« Najít podobné dokumenty

Obec Osek (Jičín) - Zápis z 21. zasedání zastupitelstva

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Osek (Jičín).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis z 21. zasedání zastupitelstva

Zápis z 21.zasedání zastupitelstva obce Osek ze dne 12.4.2018
<br> Zahájení: 18.00 hod <.>
<br> Program:
<br>.Úvod _
<br>.Určení zapisovatele a schválení programu
<br>.Jmenování ověřovatelů zápisu
<br>.Kontrola usnesení z minulého zasedání
<br>.Rozpočtové opatření č.1/2018
<br>.Dohody zastupitelů
<br>.Svaz měst a obcí
<br>.Výstavba nového chodníku
<br>.Odprodej kanalizačních stok
<br> 10.GDPR
<br> 11.Územní plán
<br> 12.Rekonstrukce návsi
<br> 13.J.Havlík — žádost o umístění reklamního poutače 14.RYDVAL-ELEKTRO s.r.o.- smlouva o zřízení věc.břemene 15.OPSPČR _ bezúplatný převod majetku
<br> 16.Diskuse
<br> 17.Závěr
<br> kocoqoxuihmw—
<br> Přítomni: viz presenční listina,počet přítomných zastupitelů 6
<br> M
<br> 1.Jednání zahájil a dále řídil starosta obce Ing.XXXXX XXXXX.-
<br> X.Starosta obce seznámil přítomné s programem jednání.Dále navrhl zařadit do programu nový bod „Rozpočtové opatření č.2/2018“ jako součást bodu č.5.Program schválen 6 hlasy přítomných zastupitelů <.>
<br> Zapisovatelem programu navržen XXXXX XXXXX.Schváleno X hlasy přítomných zastupitelů <.>
<br> X.Ověřovatelí zápisu navrženi XXXXX XXXXX & XXXXXX XXXXX.Schváleno X hlasy přítomných zastupitelů <.>
<br> X.Starosta obce seznámil přítOmné s průběhem usnesení z minulých zasedání.Zastupitelé vzali na vědomí <.>
<br> 5.Starosta obce předložil přítomným“ rozpočtové opatření č.1/2018.Zastupitelé vzali na vědomí <.>
<br> Dále starosta obce předložil přítomným rozpočtové opatření č.2/2018.Schváleno 6 hlasy přítomných zastupitelů <.>
<br> 6.Starosta obce seznámil přítomné s novou legislativou,na základě které v letošním roce musí být dohoda o provedení práce mezi zastupitelem obce a obcí schválena zastupitelstvem
<br> ]
<br> obce.Navrhl tedy schválit dohodu o provedení práce mezi Tomášem Bártou a obcí Osek na pracovní úkol „Cinnost starosty SDH Osek“.Schváleno 6 hlasy přítomných zastupitelů <.>
<br> 7.Starosta obce seznámil přítomné s průběhem spolupráce obce se Svazem měst a obcí ČR a navrhl ukončit členství obce v tomto svazu.Schváleno 6 hlasy přítomných zastupitelů <.>
<br> 8.Starosta obce informoval přítomné o průběhu příprav na výstavbu nového chodníku.Výstavba by měla být realizována v září a říjnu letošního roku.Zastupitelé vzali na vědomí <.>
<br> Dále starosta obce navrhl uzavřít kupní smlouvu na odkoupení geometrickým plánem vymezené nové pozemkové parcely č.614 v k.ú.Osek u Sobotky o ploše 33 m2,která bude součástí chodníku a nepatří obci.Schváleno 6 hlasy přítomných zastupitelů <.>
<br> 9.Starosta obce seznámil přítomné s průběhem odprodeje kanalizačních stok.Zastupitelé vzali na vědomí <.>
<br> 10.Starosta obce informoval zastupitele obce 0 nové legislativě na ochranu osobních údajů známé pod zkratkou GDPR,která se dotýká všech obcí a bude platit od 25.5.2018.Na základě výběrového řízení Mikroregionu Český ráj navrhl uzavřít smlouvu o poskytování služeb se společností RS Semily s.r.o <.>,která zpracuje vstupní a rozdílovou analýzu GDPR,včetně implementace všech dílčích kroků vedoucích kdosažení souladu s GDPR a zajistí dohled a podporu pomocí osoby pověřenec pro ochranu osobních údajů.Schváleno 6 hlasy přítomných zastupitelů <.>
<br> 11.Starosta obce předložil zastupitelstvu nově zpracovaný Územní plán obce Osek a navrhl schválit rozhodnutí o námitkách uplatněných knávrhu Uzemního plánu Osek při veřejném projednání.Schváleno 6 hlasy přítomných zastupitelů <.>
<br> Dále starosta navrhl schválit vydání Územního plánu Osek formou opatření obecné povahy č.1/2018.Schváleno 6 hlasy přítomných zastupitelů <.>
<br> Starosta obce seznámil přítomné s žádostí J.Stěcha o udělení souhlasu/uzavření smlouvy využít obecní pozemky č.448/3 a č.448/4 vk.ú.Osek u Sobotky pro účely veřejného prostranství sloužící pro obslužnost plánovaných rodinných domů v zastavitelné ploše č.5.Schváleno 6 hlasy přítomných zastupitelů <.>
<br> 12.Starosta obce informoval přítomné o průběhu dokončení revitalizace návsi v letošním roce.Do konce května budou instalovány žulové obrubníky a žulové plochy,v létě budou realizovány mlatové cesty a na podzim bude srovnán povrch,vysazeny nové lípy a vyset trávník.Zastupitelé vzali na vědomí <.>
<br> _ Starosta obce navrhl uzavřít smlouvu na realizaci mlatových cest se společností J iří Štěpař — ASTRA zahrady.Schváleno 6 hlasy přítomných zastupitelů <.>
<br> 13.Starosta obce seznámil přítomné s žádostí J.Havlíka o umístění reklamního poutače na obecní pozemek č.383/1 v k.ú.Osek u Sobotky.Schváleno 6 hlasy přítomných zastupitelů <.>
<br> 14.Starosta obce předložil přítomným žádost na uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene » služebnosti č.IV-12—2015765/VB/01 se společností CEZ Distribuce,a.s.(el.přípojka p.Brzák).Schváleno 6 hlasy přítomných zastupitelů <.>
<br> 15.Starosta obce předložil přítomným žádost na uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu- majetku do vlastnictví obce s Obecně prospěšnou společností pro Ceský ráj.Schváleno 6 hlasy přítomných zastupitelů <.>
<br> 16.Diskuse 17.Starosta obce poděkoval přítomným za účas...

Načteno

edesky.cz/d/1770149

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Územní plánování   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Osek (Jičín)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz