« Najít podobné dokumenty

MČ Plzeň 6 - Litice - oznámení o zahájení řízení - stanoviska: doplnění VO - ul. K Osadě, K Radbuze, Ke Lhotě

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Plzeň 6 - Litice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

15-0980.pdf 343,43 kB

Úřad městského obvodu Plzeň 6
odbor výstavby a dopravy
Klatovská 243,321 00 Plzeň -Litice
Sp.zn.:
Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:
IDDS
<br> SZ UMO6/0980/15
XXXXXXXXX XXXXX
XXXXX XXXX
kokoskovaji@plzen.eu
mcybXaX
<br> Plzeň – Litice,dne: 9.7.2015
Č.j.: UMO6/1020/15
<br> Vypraveno dne: 9.7.2015
<br> OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
oznámení je v souladu s ustanovením § 144 zákona č.500/2004 Sb <.>,(správní řád) doručováno formou
veřejné vyhlášky
<br> Statutární město Plzeň - zastoupené SPRÁVA VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ,IČO
40526551,Klatovská 12,301 00 Plzeň 1 <,>
kterého zastupuje SET PROJEKT spol.s r.o <.>,IČO 28019237,Lipová 1052,332 02 Starý Plzenec
(dále jen "žadatel") podal dne 11.6.2015 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:
doplnění VO - ul.K Osadě,K Radbuze,Ke Lhotě
na pozemku parc.č.1865/8,1866/12,1880/3,2288/2,2290 v katastrálním území Litice u Plzně <.>
Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení <.>
Stavba obsahuje:
ul.K Osadě - doplnění 3x nové osvětlovací body svítidla Hellux,NWS 130/50-70W,2x betonový
sloup JB 9 + osvětlovací body svítidla Hellux NWS 130/SHC50W,závěsný kabel AES 2x16
ul.K Radbuze - doplnění 2x svítidla na stávající sloupy ČEZ distr.vedení svítidla Hellux,NWS
130/50-70W,závěsný kabel AES 2x16 pro VO
ul.Ke Lhotě - doplnění 3x svítidla na stávající sloupy ČEZ distr.vedení svítidla Hellux,NWS
130/50-70W,závěsný kabel AES 2x16 pro VO
Úřad městského obvodu Plzeň 6,odbor výstavby a dopravy,jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst <.>
1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") v souladu s § 190 stavebního zákona oznamuje podle
§ 87 odst.1 stavebního zákona zahájení územního řízení,ve kterém upouští od ústního jednání.Dotčené
orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky do
10.8.2015 <.>
K později uplatněným závazným stanoviskům,námitkám nebude přihlédnuto.Účastníci řízení mohou
nahlížet do podkladů rozhodnutí (Úřad městského obvodu Plzeň 6,odbor výstavby a dopravy,úřední dny
pondělí a středa 8,00 - 17,00 hodin; v ostatní dny po telefonické dohodě) <.>
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
parc.č.765/1 v katastrálním území Lhota u Dobřan,st.p.152,986,1775/1,1776,parc.č.1853/2 <,>
1857/6,1857/12,1857/13,1858/10,1858/13,1858/16,1858/45,1858/47,1858/49,1859/1,1859/2 <,>
1859/3,1859/4,1859/5,1860/1,1860/8,1861,1862/9,1864,1865/1,1865/2,1865/3,1865/4 <,>
1865/5,1865/6,1865/7,1866/1,1866/3,1866/4,1866/5,1866/6,1866/7,1866/8,1866/9,1866/10 <,>
1866/11,1866/13,1866/14,1866/18,1867/1,1870/1,1870/2,1871/4,1871/5,1871/7,1871/9 <,>
1871/10,1871/12,1881/4 v katastrálním území Litice u Plzně
<br> Č.j.UMO6/1020/15
<br> str.2
<br> Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
Plzeň,Litice č.p.120 a č.e.1578
Jelikož se jedná o řízení s velkým počtem účastníků (více než 30) je v souladu s § 87 zákona č.183/2006
Sb.řízení vedeno veřejnou vyhláškou <.>
Poučení:
Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání
rozhodnutí.Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko.Účastníci se mohou před vydáním
rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí,popřípadě navrhnout jejich doplnění <.>
K závazným stanoviskům a námitkám k věcem,o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo
regulačního plánu,se nepřihlíží.K námitkám,které překračují rozsah a nesplňují požadavky § 89 odst.4
stavebního zákona,se nepřihlíží.Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti,které zakládají
jeho postavení jako účastníka řízení,a důvody podání námitek <.>
Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce.Vlastník pozemku nebo stavby <,>
na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn,není-li sám žadatelem,nebo ten,kdo má jiné věcné
právo k tomuto pozemku nebo stavbě,nebo osoba,jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním
stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo
dotčeno,může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu,jakým je její právo přímo
dotčeno.Osoba,která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu,může uplatňovat námitky
pouze v rozsahu,v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem,jehož ochranou se podle
zvláštního právního předpisu zabývá <.>
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat,předloží jeho zástupce písemnou plnou moc <.>
<br> XXXXXXXXX XXXXX
referent odboru výstavby a dopravy
Úřadu městského obvodu Plzeň 6
<br> Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů <.>
Vyvěšeno dne:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> Sejmuto dne:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> Razítko,podpis orgánu,který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení <.>
<br> Č.j.UMO6/1020/15
<br> str.3
<br> Obdrží:
účastníci (dodejky)
Statutární město Plzeň - zastoupené SPRÁVA VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ,IDDS:
2hnk7u2 sídlo: Klatovsk...

Načteno

edesky.cz/d/176752

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Plzeň 6 - Litice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz