« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora - Výběrové řízení na pozici: Referent údržby veřejného prostranství - ÚMČ Brno - Líšeň

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výběrové řízení na pozici: Referent údržby veřejného prostranství - ÚMČ Brno - Líšeň

'lŽS
/45
<br> Statutární město Brno,městská část BrnoflLíšeň,Jírova 2.628 00 Brno
OZNÁMENÍ
o vyhlášení výběrového řízení pro vznik pracovního poměru úředníka
Tajemnice Úřadu městské části Brno-Líšeň Vyhlašuje podle Zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednícíoh
územních Samosprávných celků,V platném Znění,(dále jen Zákon) Výběrové řízení na funkční
<br> místo
<br> Referent údržby veřeiného prostranství
<br> Místo výkonu práce: J írova 2,MČ Brno-Líšeň
<br> Pracovní úvazek: plný pracovní úvazek na dobu neurčitou
Platová třída: 9.platová třída
<br> Termín nástupu: říjen - listopad 2015
<br> Požadavky na uchazeče:
<br> Dosažené vzdělání: SŠ,VŠ přírodovědného Směru
<br> Znalosti oboru: Samospráva a Státní Správa,oblast údržby Zeleně
<br> Další požadované dovednosti: praxe ve veřejné Správě
Zkouška Zvláštní odborné způsobilosti _ není podmínkou <,>
je výhodou
dovednost pracovat na PC (MS Offıce,Windows <,>
Internet)
<br> Znalost programů Gordic/GINIS,Stavební
program VITA,Spisová Služba E-Spis výhodou <,>
dobré komunikační,organizační a rozhodovací
Schopnosti
<br> flexibilita,ochota dále Se vzdělávat
<br> Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka (dle § 4 zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících
územních Samosprávných celků)
<br> Úředníkem se může Stát fyzická osoba,která je Státním občanem ČR,popřípadě fyzická osoba,která je
cizím Státním Občanem a ıná v ČR trvalý pobyt,dosáhla věku 18 let,je Způsobilá k právním úkonům,je
bezúhonná,ovládá jednací jazyk a Splňuje další předpoklady pro výkon Správních činností Stanovené
Zvláštním předpisem <.>
<br> Platové podmínky
<br> Se řídí Zákonem č.262/2006 Sb <.>,Zákoník práce,ve Znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č <.>
564/2006 Sb <.>,o platových poměrech Zaměstnanců ve veřejných Službách a Správě,ve znění pozdějších
předpisů <.>
<br> Náležitosti přihlášky
Přihláška musí obsahovat dle § 7,odSt.4 Zákona:
0 název výběrového řízení
<br> 0 jméno,příjmení,titul uchazeče
0 datum a místo narození
<br>
<br> Státní příslušnost
<br> místo trvalého pobytu,telefonické a e-mailové Spojení
<br> číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu,jdeflli o cizího Státního občana
datum a podpis <.>
<br> K přihlášce Se připojí následující doklady dle § 6,odst.4 zákona:
<br> 0 Strukturovaný životopis,ve kterém Se uvedou údaje O dosavadních zaměstnáních a O odborných
znalostech a dovednostech týkajících Se Správních činností
<br> 0 výpis z evidence Rejstříku trestů (ne Starší než tři měsíce),u cizích Státních příslušníků též obdobný
doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovskýın Státem (pokud takový doklad domovský stát
nevydává,doloží Se bezúhonnost čestným prohlášením)
<br> VV!
<br> 0 ověřená kopie dokladu o nejvyssım dosaženém vzdělání
Lhůta.místo a způsob podávání přihlášek
<br> Uchazeč podá písemnou přihlášku včetně dokladů podle předchozího Odstavce v Obálce Označené
„výběrové řízení -- referent údržby veřejného prostranství“
<br> Přihláška musí navíc obsahovat prohlášení uchazeče O toın,že Souhlasí s použitím osobních údajů
uvedených v přihlášce pro potřeby Výběrového řízení ve Smyslu zákona č.101/2000 Sb.o ochraně
Osobních údajů <.>
<br> Lhůta'prě'podání přihlášky: do 25.září 2015
Způsob podání přihlášky: doporučeně poštou nebo osobně na uvedeném místě podání <.>
Místo pro osobní podání přihlášky: Sekretariát úřadu,kontaktní pracovník XXXX XXX XXXXXXXX,Jírova X <,>
<br> dveře XXX,tel.544424841 <.>
Adresa,na kterou Se přihláška odesílá: Uřad městské části Brno-Líšeň,J írova 2,628 00 Brno <.>
<br> Bez splnění podmínek náležitostí přihlášky a výše uvedených dokladů není možné
přihlášku zařadit do výběrového řízení <.>
<br> Ing.XXXXX XXXXXXXXX
t aj e m n i c e
UMC Brno-Líšeň
<br> 'I 3 '117- 2015
<br> Oznámení vyvěšeno na úřední desce :.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> Oznámení Sejmutozúřední desky :.2§._.Š.<.>.<.> 2el§
<br> ı ı ı ı ı ı ı O ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı O ı ı O ı ı ı ıı
<br> XXX XXXXXXXX
Sekretariát
<br> Oznámení zpřístupněno způsobem umožňujícím dálkový přístup
<br> Od.<.> 'ęąišdo „ČŽÄ z Šasi Š
<br> RNDr.XXXXXX XXXXXXXXX

Načteno

edesky.cz/d/178694

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz