« Najít podobné dokumenty

Obec Víska u Jevíčka - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod - CZ05 a výzva k uplatnění připomínek a námitek

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Víska u Jevíčka.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

pdf

Stránka 1 z 2
<br>
<br>
<br> V Praze dne 17.července 2015
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality
<br> ovzduší zóna Severovýchod - CZ05
<br> a výzva k uplatnění připomínek a námitek
<br>
<br> Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) jako věcně příslušný správní orgán
<br> ve smyslu ustanovení § 9 odst.1 zákona č.201/ 2012 Sb <.>,o ochraně ovzduší,v platném
<br> znění (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“) a v souladu s ustanovením § 171 a násl <.>
<br> zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)
<br> ZVEŘEJŇUJE
<br> Návrh opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna
<br> Severovýchod - CZ05 <.>
<br> Návrh opatření obecné povahy je zveřejněn na úřední desce MŽP a na úředních deskách
městských a obecních úřadů,jejichž územního obvodu se návrh týká.Návrh opatření
obecné povahy je v souladu s § 25 odst.2 správního řádu zveřejněn i způsobem
umožňujícím dálkový přístup <.>
<br> Vzhledem k rozsahu návrhu opatření obecné povahy jej není možné zveřejnit na úřední
desce v úplném znění,stanovuje se proto v souladu s ustanovením § 172 odst.2
správního řádu místo a termín,kde je možné se s návrhem seznámit <.>
<br> V listinné podobě je možné do úplného znění návrhu opatření obecné povahy
nahlédnout ve lhůtě do 18.srpna 2015 na MŽP,odboru ochrany ovzduší,oddělení kvality
ovzduší,Vršovická 65,100 10 Praha 10 v pracovní dny v době od 9:00 do 15:00 <.>
<br> Návrh opatření obecné povahy v elektronické podobě je též zveřejněn v souladu
s § 26 správního řádu do 18.srpna 2015 v úplném znění na elektronické úřední desce
MŽP: http://www.mzp.cz/cz/uredni_deska a na úředních deskách obecních úřadů,jejichž
územního obvodu se návrh týká (tj.všech obcí na území Libereckého,Pardubického a
Královehradeckého kraje) <.>
<br>
<br> VYZÝVÁ K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK A NÁMITEK
<br>
Řízení o návrhu opatření obecné povahy je písemné.Připomínky a námitky k návrhu
<br> opatření obecné povahy se uplatňují u MŽP,odboru ochrany ovzduší,oddělení kvality
<br> ovzduší,Vršovická 65,100 10 Praha 10 a to nejpozději ve lhůtě do 30 dnů ode dne
<br> zveřejnění návrhu opatření obecné povahy.K později uplatněným připomínkám a
<br> námitkám se nepřihlíží <.>
<br>
<br>
Stránka 2 z 2
<br>
<br> Podle ustanovení § 172 odst.4 a 5 správního řádu se připomínky a námitky podávají
<br> v písemné podobě a musí obsahovat obecné náležitosti podání podle § 37 odst.2
<br> správního řádu <.>
<br> Uplatnit připomínky k návrhu opatření obecné povahy může v souladu s ustanovením
<br> § 172 odst.4 správního řádu kdokoliv,jehož práva,povinnosti nebo zájmy mohou být
<br> opatřením obecné povahy přímo dotčeny.Správní orgán je povinen se připomínkami
<br> zabývat jako podkladem pro opatření obecné povahy a vypořádat se s nimi v jeho
<br> odůvodnění <.>
<br> Námitky proti návrhu opatření obecné povahy,v souladu ustanovením § 9 odst.4 zákona
<br> o ochraně ovzduší,může podat pouze provozovatel stacionárního zdroje,u kterého
<br> byl při zpracování programu zlepšování kvality ovzduší identifikován významný
<br> příspěvek k překročení imisního limitu.Podané námitky musí být podle § 172 odst.5
<br> správního řádu odůvodněny.Rozhodnutí o námitkách,které musí obsahovat vlastní
<br> odůvodnění,se uvede jako součást odůvodnění opatření obecné povahy <.>
<br>
<br>
<br> Bc.XXXX XXXXX
<br> ředitel odboru ochrany ovzduší
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Přílohy:
<br> Návrh opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóny
<br> Severovýchod - CZ05
<br> Doručuje se veřejnou vyhláškou vyvěšenou po dobu 30 dnů ode dne zveřejnění na
úředních deskách MŽP a obecních úřadů <.>
<br> Ministerstvo životního prostředí
Vyvěšeno dne: 17.července 2015 Sejmuto dne:
<br> Obecní úřad / Úřad městyse / Městský úřad / Magistrát města
<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:
<br>
<br> 2015-07-17T12:02:12+0200
nedefinovany
Bc.XXXX XXXXX
nedefinovany

pdf

pdf

Načteno

edesky.cz/d/1800421

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Víska u Jevíčka      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz