« Najít podobné dokumenty

Obec Víska u Jevíčka - Obecně závazná vyhláška obce Víska u Jevíčka č. 1/2015, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Víska u Jevíčka

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Víska u Jevíčka.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

pdf

Obec Víska u Jevíčka 1
<br> Obecně závazná vyhláška č.1/2015
<br> Obecně závazná vyhláška obce Víska u Jevíčka
č.1/2015,o systému shromažďování,sběru,přepravy,třídě-
ní,využívání a odstraňování komunálních odpadů na území
<br> obce Víska u Jevíčka
<br> Číslo vyhlášky: 1/2015 Výtisk č.: 1
<br> Platnost od: 01.01.2016 Účinnost od: 01.01.2016 Platnost do:
<br> Zpracoval: Ing.XXXXX XXXXX Dne: XX.XX.XXXX
<br> Schváleno: Zastupitelstvem obce Víska u Jevíčka
<br> Dne: 28.12.2015 Usnesení č.: 98/Z/151228
<br> Aktualizuje vyhlášku: -- Ruší vyhlášku: --
<br> Obecně závazná vyhláška obce o stanovení systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání
<br> a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem
<br>
<br> Obec Víska u Jevíčka 2
<br> Obecně závazná vyhláška č.1/2015
<br> Zastupitelstvo obce Víska u Jevíčka se na svém zasedání dne 28.12.2015
usnesením č.98/Z/151228 usneslo vydat na základě § 17 odst.2 zákona č <.>
185/2001 Sb <.>,o odpadech a o změně některých dalších zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“),a v souladu s § 10 písm.d) a
§ 84 odst.2 písm.h) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“),tuto obecně závaznou vyhlášku:
<br> Článek 1
<br> Úvodní ustanovení
<br> Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanovuje systém shromažďování <,>
sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na
území obce Víska u Jevíčka,včetně nakládání se stavebním odpadem1) <.>
<br> Článek 2
<br> Třídění komunálního odpadu
<br> (1) Komunální odpad se třídí na složky:
<br> a) Biologické odpady <,>
<br> b) Papír <,>
<br> c) Plasty včetně PET lahví <,>
<br> d) Sklo <,>
<br> e) Kovy <,>
<br> f) Nebezpečné odpady <,>
<br> g) Objemný odpad <,>
<br> h) Směsný komunální odpad <.>
<br> (2) Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po
stanoveném vytřídění podle odstavce 1 písm.a),b),c),d),e),f) a g) <.>
<br> Obecně závazná vyhláška obce o stanovení systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání
<br> a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem
<br>
<br> Obec Víska u Jevíčka 3
<br> Obecně závazná vyhláška č.1/2015
<br> Článek 3
<br> Shromažďování tříděného odpadu
<br> (1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob <.>
<br> (2) Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na těchto stanovištích: kontejnerové
stání před budovou č.p.34 <.>
<br> (3) Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:
<br> a) Papír,barva modrá <,>
<br> b) Plasty,PET lahve,barva žlutá <,>
<br> c) Sklo,barva bílá <,>
<br> (4) Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních
odpadů,než pro které jsou určeny <.>
<br> (5) Biologický odpad lze odevzdávat v kompostárně Víska u Jevíčka,která je
umístěna v areálu Hanácké zemědělské společnosti <.>
<br> Článek 4
<br> Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu
<br> (1) Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu1) je zajišťován
minimálně dvakrát ročně jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných
stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených <.>
Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu a na
internetových stránkách obce <.>
<br> (2) Shromažďování nebezpečných složek komunálního odpadu podléhá
požadavkům stanoveným v čl.3 odst.4 <.>
<br> Obecně závazná vyhláška obce o stanovení systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání
<br> a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem
<br>
<br> Obec Víska u Jevíčka 4
<br> Obecně závazná vyhláška č.1/2015
<br> Článek 5
<br> Sběr a svoz objemného odpadu
<br> (1) Objemný odpad je takový odpad,který vzhledem ke svým rozměrům nemůže
být umístěn do sběrných nádob (např.koberce,matrace,nábytek … ) <.>
<br> (2) Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován dvakrát ročně jeho odebíráním
na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných
nádob k tomuto účelu určených.Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední
desce obecního úřadu a na internetových stránkách obce
<br> (3) Shromažďování objemného odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl.3
odst.4 <.>
<br> Článek 6
<br> Shromažďování směsného komunálního odpadu
<br> (1) Směsný komunální odpad se shromažďuje do sběrných nádob.Pro účely této
vyhlášky se sběrnými nádobami rozumějí:
<br> a) typizované sběrné nádoby (popelnice,kontejnery,igelitové pytle) určené ke
shromažďování směsného komunálního odpadu <,>
<br> b) odpadkové koše,které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci,sloužící
pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu <.>
<br> (2) Stanoviště sběrných nádob je místo,kde jsou sběrné nádoby trvale nebo
přechodně umístěny za účelem dalšího nakládání se směsným komunálním
odpadem oprávněnou osobou.Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo
společná pro více uživatelů <.>
<br> Článek 7
<br> Nakládání se stavebním odpadem
<br> (1) Sta...

Načteno

edesky.cz/d/1800431

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Víska u Jevíčka      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz