § 172 odst.1 a 5 a § 39 odst.1 správního
řádu stanoviska,připomínky a námitky k vystavenému návrhu Změny ÚP <.>
Ke stanoviskům,připomínkám a námitkám podaným po této lhůtě se nepřihlíží <.>
<br> Stanoviska,připomínky a námitky podávejte písemnou formou do podatelny Magistrátu
hl.m.Prahy nebo zasílejte na adresu:
<br> Magistrát hlavního města Prahy
Odbor územního rozvoje
Jungmannova 35/29
110 00 Praha 1
<br> nebo v elektronické podobě,podepsané uznávaným elektronickým podpisem,na adresu
elektronické podatelny Magistrátu hl.m.Prahy: posta@praha.eu
či datovou schránkou Magistrátu hl.m.Prahy: 48ia97h
<br> Pořizovatel doporučuje pro snadnější vytvoření připomínek využít systém pro podporu
územního plánování na stránkách Odboru územního rozvoje Magistrátu hl.m.Prahy u
aktuálně pořizované předmětné Změny ÚP - viz též uvedený odkaz:
https://upd-portal.praha.eu/?idKoloProjednani=2352
Použití tohoto způsobu napomůže připomínkujícímu naplnit všechny požadované,níže
uvedené podmínky pro podání připomínky <.>
<br> Námitky,připomínky a stanoviska musí být podány v souladu s požadavky zákona
č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,zejména s § 37 odst.2,který
upravuje obsah podání.Z podání musí být patrno,kdo je činí,které věci se týká a co se
navrhuje <.>
<br> - Fyzická osoba uvede v podání jméno,příjmení,datum narození a místo trvalého
pobytu,popřípadě jinou adresu pro doručování podle § 19 odst.3 správního řádu <.>
<br> - V podání souvisejícím s její podnikatelskou činností uvede fyzická osoba jméno a
příjmení,popřípadě dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání
vztahující se k této osobě nebo jí provozovanému druhu podnikání,identifikační
číslo osob a adresu zapsanou v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem upravené
evidenci jako místo podnikání,popřípadě jinou adresu pro doručování <.>
<br>
<br>
<br>
<br> Sídlo: M ariánské nám.2/2,110 01 Praha...

Načteno

edesky.cz/d/1805353

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Praha - Petrovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz