« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora - Veřejná vyhláška - společné rozhodnutí - územní rozhodnutí č. 684 a stavební povolení - bytový dům Ječná 34, Brno

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - společné rozhodnutí - územní rozhodnutí č. 684 a stavební povolení - bytový dům Ječná 34, Brno

'1214;
Úřad městské části města Brna,Brno-Řečkovice a Mokrá Hora lg“
<br> Stavební úřad
Palackého nám.11,621 00 Brno
<br> Číslo jednací Oprávněná úřední osoba: V Brně dne: 29.6.2015
<br> MCBRMH/OOSOI 1/15/2100/PALU Ing.arch.XXXXXXX XXXXXXXXXX Počet Stran: XX
<br> K podání tel.: 541 421 732 Vaše číslo jednací:
fax: 541 226 124
<br> Spisová Značka e-mail: pavlickova@reckoviee.brno.ez
<br> S MCBRMH/003264/l 5/2100/PALU
<br> Ing.XXXX XXXXXX,nar.X.X.XXXX,Ječná č.p.1214/34,621 00 Brno <,>
XXXXX XXXXXXXX,nar.X.XX.XXXX,Horácke' náměstí č.p.1470/8,621 00 Brno <,>
MVDr.XXXXXX XXXXXXXX,Ph.D <.>,nar.XX.11.1973,Barvičova č.p.37/43,602 00 Brno <,>
Věra Jakubková,nar.27.10.1930,Ječná č.p.1214/34,621 00 Brno <,>
Alenka Křívková,nar.9.5.1934,Ječná č.p.1214/34,621 00 Brno <,>
Ing.XXXX XXXX,nar.XX.XX.XXXX,Koláčkova č.p.2115/17,621 00 Brno <,>
XXXXXXXXX XXXXXX,nar.XX.X.XXXX,Ječná č.p.1214/34,621 00 Brno <,>
Mgr.XXXXX XXXXXXXXXX,nar.XX.X.XXXX,Kladenská č.p.84,252 18 Úhoníce <,>
Ing.Jana Streítová,nar.24.10.1981,Ječná č.p.1214/34,621 00 Brno <,>
Ing.XXXXXX XXXXX,nar.XX.X.XXXX,Zvěřinova č.p.162/7,618 00 Brno <,>
Marie Velflová,nar.24.3.1937,Ječná č.p.1214/34,621 00 Brno <,>
Ing.XXXX XXXXXXX,nar.X.X.XXXX,Ječná č.p.1214/34,621 00 Brno <,>
Ing.Vladimíra Vysloužílová,nar.2.10.1977,Ječná č.p.1214134,621 00 Brno <,>
XXXXXX XXXXXXXXX,nar.XX.XX.XXXX,Ječná č.p.1214/34,621 00 Brno <,>
ktere' zastupuje Ing.XXXX XXXX,IČO XXXXXXXX,Údolní č.p.XXX/XX,602 00 Brno
<br> Změna Stavby - přístavba a Stavební úpravy bytového domu Ječná 1214/34 na pozemku
parc.č.557 v k.ú.Rečkovice - žádost o společné územní a Stavební řízení
<br> 1 11 417“ 2015
Vyvěšeno dne: Sejmuto dne? zë.<.> zad;
<br> Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne : 1 'ii „07` 2015
<br> Razítko a podpis oprávněné osoby,která potvrzuje vyvěšení a Sejmutí Oznámení
<br> VEŘEJNÁ vYHLÁŠKA
<br> sPOLEČNÉ ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č.684 A STAVEBNÍ POVOLENÍ
<br> Výroková část:
<br> Úřad městské části města Brna,Brno~Řečkovice a Mokrá Hora,jako stavební úřad příslušný podle § 13
odst.1 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a Stavebním řádu (stavební Zákon),ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),a obecně závazné vyhlášky Statutárního města Brna č <.>
20/2001,kterou Se Vydává Statut města Brna,(dále jen "stavební úřad"),ve Společném územním a
stavebním řízení (dále jen "společné řízení") přezkoumal podle §94a odst.4,§90 a 111 stavebního
zákona žádost o vydání územního rozhodnutí a Stavebního povolení (dále jen "Společné ı`ozhodnutí") <,>
kterou dne 29.4.2015 podali
<br>
<br> MCBRMn/Oosoı ı/ı 5/21 OO/PALU Sir.2
<br> Ing.XXXX XXXXXX,nar.X.X.XXXX,Ječná č.p.1214/34,621 00 Brno <,>
<br> XXXXX XXXXXXXX,nar.X.XX.XXXX,Horácké náměstí č.p.1470/8,621 00 Brno <,>
MVDr.XXXXXX XXXXXXXX,Ph.D <.>,nar.XX.11.1973,Barvičova č.p.37/43,602 00 Brno <,>
Věra Jakubková,nar.27.10.1930,Ječná č.p.1214/34,621 00 Brno <,>
<br> Alenka Křívková,nar.9.5.1934,Ječná č.p.1214/34,621 00 Brno <,>
<br> Ing.XXXX XXXX,nar.XX.XX.XXXX,Koláčkova č.p.2115/17,621 00 Brno <,>
XXXXXXXXX XXXXXX,nar.XX.X.XXXX,Ječná č.p.1214/34,621 00 Brno <,>
<br> Mgr.Marie sıepánkøvá,nan 27.5.1984,Kıflđenská č.p.84,252 18 Úhøniøe <,>
Ing.XXXX XXXXXXXXX,nar.XX.XX.XXXX,Ječná č.p.1214/34,621 00 Brno <,>
<br> Ing.XXXXXX XXXXX,nar.XX.X.XXXX,Zvěřinova č.p.162/7,618 00 Brno <,>
<br> Marie Velflová,nar.24.3.1937,Ječná č.p.1214/34,621 00 Brno <,>
<br> Ing.XXXX XXXXXXX,nar.X.X.XXXX,Ječná č.p.1214/34,621 00 Brno <,>
<br> Ing.Vladimíra Vysloužilová,nar.2.10.1977,Ječná č.p.1214/34,621 00 Brno <,>
XXXXXX XXXXXXXXX,nar.XX.XX.XXXX,Ječná č.p.1214/34,621 00 Brno <,>
<br> které zastupuje Ing.XXXX XXXX,IČO XXXXXXXX,Údolní č.p.XXX/XX,602 00 Brno (dále jen "žadatel") <,>
a na základě tohoto přezkoumání:
<br> I.Vydává podle §94a odst.5,§79 a 92 Stavebního zákona a §13a vyhlášky č.503/2006 Sb.<,>
o podrobnější úpravě územního rozhodování,územního Opatření a stavebního řádu
<br> rozhodnutí o umístění změny stavby
<br> bytového domu č.p.1214 na pozemku parc.č.557 v k.ú.Řečkovice při ulicí Ječná 34 <,>
Spočívajicí v přístavbě lodžií nad pozemkem parc.č.861/10 v k.ú.Reěkoviee a v umístění zařízení
staveniště na pozemku parc.č.561/10 v k.ú.Reěkoviee (mobilní WC a plocha pro Skladování materiálu) <.>
<br> Druh a účel umisťované stavby:
<br> Přístavba obsahuje celkem 12 ks zavěšených lodžií,o novém rozměru cca 3,8 m X 1,5 m,přičemž
plocha vymezená svislými Stěnami je do hloubky 0,75 m <.>
<br> V průběhu Stavby bude před objektem (západně od vstupu do budovy) umístěno zařízení -fl mobilní
WC a vymezena plocha pro skladování materiálu <.>
<br> Parcelní čísla a druh pozemku na kterém se stavby umísťuií:
Pozemek Stavby BD je vymezen plochou pozemku parc.č.557 v k.ú.Řečkovice,s přesahem
pololodžií nad pozemek parc.č.561/10 v k.ú.Řečkovice
parc.č.557 zastavěná plocha a nádvoří
parc.č.861/10 ostatní plocha/jiná plocha; parcela není zapsaná na LV <,>
je uvedena ve zjednodušené evidenci,PK 191/1 v k.ú.Řečkovice
<br> Umístění Staveb na pozemku a prostorové řešení:
...

Načteno

edesky.cz/d/177792

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   EIA  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz