« Najít podobné dokumenty

Obec Víska u Jevíčka - Oznámení o zahájení geodetických prací

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Víska u Jevíčka.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

pdf

Za správnost vyhotovení: Kopalová J XXX <.>
<br> Zeměměřický úřad,Pod Sídlištěm X,18211 Praha 8
<br> č.j.: zú-oo127/2015-13200
<br> VEŘEJNÁ WH LÁŠKA
<br> Zeměměřický úřad oznamuje
<br> provádění zeměměřických prací v základním bodovém poli na území obce
<br> VÍSKA u JEVÍČKA
<br> v období od 13.XXXXX do XX.prosince XXXX <.>
<br> Práce jsou prováděny ve veřejném zájmu podle zákona č.200/1994 Sb <.>,ozeměměřictví a změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením,ve znění pozdějších předpisů.Výsledkem prací je údržba a obnova měřických značek,jejich signalizačních a ochranných zařízení a zřizování nových bodů.Zaměstnanci Zeměměřickěho úřadu jsou oprávněni podle 5 7 uvedeného zákona vstupovat i vjíždět v nezbytně nutném rozsahu na pozemky.Vlastníkům aoprávněným uživatelům nemovitosti,kteří jim vtom nesmí bránit,se prokáží úředním průkazem <.>
<br> Při rozhodování o umístění nové měřické značky se postupuje podle 5 3a,písm.b) zákona č.359/1992 Sb <.>,o zeměměřických a katastrálních orgánech v platném znění a 58 zákona č.200/1994 Sb <.>,rovněž ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Zeměměřický úřad žádá občany,aby byli nápomocni při provádění uvedených prací <.>
<br> V Praze dne 23.3.2015.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> ředitel úřadu
<br> M&V).HÚ“
<br> Fmi Ši

pdf

Za správnost vyhotovení: Kopalová J XXX <.>
<br> ZEMEMERICKY URAD odbor geodetických základů,oddělení správy bodů a služeb
<br> Pod Sídlištěm 9,18211 Praha 8 P.0.Box 21
<br> VÁŠ DOPIS ZN.IZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / TELEFON V PRAZE DNE
<br> ZÚ-00127/2015-13200 lng.Lambert 23.3.2015 +420 2 8404 1534 petr.lambert©cuzk.cz
<br> Věc: Oznámení o zahájení geodetických prací
<br> 0 z n a m uje m e Vám,že v letošním roce v období od 13.4.do 15.12.budou zaměstnanci našeho odboru provádět měřické a stabilizační práce v základním bodovém poli na území Vaší obce <.>
<br> Podle ustanovení zákona č.200/1994 Sb.jsou uvedené práce konány ve veřejném zájmu a jejich provádění se oznamuje veřejnou vyhláškou,kterou přikládáme.Zádáme Vás o její zveřejnění způsobem ve Vašem městě obvyklým <.>
<br> Je pravděpodobné,že při této činnosti budou naši zaměstnanci potřebovat některé údaje zVašeho úřadu.Zádáme Vás proto,abyste jim byli nápomocni a příležitostně informovali o provádění prací v základním bodovém poli i veřejnost a místní organizace <.>
<br> Provádění uvedených prací bylo zároveň oznámeno Katastrálnímu úřadu <.>
<br> Předem děkujeme a jsme s pozdravem
<br> „fé—
<br> lng.XXX XXXXXXXX,Ph.D.vedoucí od boru Ze m ě m ě ři ' ' v Ck uro l82 il ProhoyB d P.0.Box 2l Pod Sídlištěm 9.o!—
<br> Příloha: 1x Veřejná vyhláška
<br> tel.: +420 284 041 111,ID Ds: Gyvadsa,www.cuzk.cz,e-mail: zu.graha©cuzk.cz bankovníspojení: č.ú.192828071/0710,IČ: 60458500

Načteno

edesky.cz/d/1800419

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Víska u Jevíčka      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz